سوال هاي متداول - Farsi-Dari

راهنماي خانواده براي تايتل IX

تايتل IX چيست؟

تايتل IX يک قانون ضد تبعيض فدرال است که از دانش آموزان و کارکنان مدارس دولتي پرينس ويليام کانتي(PWCS) در برابر تبعيض جنسي (از جمله آزار و تعرض جنسي و تجاوز جنسي) در برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي PWCS محافظت مي کند.

شاکي و احضار شونده کيست؟

شاکي - شخصي است که هدف آزار جنسي يا تجاوز جنسي که گزارش شده است قرار گرفته است.

پاسخگو - شخصي است که متهم به آزار جنسي يا تجاوز جنسي است.

آيا تايتل IX در مورد تمام سوء رفتارهاي جنسي اِعمال مي شود؟

تمام سوء رفتارهاي جنسي که در اموال مدرسه يا در طول يک برنامه يا فعاليت آموزشي PWCS رخ مي دهد، مقررات PWCS را نقض مي کند و مورد بررسي قرار مي گيرد و پاسخ داده مي شود. با اين حال، همه سوء رفتارهاي جنسي، قوانين تايتل IX را نقض نمي کنند. تايتل IX فقط در مورد انواع خاصي از خشونت يا سوء استفاده جنسي يا سوء رفتار جنسي اِعمال مي شود که آنقدر شديد است که دسترسي کامل به يک برنامه يا فعاليت آموزشي PWCS را براي شاکي دشوار مي کند.

اگر فرزندم مورد آزار و تعرض جنسي يا تجاوز جنسي قرار گرفته باشد، چه بايد بکنم؟

شما بايد فوراً اين سوء رفتار را به مدير، معاون مدير يا هماهنگ کننده تايتل IX گزارش دهيد. اگر سوء رفتار گزارش شده در مدرسه (از جمله در يک کلاس مجازي)، در اتوبوس مدرسه، در طول يک فعاليت تحت حمايت مدرسه يا با استفاده از يک دستگاه يا شبکه PWCS اتفاق افتاده باشد، PWCS مسئول تحقيق و اقدام براي رسيدگي به اين وضعيت است.

اگر سوء رفتار گزارش شده در يک برنامه يا فعاليت آموزشي PWCS اتفاق نيفتاده باشد، PWCS ممکن است صلاحيت تحقيق و رسيدگي به آن را نداشته باشد. با اين حال، PWCS همچنان از فرزند شما پشتيباني مي کند و مي تواند شما و فرزندتان را به منابع مفيد موجود در جامعه متصل کند.

اگر فرزند من در مدرسه متهم به آزار جنسي يا تجاوز جنسي به کسي شود، چه اتفاقي مي‌افتد؟

اگر فرزند شما متهم به سوء رفتار جنسي در برنامه يا فعاليت آموزشي PWCS باشد، PWCS مسئوليت انجام تحقيقات کامل و منصفانه را بر عهده دارد. ماهيت اتهام به شما اطلاع داده خواهد شد و فرزند شما حق دارد شرايط را از زبان خود توضيح دهد. اگر اين اتهام شامل نوعي سوء رفتار جنسي است که مي تواند قوانين تايتل IX را نقض کند، هماهنگ کننده تايتل IX با شما تماس مي گيرد تا نحوه روند تحقيقات را توضيح دهد، و اينکه چه حمايت هايي ارائه خواهد شد، و شما و فرزندتان چه حقوقي در طول اين فرآيند يعني "فرايند شکايت تايتل IX" داريد.

فرآيند شکايت تايتل IX چيست؟1

فرآيند شکايت تايتل IX فرآيندي است که براي تحقيق و حل و فصل هرگونه سوءرفتار جنسي گزارش شده که ممکن است تايتل IX را نقض کند، استفاده مي شود. در فرآيند شکايت تايتل IX، تحقيق توسط يک بازپرس از تيم انطباق و پشتيباني انجام مي‌شود و تصميم نهايي در مورد آنچه اتفاق افتاده توسط يک افسر دادرسي (مسئول تصميم گيري تايتل IX) که در بخش مديريت دانش آموز و برنامه‌هاي جايگزين کار مي‌کند گرفته مي‌شود. در فرآيند شکايت تايتل IX، مسئولين مدرسه فرزند شما درباره تخلف گزارش شده تحقيق نمي‌کنند يا تصميم نمي‌گيرند.

اگر تخلف گزارش‌شده قوانين "آيين نامه انضباطي" PWCS را نقض کند، اما شامل تايتل IX نشود، آنگاه تحقيقات انجام مي‌شود و تصميم‌گيري‌ها توسط مقامات مدرسه دانش‌آموزان اتخاذ خواهد شد.

اگر با تصميم اتخاذ شده توسط تصميم گيرنده تايتل IX مخالف باشم، چه بايد کرد؟

اگر با اين تصميم مخالف هستيد، مي توانيد اعتراض کنيد. اطلاعات مربوط به نحوه اعتراض به تصميم مسئول تصميم گيري تايتل IX در اختيار شما قرار داده خواهد شد و همچنين مي توانيد در مقررات PWCS 738-1 اين اطلااعات را بدست آوريد.

فرآيند شکايت تايتل IX چقدر طول مي کشد؟

معمولاً فرآيند شکايت تايتل IX در 60 روز اداري يا کمتر تکميل مي شود. در طول اين مدت، در بيشتر موارد، هم شاکي و احضار شونده با حمايت هاي موجود همچنان به مدرسه مراجعه خواهند کرد تا بتوانند با خيال راحت در مدرسه حضور يابند. اگر در طول فرآيند شکايت تايتل IX نگراني هايي در مورد ايمني فرزند خود داريد، بايد فوراً به هماهنگ کننده تايتل IX يا مدير مدرسه يا معاون مدير فرزند خود اطلاع دهيد.

از کجا مي توانم اطلاعات بيشتري در مورد تايتل IX بدست آورم؟

مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد تايتل IX در صفحه مربوط به تبعيض و آزار در وب سايت پيدا کنيد. همچنين مي‌توانيد اطلاعات بيشتري درباره تايتل IX در مقررات PWCS 738-1، "حل و فصل اتهامات سوء رفتار جنسي عليه دانش‌آموزان" بدست آوريد که از طريق يک لينک در صفحه DEIC ارائه شده است.

اگر درباره تايتل IX سوال داشته باشم با چه کساني بايد تماس بگيرم؟

شما بايد با تيم انطباق و پشتيباني تمايس بگيريد.


1فرآيند شکايت تايتل IX براي حل و فصل شکايات مربوط به آزار جنسي يا تجاوز جنسي که طبق گزارش‌هايي که در تاريخ 14 آگوست 2020 يا بعد از آن رخ داده است، استفاده مي‌شود. اگر تخلف گزارش شده قبل از 14 آگوست 2020 رخ داده باشد، رويه هاي متفاوتي اعمال مي شود.

*اين سوالات متداول حاوي اطلاعات هستند. اگر بين سؤالات متداول و مقررات PWCS 738-1 "حل و فصل اتهامات سوء رفتار جنسي عليه دانش‌آموزان" تضاد وجود داشته باشد، پيروي از اين مقررات برتري دارد.