Tìm Hiểu Cách Bạn Có Thể Đủ Điều Kiện Nhận Internet Tại Nhà Miễn Phí - Vietnamese

Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP) là một chương trình phúc lợi liên bang cung cấp các hộ gia đình đủ điều kiện có cơ hội nhận được dịch vụ internet tại nhà miễn phí hoặc giảm giá. Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể nhận được tới $30/tháng đối với dịch vụ internet với các nhà cung cấp băng thông rộng tham gia.

Làm cách nào để biết tôi đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng?
Có nhiều cách để một hộ gia đình có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp, bao gồm cả việc nếu có một đứa trẻ trong nhà nhận các bữa ăn ở trường miễn phí hoặc giảm giá. Hệ thống Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) có 44 trường mà tại đó tất cả học sinh sẽ nhận được các bữa ăn miễn phí thông qua Điều khoản Đủ điều kiện Cộng đồng (CEP). Tất cả các hộ gia đình có học sinh theo học tại trường CEP đều đủ điều kiện nhận trợ cấp ACP. Các hộ gia đình cũng có thể hội đủ điều kiện dựa trên thu nhập hoặc nếu họ tham gia vào một số chương trình hỗ trợ của chính phủ như Medicaid, SNAP hoặc WIC. Để biết thêm thông tin về chương trình, bao gồm các tiêu chí đủ điều kiện để giúp xác định xem hộ gia đình của bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp ACP hay không, hãy truy cập trang web ACP.
Các nhà cung cấp internet băng thông rộng tại nhà nào tham gia tại Quận Prince William?

Các nhà cung cấp băng thông rộng sau ở Quận Prince William cung cấp tùy chọn dịch vụ miễn phí cho các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia ACP. Truy cập các trang web bên ngoài này để đọc về các ưu đãi ACP của họ:

Làm cách nào để tôi có được bằng chứng rằng con tôi nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá?

Phụ huynh/người giám hộ đã đăng ký các bữa ăn miễn phí và giảm giá và phụ huynh/người giám hộ của học sinh đang theo học tại các trường CEP sẽ nhận được email và/hoặc thư từ Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng của PWCS nói rằng (những) đứa trẻ được liệt kê trong danh sách đã được chấp thuận để nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường. Thư chấp thuận từ Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng của PWCS có thể được sử dụng làm bằng chứng về tính đủ điều kiện khi nộp đơn xin trợ cấp ACP.

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký các bữa ăn miễn phí và giảm giá, hãy truy cập trang web PWCS Nutrition.

Phụ huynh/người giám hộ đủ điều kiện và chưa nhận được thư chấp thuận trước cuối tháng 8 hoặc cần người thay thế nên liên hệ với Food and Nutrition theo số 703-791-3151 để yêu cầu một bản sao mới.

Nếu tôi không đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Hợp túi tiền thì sao?
Nếu một hộ gia đình không đủ điều kiện tham gia ACP và cần hỗ trợ về dịch vụ internet tại nhà, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của con bạn . PWCS cung cấp cho các trường điểm truy cập internet để hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn.
Làm cách nào tôi có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật cho điểm phát sóng PWCS của mình?

Các điểm phát sóng do PWCS quản lý và phụ huynh/người giám hộ nên liên hệ với Bộ phận trợ giúp của PWCS để được hỗ trợ kỹ thuật. Bộ phận trợ giúp mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.