Research Bibliography

Danh mục các nghiên cứu

PWCS có quan hệ đối tác lâu dài với Hanover Research. Trong quá trình phát triển Kế hoạch Chiến lược này, PWCS đã yêu cầu Hanover Research thực hiện các đánh giá tài liệu và cung cấp các tài liệu tham khảo và tóm tắt nghiên cứu để hỗ trợ các cam kết và chiến lược của Kế hoạch Chiến lược PWCS. Thư mục nghiên cứu này bao gồm các tài liệu tham khảo đó cùng với các tài liệu tham khảo nghiên cứu khác được sử dụng trong quá trình phát triển kế hoạch này.

Học tập và thành tích cho tất cả mọi người

Môi trường và Văn hóa Tích cực

Sự gắn kết của gia đình và cộng động

Tổ chức chặt chẽ