تبعيض و تعرض- Farsi-Dari

تبعيض و تعرض

مدارس دولتي پرينس ويليام کانتي (PWCS) در استخدام و يا ارائه برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشاء ملي، جنسيت، هويت جنسي، گرايش جنسي، باداري، زايمان يا شرايط پزشکي مرتبط از جمله شيردهي، سن، وضعيت تأهل، وضعيت جانبازي، ناتواتي، اطلاعات ژنتيکي يا هر مبناي ديگري که توسط قانون ممنوع است تبعيض قائل نمي شود.

PWCS متعهد به ارائه يک محيط آموزشي و کاري مي باشد که از هر نوع تبعيض به هر شکل عاري باشند. PWCS همه اعضاي جامعه مدرسه را تشويق مي کند تا براي پيشگيري و رفع تبعيض از جمله تعرض و آزار و اذيت، با يکديگر همکاري کنند.

گزارش تبعيض و تعرض

هر عضوي از جامعه مدرسه موظف است هرگونه موارد مشکوک به تبعيض يا تعرض (آزار و اذيت) بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، اصل ملي، جنسيت، هويت جنسي، گرايش جنسي، بارداري، زايمان، شرايط پزشکي مرتبط (از جمله شيردهي)، سن، از کار افتادگي (ناتواني) يا هر مبناي ممنوعه ديگر طبق قانون را گزارش دهد.

گزارش تبعيض يا تعرض

دانش آموزان، والدين، خانواده ها

  • اگر يک دانش آموز يا والديني مشکوک به هر نوع تبعيض يا آزار باشند، بايد فوراً آن را به مدير يا معاون مدير گزارش دهند.
  • هدف تبعيض يا تعرض ادعا شده (شاکي) يا والدين مي توانند تبعيض يا آزار را با استفاده از فرم گزارش گزارش دهند.
  • تيم انطباق و پشتيباني تمامي ادعاهاي تبعيض يا تعرض را بررسي خواهد کرد و به عنوان منبعي براي خانواده ها در طول فرآيند تحقيق و حل و فصل عمل خواهد کرد.
  • اگر مشخص شود که تبعيض يا تعرض رخ داده است، PWCS اقدامات اصلاحي را براي محافظت از دسترسي شاکي به برنامه هاي آموزشي و جلوگيري از تکرار تبعيض يا آزار انجام خواهد داد.
  • به دانش‌آموزان و والديني که مي‌خواهند اطلاعات بيشتري درباره نحوه بررسي و حل و فصل ادعاهاي تبعيض يا آزار و اذيت کسب کنند، تشويق مي‌شوند که با تيم انطباق و پشتيباني تماس بگيرند.

کارکنان

کارمندان PWCS براي اطلاعات بيشتر در مورد نحوه گزارش ادعاي تبعيض و آزار بايد از صفحه انطباق و پشتيباني ديدن کنند.

گزارش تايتل نُه- آزار جنسي

آزار جنسي

تايتل IX اصلاحات آموزشي سال 1972 (تايتل IX) و خط مشي 738 هيئت مديره ، آزار دانش آموزان بر اساس جنسيت از جمله هويت جنسي و گرايش جنسي را ممنوع مي کند. PWCS همه دانش‌آموزان را تشويق مي‌کند و از همه کارکنان مي‌خواهد که فوراً رفتار نادرست جنسي را به مسئولان مدرسه گزارش دهند. براي کسب اطلاعات در مورد نحوه گزارش سوء رفتار جنسي، به بخش زير با عنوان "گزارش سوء رفتار جنسي شامل يک يا چند دانش آموز" مراجعه کنيد.

چه کسي مي تواند گزارش دهد؟

هر شخصي مي تواند رفتار نادرست با ماهيت جنسي را گزارش کند. براي گزارش سوء رفتار جنسي مستقيما به هماهنگ کننده تايتل IX، از فرم گزارش آنلاين استفاده کنيد.

نسخه قابل چاپ شکايت رسمي آزار جنسي تاتيل IX را مي توان تکميل و براي هماهنگ کننده تايتل IX ارسال کرد. 

