Hướng dẫn dành cho các gia đình về Tiêu đề IX - Vietnamese

Hướng dẫn dành cho các gia đình về Tiêu đề IX

Tiêu đề IX là gì?

Tiêu đề IX là một luật liên bang về chống phân biệt đối xử bảo vệ học sinh và nhân viên của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS) khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính (bao gồm quấy rối tình dục và tấn công tình dục) trong các chương trình và hoạt động giáo dục của PWCS.

Người tố cáo và người bị tố cáo là gì?

Người tố cáo là người là mục tiêu của quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục được báo cáo. Bị bị tố cáo là người bị buộc tội quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục.

Tiêu đề IX có áp dụng cho tất cả các hành vi sai trái tình dục không?

Tất cả các hành vi sai trái có tính chất tình dục xảy ra trên tài sản của trường hoặc trong chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS đều vi phạm các quy định của PWCS và sẽ được điều tra và trả lời một cách thích hợp. Tuy nhiên, không phải tất cả các hành vi sai trái tình dục đều vi phạm Tiêu đề IX. Tiêu đề IX chỉ áp dụng cho một số loại bạo lực hoặc lạm dụng tình dục nhất định, hoặc cho hành vi sai trái tình dục nghiêm trọng đến mức khiến Người tố cáo khó có thể truy cập đầy đủ vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS.

Tôi nên làm gì nếu con tôi bị quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục?

Quý vị nên báo cáo ngay hành vi sai trái cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng hoặc Điều phối viên Tiêu đề IX của con quý vị. Nếu hành vi sai trái được báo cáo xảy ra ở trường (bao gồm cả trong lớp học ảo), trên xe buýt trường học, trong một hoạt động do trường tài trợ hoặc sử dụng thiết bị hoặc mạng PWCS, thì PWCS có trách nhiệm điều tra và hành động để khắc phục tình hình.

Nếu hành vi sai trái được báo cáo không xảy ra trong chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS, thì PWCS có thể không có thẩm quyền điều tra và giải quyết tình hình; tuy nhiên, PWCS vẫn sẽ cung cấp hỗ trợ cho con quý vị và có thể kết nối quý vị và con quý vị với các nguồn trợ giúp dựa vào cộng đồng hữu ích.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị tố cáo là quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục ai đó ở trường?

Nếu con quý vị bị buộc tội tham gia vào hành vi sai trái tình dục trong một chương trình hoặc hoạt động giáo dục của PWCS, thì PWCS có trách nhiệm tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng. Quý vị sẽ được thông báo về lời buộc tội và con quý vị sẽ có quyền kể về câu chuyện của mình. Nếu cáo buộc liên quan đến loại hành vi sai trái tình dục có thể vi phạm Tiêu đề IX, thì Điều phối viên Tiêu đề IX sẽ liên hệ với quý vị để giải thích cách điều tra sẽ được tiến hành, những hỗ trợ nào sẽ được cung cấp và những quyền quý vị và con quý vị có trong quá trình này, được gọi là "Quy trình khiếu nại Tiêu đề IX".

Quy trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX là gì?1

Quy trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX là quá trình được sử dụng để điều tra và giải quyết bất kỳ hành vi sai trái tình dục nào được báo cáo có thể vi phạm Tiêu đề IX. Trong Quy trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX, cuộc điều tra được thực hiện bởi một điều tra viên từ Phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập & Tuân thủ (DEIC) và quyết định cuối cùng về những gì đã xảy ra được đưa ra bởi một nhân viên điều trần làm việc trong Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế. Trong Quy trình Giải quyết tố cáo Tiêu đề IX, ban giám hiệu từ trường học của con quý vị không điều tra hoặc đưa ra quyết định về hành vi sai trái được báo cáo.

Nếu hành vi sai trái được báo cáo có thể vi phạm "Quy tắc ứng xử" PWCS nhưng không phải là Tiêu đề IX, thì cuộc điều tra sẽ được thực hiện và các quyết định sẽ được đưa ra, bởi ban giám hiệu của trường học của học sinh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định của Người ra quyết định tiêu đề IX?

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định, quý vị sẽ có thể khiếu nại . Thông tin về cách khiếu nại quyết định sẽ được cung cấp cho quý vị bởi Người ra quyết định Tiêu đề IX và cũng có thể được tìm thấy trong Quy định 738-1 của PWCS.

Quá trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX mất bao lâu?

Thông thường, Quá trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX được hoàn thành trong 60 ngày làm việc hoặc ít hơn. Trong thời gian đó, trong hầu hết các trường hợp, cả Người tố cáo và người bị tố cáo sẽ tiếp tục đi học với sự hỗ trợ tại chỗ để cho phép họ làm như vậy một cách an toàn. Nếu quý vị lo ngại về sự an toàn của con quý vị trong Quá trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX, quý vị nên nói với Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng của con quý vị ngay lập tức.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về Tiêu đề IX ở đâu?

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Tiêu đề IX trên trang web của Phòng DEIC, có thể được tìm thấy bằng cách đi đến pwcs.edu và sau đó chọn "Title IX" trên thanh màu đỏ ở cuối trang. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin về Tiêu đề IX trong Quy định 738-1, "Giải quyết các tố cáo chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục". Có một liên kết được đặt trên trang web của Phòng DEIC.

Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi có câu hỏi về Tiêu đề IX?

Quý vị nên liên hệ với Phòng DEIC theo số 571-374-6839 hoặc [email protected].


1 Quy trình giải quyết tố cáo Tiêu đề IX được sử dụng để giải quyết các tố cáo về quấy rối tình dục hoặc tấn công tình dục mà được báo cáo là xảy ra vào hoặc sau ngày 14 tháng 8 năm 2020. Nếu hành vi sai trái được báo cáo xảy ra trước ngày 14 tháng 8 năm 2020, thì các thủ tục khác được áp dụng.

*Những câu hỏi thường gặp này là thông tin. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa Câu hỏi thường gặp và Quy định PWCS 738-1, "Giải quyết các tố cáo chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục", quy định sẽ có hiệu lực.