Inclement Weather Plan

SACC Inclement Weather Closings

School Closings

When PWCS is closed Code Red, Orange, or Green, SACC is also closed.

Early Dismissal

If schools are dismissed early, before the regular dismissal time, SACC will not open. AlphaBEST will notify parents, and the Inclement Weather/Emergency Dismissal Plan will be implemented. Please be aware that for early dismissals, site directors will not report to the schools.

SACC parents are required to complete Inclement Weather/Emergency Dismissal Form (PDF) and turn-in to site directors. This form allows families and schools to have a plan in place for dismissal of all students. A copy of this plan is retained by the site director, the school's front office, and the parent. Please discuss your plan with your child so they will know what to expect during this process.

Two-Hour Delayed Opening

If schools open on a two-hour delay, SACC will also open on at two-hour delay, at 8 a.m. All currently enrolled SACC students may attend. If the "delayed opening" designation changes to "schools are closed," the SACC program must close and parents will be required to pick up their children. Parents will be contacted by AlphaBEST.

PWCS Cancels All After-school Activities

If schools are dismissed at their regular bell schedule, but all afternoon and evening activities are canceled, SACC will close at 5 p.m.


Cierre del Programa SACC por mal tiempo

Cierre de las escuelas

Cuando las escuelas de PWCS están cerradas con Código Rojo, Naranja o Verde, el Programa SACC también está cerrado.

Salida temprana

Si las clases en las escuelas terminan más temprano, antes de la hora de salida regular, el Programa SACC no abrirá. AlphaBEST lo notificará a los padres y se implementará el plan de salida de emergencia/por mal tiempo. Tenga en cuenta que en un evento de salida temprana, los directores del programa no se reportarán a las escuelas.

Los padres de SACC deben completar el formulario de salida de emergencia/por mal tiempo (PDF) y entregarlo a los directores del programa. Este formulario permite que las familias y las escuelas tengan un plan activo para cuando los alumnos salen de la escuela una copia de este plan es archivada por el director del programa, otra es para la oficina de la escuela y una tercera es para los padres. Hable de este plan con su hijo/a para que sepa qué hacer durante este proceso.

Apertura con dos horas de demora

Si las escuelas abren con un retraso de dos horas, SACC también abrirá con un retraso de dos horas, a las 8 a. m. Pueden asistir todos los estudiantes que estén actualmente matriculados en SACC. Si la designación de "apertura demorada" cambia a "las escuelas están cerradas", el Programa SACC tendrá que cerrar y los padres deberán recoger a sus hijos Los padres serán contactados por AlphaBEST.

PWCS cancela todas las actividades después de la escuela

Si las escuelas tienen su salida en su horario habitual, pero se cancelan todas las actividades de la tarde y la noche, el programa SACC cerrará a las 5 p.m.


SACC은 악천후 시 운영하지 않습니다.

휴교

PWCS가 코드 레드, 오렌지 또는 그린에 따라 휴교하면 SACC은 운영하지 않습니다.

조기 하교

정규 하교 시간 전에 조기 하교할 경우 SACC은 운영하지 않을 것입니다. AlphaBEST는 학부모에게 통보하고 악천후/비상시 하교 계획이 시행될 것입니다. 조기 하교 시에 현장 책임자들은 학교에 출근하지 않는 다는 것을 명심하기 바랍니다.

SACC 학부모들은 악천후/비상시 하교 양식 (PDF)을 작성한 후 현장 책임자에게 제출해야 합니다. 이 양식은 가족 및 학교가 모든 학생들이 하교 후에 가야 하는 장소를 계획하도록 합니다. 이 계획 사본은 현장 책임자, 학교 중앙 사무처 및 학부모가 보관합니다. 자녀와 함께 이 과정에서 무엇을 알아야 하는 지에 대해 계획을 논의하기 바랍니다.

2시간 등교 지연

2시간 등교가 지연되면 SACC 또한 2시간 지연되어 오전 8시부터 운영됩니다. 현재 등록된 모든 SACC 학생들이 출석할 수 있습니다. "등교 지연" 공지가 "휴교"로 변경되는 경우 SACC 프로그램은 운영하지 않으며 학부모들은 자녀들을 데려가야 합니다. 학부모들은 AlphaBEST를 통해 통보받을 것입니다.

