Background/Process

Bối cảnh/Quá trình

Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS) lần cuối cùng lập Kế hoạch Chiến lược mới vào năm 2015, cho các năm học 2016-2020. Kế hoạch này, được mô tả là "Tầm nhìn 20/20 cho một nền giáo dục đẳng cấp thế giới", bao gồm năm mục tiêu chính và tầm nhìn về học sinh tốt nghiệp của chúng ta. Việc phát triển Kế hoạch chiến lược mới đã bắt đầu vào năm 2019.

Các hiệu trưởng đã phản ánh vào mùa xuân năm 2019 về các mục tiêu kế hoạch chiến lược hiện có, xác định các hướng đi mới và xác định các kết quả chính. Đầu vào được thu thập theo nhiều cách từ các nhóm bao gồm nhân viên trường học, nhân viên văn phòng trung tâm, phụ huynh, doanh nghiệp và thành viên cộng đồng và học sinh, với mục đích xác định các giá trị chung và các cam kết chính.

Tất cả các nhóm có quyền lợi liên quan đã xác định muốn thấy các cơ hội công bằng cho tất cả học sinh, tại tất cả các trường học. Giáo viên xác định tập trung vào công bằng là giá trị cốt lõi. Họ muốn các phương pháp tiếp cận liên ngành để có được trách nhiệm giải trình chung và truyền thông nhất quán. Giáo viên tin tưởng vào một cam kết gắn kết tham gia của các gia đình và cộng đồng, sẽ dẫn đến việc học tập và thành tích cho tất cả học sinh.

Phụ huynh và các nhà lãnh đạo trường học cũng bày tỏ mong muốn cam kết dịch vụ khách hàng, giao tiếp minh bạch và tập trung học thuật vào tính toàn vẹn và an toàn. Các hiệu trưởng đề nghị xác định rõ ràng công bằng trong khi tăng cường nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân.

Cộng đồng tuyên bố mong muốn cam kết về tính toàn vẹn và an toàn. Cộng đồng cũng nhấn mạnh sự quan tâm đến việc đầu tư và hỗ trợ hơn nữa cho việc xây dựng các cơ sở vật chất năng lượng bằng không (zero-energy ) với các thực hành năng lượng bền vững.

Các đóng góp đầu vào đã được phát triển thành một khái niệm kế hoạch mới được chia sẻ với các thành viên Hội đồng Trường vào tháng 12 năm 2019 và ý kiến đóng góp công khai rộng rãi đã được thu thập thông qua một trang web bình luận công khai trực tuyến. Vào tháng 2 năm 2020, lãnh đạo PWCS đã xem xét kết quả của trang web bình luận công khai và đầu vào của các bên liên quan, đặc biệt tập trung vào tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị ưu tiên và kết quả chính.

Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, các trường học ở Virginia đã bị đóng cửa do đại dịch COVID-19, và theo Lệnh của Thống đốc, vẫn đóng cửa trong suốt năm học 2019-20. Bộ phận đã phải xoay trục theo nhiều cách bao gồm thực hiện một trọng tâm mới được xác định là an toàn và giảm thiểu để học sinh có thể trở lại các tòa nhà trường học vào mùa xuân và tạo ra một kế hoạch để trở lại học tập. Do đó, Hội đồng trường đã bỏ phiếu trì hoãn việc thông qua Kế hoạch chiến lược mới. Các thành viên Hội đồng trường đã cung cấp ý kiến đóng góp cá nhân vào đầu năm 2021 cho các cam kết và các chỉ số thành công chính.

Hội đồng Trường đã truyền đạt mong muốn hỗ trợ thêm để đáp ứng nhu cầu của tất cả người học, đồng thời thúc đẩy văn hóa bao gồm. Họ mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự tham gia của gia đình EL trong các quyết định và lập kế hoạch. Hội đồng Trường nêu rõ sự cần thiết phải sắp xếp các nguồn lực bổ sung và tạo ra một hệ thống dõi theo học sinh tốt nghiệp để xác định những thành công sau khi tốt nghiệp. Cũng quan trọng là mở rộng và hỗ trợ các chương trình mầm non, cũng như các quan hệ đối tác với các doanh nghiệp cộng đồng và các dịch vụ của quận. Hội đồng Trường kiên định với cam kết tuyển dụng và giữ chân nhân viên chất lượng cao trong các trường học và văn phòng của PWCS.

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và cam kết trong Kế hoạch chiến lược này phản ánh tầm nhìn tập thể cho tương lai của PWCS. Hồ sơ năng lực của một học sinh tốt nghiệp cung cấp một bức tranh rõ ràng về những phẩm chất mà mỗi học sinh tốt nghiệp nên có dựa trên kiến thức và kỹ năng được phát triển thông qua trải nghiệm ở PWCS. Các mục tiêu và chiến lược trong Kế hoạch chiến lược cung cấp các mục tiêu và lộ trình để đạt được tầm nhìn này. Một bảng các thuật ngữ chính được sử dụng trong Kế hoạch chiến lược được bao đính kèm ở cuối tài liệu, cùng với một danh mục các nghiên cứu.