PWCS Demographics

Số liệu về nhân khẩu của PWCS

Học khu Công lập Quận Prince William (PWCS) là học khu lớn thứ hai ở Virginia. Với hơn 89.000 học sinh ghi danh cho niên học 2021-22, PWCS là học khu lớn thứ 34 trên toàn quốc, bao gồm một nền tảng nhân khẩu học rộng khắp. Chúng tôi tự hào về sự đa dạng ấn tượng của học sinh - 10% Châu Á, 20% Da đen, 36% Mỹ Latin, 28% Da trắng và 6% với các nguồn gốc khác. Ngoài ra, 26% học sinh đang học tiếng Anh, 47% có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và 13% học sinh có IEP

So sánh việc ghi danh của học sinh toàn thời gian theo sắc tộc (Số liệu Mùa thu 2021)

Niên học Mỹ Latin Da trắng Da đen Châu Á Khác
2019-20 35% 29% 20% 9% 6%
2020-21 36% 28% 20% 10% 6%
2021-22 36% 28% 20% 10% 6%

 

Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm đã được làm tròn số.

 

So sánh việc ghi danh của học sinh toàn thời gian theo Học viên tiếng Anh, tình trạng kinh tế và khuyết tật (Số liệu Mùa thu 2020)

Niên học Học viên tiếng Anh Không là học viên tiếng Anh Bất lợi về Kinh tế Không bất lợi về Kinh tế Học sinh với khuyết tật Học sinh không có khuyết tật
2019-20 26% 74% 42% 58% 13% 87%
2020-21 28% 72% 40% 60% 13% 87%
2021-22 26% 74% 47% 53% 13% 87%

 

Nhân chủng học và chi phí trên học sinh (Số liệu Mùa thu 2020)

Khu vực

Số liệu mùa thu 2020

Da đen Mỹ Latin Da trắng Châu Á Bất lợi về kinh tế Học viên tiếng Anh Học sinh với khuyết tật Chi phí/học sinh
Toàn bang 1,252,992 21.1% 17.5% 46.3% 7.4% 41.0% 12.8% 13.4%
Prince William 89,577 20.3% 35.5% 28.0% 9.7% 39.7% 27.7% 12.8% $12,327
Alexandria 15,846 25.8% 37.1% 27.9% 5.5% 36.8% 40.1% 10.8% $18,147
Arlington 26,833 10.3% 28.9% 44.0% 8.9% 22.7% 25.5% 14.1% $19,581
Fairfax 180,076 10.0% 27.1% 36.8% 19.8% 27.8% 26.8% 14.4% $16,505
Loudoun 81,326 7.1% 18.3% 43.9% 24.4% 21.3% 18.1% 11.4% $15,214
Manassas 7,607 9.4% 68.3% 13.3% 3.6% 48.2% 47.1% 11.8% $13,705
Manassas Park 3,500 8.3% 66.9% 13.1% 5.8% 60.1% 47.2% 13.3% $12,057