PWCS는 모든 방과 후 활동을 취소

정규 일정에 따라 하교하였고 모든 오후 및 저녁 활동이 취소된 경우 SACC은 오후 5시까지 운영합니다.


Đóng cửa do Thời tiết khắc nghiệt đối với SACC (Chương trình chăm sóc trẻ em sau giờ học)

Bông tuyết màu xanh

Khi PWCS đóng cửa do Tín hiệu Đỏ (Code Red) hoặc Tín hiệu Xanh (Code Green), thì SACC cũng đóng.

Cho về sớm

Nếu các trường tan học sớm, trước giờ tan học thông thường, các chương trình SACC sẽ không mở. AlphaBEST sẽ thông báo cho phụ huynh và Kế hoạch Vận chuyển Khẩn cấp / Thời tiết Khắc nghiệt sẽ được thực hiện. Xin lưu ý rằng đối với các trường hợp cho về sớm, các giám đốc địa điểm sẽ không đi làm.

Phụ huynh của SACC được yêu cầu hoàn thành Mẫu đơn xin phép Trường hợp khẩn cấp / Thời tiết khắc nghiệt (PDF) và nộp cho giám đốc địa điểm. Mẫu đơn này cho phép gia đình và nhà trường có kế hoạch cho tất cả học sinh bị cho nghỉ học. Một bản sao của kế hoạch này được giữ lại bởi giám đốc địa điểm, văn phòng của trường và phụ huynh. Vui lòng thảo luận kế hoạch của bạn với con của bạn để chúng biết những gì sẽ xảy ra trong quá trình này.

Mở Trễ hơn thường lệ Hai tiếng đồng hồ

Nếu trường mở trễ hơn thường lệ hai tiếng đồng hồ, SACC cũng sẽ mở trễ hơn lệ thường hai tiếng, vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả học sinh hiện có ghi danh vào SACC có thể tham gia. Nếu chỉ định thay đổi "mở trễ" trở thành "trường đóng cửa," chương trình SACC phải đóng và phụ huynh phải đi đón con của họ về. AlphaBEST sẽ liên lạc với phụ huynh.

PWCS Hủy bỏ Tấ̀t cả các Hoạt động Sau Giờ Học

Nếu trường giải tán đúng theo như lịch trình thường lệ, nhưng tất cả các hoạt động buổi chiều và tối đều bị hủy, thì các chương trình SACC sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều.


SACC 因恶劣天气关闭

学校关闭

当 PWCS 因红色、橙色或绿色代码关闭时,SACC 也将关闭。

提前放学

如果学校提前放学,在正常放学时间之前,SACC 计划将不会开放。AlphaBEST 将通知家长,并实施恶劣天气/紧急放学计划。请注意,对于提前放学,站点主管不会向学校报告。

SACC 家长必须填写恶劣天气/紧急放学表格 (PDF) 并递交给现场主管。该表格使得家庭和学校能够制定解散所有学生的计划。该计划的副本由现场主管、学校前台和家长保留。请与您的孩子讨论您的计划,以便他们知道在此过程中会发生什么。

延迟两小时开放

如果学校延迟两小时开放,SACC 也将延迟两小时开放,即在上午 8 点开放。所有目前注册的 SACC 学生都可以参加。如果"延迟开放"更改为"学校关闭",则 SACC 计划必须关闭,并且将要求家长接孩子。AlphaBEST 将联系家长。

PWCS 取消所有课后活动

如果学校按正常时间放学,但所有下午和晚上的活动都被取消,SACC 计划将在下午 5 点关闭


حالات إغلاق برنامج SACC 

حالات إغلاق المدرسة

عند إغلاق مدارس برنس ويليام بسبب الكود الأحمر أو الكود البرتقالي أو الكود الأخضر، يتم إغلاق برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة SACC أيضًا.

الانصراف المبكر

إذا انصرفت المدارس مبكرًا قبل وقت الانصراف المعتاد، فلـن يفتح برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة SACC. ستقوم شركة ألفابيست بإشعار أولياء الأمور، وسيتم تنفيذ خطة الانصراف المتبعة في حالة الطقس الرديء/الطوارئ. يرجى الانتباه إلى أنه في حالات الانصراف المبكر، لن يحضر مديرو المواقع إلى المدارس.

