Strategic Plan - Vietnamese

rocket

Tầm nhìn 2025 của PWCS

KHỞI ĐỘNG TỚI TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

PWCS đang đưa ra một kế hoạch chiến lược với tầm nhìn rằng mỗi học sinh sẽ tốt nghiệp đúng hạn với kiến thức, kỹ năng và thói quen cần thiết để tạo ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và cộng đồng.