بعد از گزارش چه اتفاقي خواهد اتفاد؟

پس از دريافت گزارش سوء رفتار جنسي شامل يک يا چند دانش آموز، تيم انطباق و پشتيباني تعيين خواهد کرد که آيا سوء رفتار ادعا شده به عنوان آزار جنسي تايتل IX در مقررات 738-1، "حل و فصل اتهامات سوء رفتار جنسي عليه دانش آموزان" تلقي مي شود.

اگر سوء رفتار ادعا شده به عنوان آزار جنسي تايتل IX تلقي شود، PWCS اقدامات پشتيباني را براي قرباني آزار ادعا شده (شاکي) و دانش آموزي که به آزار و اذيت متهم شده است (پاسخگو) در دسترس قرار مي دهد.

اقدامات پشتيباني انضباطي يا تنبيهي نيست. در عوض، خدمات فردي طراحي شده هستند تا شاکي و پاسخگو بتوانند به دروس و فعاليت هاي آموزشي ادامه دهند در حالي که ادعا در حال بررسي و حل و فصل است.

پس از بررسي تايتل IX، اگر مشخص شود که پاسخگو (متجاوز) شاکي را مورد آزار جنسي قرار داده است، PWCS راه حل هايي را براي بازگرداندن يا حفظ دسترسي برابر شاکي به برنامه ها يا فعاليت هاي آموزشي PWCS و جلوگيري از تکرار آزار و اذيت اجرا خواهد کرد.

سوال هاي متداول

براي دريافت پاسخ سوالات متداول، راهنماي خانواده تايتل IX را مطالعه کنيد.

محرمانه بودن

محرمانه بودن

تا حد امکان، اطلاعات مربوط به شکايت و/يا تحقيق در مورد تبعيض يا آزار و اذيت تبعيض آميز بايد محرمانه نگه داشته شود، مگر در مواردي که براي انجام تحقيقات کامل و منصفانه لازم باشد که به فرد پاسخگو اجازه دفاع از خود بدهد.

هنگامي که يک شاکي هر نوع تبعيض يا آزار تبعيض آميز را به PWCS گزارش مي دهد، اما درخواست محرمانه بودن مي کند، چنين درخواستي ممکن است توانايي تحقيق و انجام اقدامات اصلاحي لازم را محدود کند.

هنگامي که يک شاکي از PWCS درخواست مي کند که درباره چنين رفتار نادرستي را تحقيق نکند، PWCS بايد تعيين کند که آيا مي تواند چنين درخواستي را مطابق با قوانين انجام دهد يا خير. در چنين شرايطي PWCS مي تواند تعيين کند که آيا بايد تحقيق کند يا به نيروي انتظامي گزارش دهد يا هر دو مورد.

منع اظهارات نادرست، قصاص يا تلافي و دخالت 

اظهارات نادرست ممنوع است

دانش‌آموز يا کارمند PWCS که آگاهانه گزارش يا شکايت کتبي نادرست ارائه مي‌دهد، يا آگاهانه اظهارات نادرست ارائه مي‌دهد، در صورت اقتضا، تحت «آيين‌نامه انضباطي» PWCS يا مقررات 503-1، "استانداردهاي رفتار حرفه اي براي همه کارکنان"، و مقررات 572-1، "اقدامات انضباطي" تنبيه مي‌شود؛

قصاص و/يا دخالت ممنوع است

PWCS اقدام تلافي جويانه عليه فردي که تبعيض يا آزار تبعيض آميز ادعا شده را گزارش مي کند، يا کسي که به تحقيقات مربوط به تبعيض يا آزار تبعيض آميز کمک مي کند، يا در آن شرکت مي کند يا از شرکت در آن امتناع مي ورزد را اکيداً ممنوع مي کند.

دانش آموزان و کارمندان نمي توانند در تحقيقات دخالت کنند يا مانع از آن شوند، يا بر شهادت شاهدان تأثير بگذارند يا تلاش کنند. به چنين رفتار نادرستي که از يک دانش‌آموز يا کارمند PWCS سر بزند، در صورت اقتضا، تحت "آيين نامه انضباطي" PWCS يا بر اساس مقررات 503-1، "استانداردهاي رفتار حرفه اي براي همه کارکنان"، و مقررات 572-1، "اقدامات انضباطي" رسيدگي مي شود.