يتعين على أولياء أمور أطفال برنامج SACC ملء نموذج الانصراف في حالة الطقس الرديء/الطوارئ (PDF) وتسليمه إلى مدير الموقع. يتيح هذا النموذج للأسر والمدارس إمكانية وضع خطة خاصة بانصراف كل الطلاب. يحتفظ مدير الموقع ومكتب الاستقبال في المدرسة وولي الأمر بنسخة من هذه الخطة. يرجى مناقشة خطتك مع طفلك لكي يكون على علم بما يتوقعه أثناء هذه العملية.

الافتتاح المتأخر لمدة ساعتين

إذا فتحت المدارس متأخـرةً لمدة ساعتين، فسوف يفتح برنامج SACC متأخراً لمدة ساعتين أيضًا، أي عند الساعة 8 صباحًا. يستطيع جميع الطلاب الملتحقين حالياً ببرنامج SACC أن يحضروا. إذا تغير إعلان "الافتتاح المتأخر" إلى حالة "إغلاق المدارس"، فيجب أن يغلق برنامج SACC، ويتعين على أولياء الأمور أن يأتوا لأخذ أطفالهم. سوف تتصل شركة ألفابيست بأولياء الأمور.

مدارس برينس ويليام العامة تلغـي جميع الأنشطة بعد الدوام المدرسي

إذا كان انصراف المدارس في موعده المعتاد، لكن تم إلغاء كل الأنشطة لفترة بعد الظهر والمساء، فسوف يغلق برنامج SACC  الساعة 5 مساء.


خراب موسم میں SACC کا بند ہونا

سکول بند ہونے کی صورت میں

جب کوڈ ریڈ یا گرین کی وجہ سے PWCS بند ہیں تو SACC بند ہو گا۔

سکول جلدی بند ہونے کی صورت میں

اگر سکول معمول کے اوقات سے پہلے بند ہوتے ہیں تو SACC نہیں کھلے گا۔ AlphaBEST، والدین کو مطلع کرے گا اور خراب موسم/ہنگامی صورتحال میں چھٹی کے منصوبے پر عمل درآمد ہو گا۔ براہ مہربانی آگاہ رہیے کہ جلدی چھٹی کی صورت میں، سائٹ ڈائریکٹر سکولوں کو رپورٹ نہیں کریں گے۔

SACC والدین کے لئے لازمی ہے کہ وہ خراب موسم/ہنگامی صورتحال میں چھٹی کے فارم (پی ڈی ایف) کو مکمل کریں اور اسے سائٹ ڈائریکٹر کے پاس جمع کرائیں۔ اس فارم کے ذریعے چھٹی کے وقت، اہل خانہ اور سکولوں کے پاس تمام طلباء کے لئےمنصوبہ ہو گا۔ اس منصوبے کی ایک ایک نقل سائٹ ڈائریکٹر، سکول کے دفتر اور والد یا والدہ کے پاس ہو گی۔ براہ مہربانی اپنے منصوبے کے بارے میں اپنے بچے/بچی کے ساتھ بات کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس عمل کے دوران کیا کرنا ہے۔

سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلنے کی صورت میں

اگر سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلیں گے تو SACC بھی صبح 8 بجے دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلے گا۔ SACC کے تمام موجودہ داخل طلباء آ سکتے ہیں۔ اگر "دیر سے کھلنے" کی صورتحال "سکول بند ہیں" میں تبدیل ہو جائے تو SACC پروگرام بھی لازمی بند ہو گا اور والدین کو اپنے بچوں کو لازمی طور پر لینا ہو گا۔ والدین کو بذریعہ AlphaBEST مطلع کیا جائے گا۔

PWCS کی سکول کے بعد کی تمام سرگرمیاں منسوخ کرنے کی صورت میں

اگر سکول معمول کے مطابق بند ہوتے ہیں مگر سہ پہر اور شام کی تمام سرگرمیاں منسوخ ہوتی ہیں تو SACC شام 5 بجے بند ہو گا۔ براہ مہربانی، PWCS الرٹ وصول کرنے کے لئے سائن اپ کریں تاکہ آپ باخبر رہ سکیں!


 تعطیلی  SACC به دلیل هوای نامساعد

تعطیلی مدرسه

اگر PWCS با کد قرمز یا کد سبز تعطیل شود، SACC نیز تعطیل می‌شوند.

ترخیص زودهنگام

اگر دانش‌آموزان زودتر از موعد مقرر مرخص شوند، برنامه‌ SACC  تعطیل می‌شود. AlphaBEST به والدین اطلاع‌رسانی می‌کند و برنامه هوای نامساعد/ترخیص اضطراری اجرا می‌شود. توجه داشته باشید که در صورت ترخیص زودهنگام، مسئولین مراکز در ساختمان حضور نخواهند داشت.

والدین SACC باید «فرم هوای نامساعد/ترخیص اضطراری» (PDF) را پر کنند و به مسئولین مراکز تحویل دهند. این فرم به خانواده‌ها و مدارس امکان می‌دهد که برای ترخیص همه دانش‌آموزان برنامه ریزی کنند. رونوشت این برنامه نزد مدیر مرکز، دفتر اصلی مدرسه و والدین می‌ماند. برنامه را به فرزندتان نشان دهید تا بداند که در صورت وقوع چنین شرایط باید چه کار کند.

باز شدن مدارس با دو ساعت تاخیر 

اگر مدارس با دو ساعت تاخیر  باز شوند، SACC نیز با دوساعت تاخیر، یعنی 8 صبح، باز می‌شود. همه دانش‌آموزانی که در SACC ثبت نام هستند، می‌توانند حضور داشته باشند. اگر شرایط «گشایش مدارس با تاخیر» به «تعطیلی مدارس» تغییر یابد، برنامه SACC باید تعطیل شود و والدین باید فرزندان خود را از مراکز تحویل بگیرند. AlphaBEST با والدین تماس خواهد گرفت.

PWCS همه فعالیت‌های پس از مدرسه را لغو می‌کند

اگر زنگ تعطیلی مدارس در موعد مقرر نواخته شود ولی فعالیت‌های بعد از ظهر و عصر لغو شود، برنامه‌ SACC در ساعت 5 بعد از ظهر تعطیل می‌شود. برای دریافت اطلاعیه های PWCS ثبت نام کنید و اطلاعات مرتبط را دریافت کنید!


په کړکیچنه هوا کی د SACC پروګرام تړل

د ښوونځي تړل

کله چې د سور کوډ، نارنجی کوډ، یا شین کوډ له امله PWCS تړلی وي؛  SACC  پروګرام به هم تړلی وي.

له وخت مخکی رخصتیدل

که چیرته په خپل وخت سره د رخصتیدو  پر ځاۍ ښوونځي له وخت مخکی رخصت شي، د SACC پروګرام  به نه پرانیستل کیږي.‎ AlphaBEST به والدینو ته خبر ورکړي، او د کړکیچنی هوا/ په بیړني حالت کی د رخصتې پلان به پلي کیږي.‎ مهرباني وکړئ خبر اوسئ چې د وختې رخصتیو له امله، د سایټ مسٔولین به ښوونځیو ته راپور نه ورکوي.‎

د SACC پروګرام والدین اړ دي چې د کړکیچنی هوا / په بیړني حالت کی د رخصتې فورمه (PDF)‎ ډکه کړي او د سایټ مسٔولینو یا ډاریکټرانو ته يي تسلم کړي.‎ دا فورمه کورنیو او ښوونځیو ته فرصت ورکوي چې د ټولو زده کوونکو د رخصتې لپاره یو پلان ولري. د دې پلان یوه کاپي د سایټ د رییس، د ښوونځي د مخې مرکزی دفتر او والدینو لخوا ساتل کیږي. مهرباني وکړئ د خپل پلان په اړه له خپل ماشوم سره خبرې وکړئ تر څو هغوي پوه شي چې د دې پروسې پر مهال باید د څه تمه ولري.

دوه ساعته په ځنډ سره پرانیستل

که چیرته ښوونځي د دوه ساعته ځنډ سره پرانستل شي، SACC پروګرام به هم په دوه ساعته ځنډ سره د سهار په 8 بجې پرانیستل کیږي. ټول د SACC اوسني ثبت شوي زده کوونکي کېدای شي ګډون وکړي.‎ که چیرته د "په ځنډ پرانستل" حالت په "ښوونځې تړل شوي دي" باندی بدل شي، د SACC پروګرام باید وتړل شي او والدین به اړ وي چې خپل ماشومان بوزي.‎ له والدینو سره به د AlphaBEST لخوا اړیکه ونیول شي.

PWCS له ښوونځي وروسته ټول فعالیتونه لغوه کوي

‎که ښوونځې په خپل عادي مهال وېش سره رخصت شي، مګر د ماسپښین او ماښام ټول فعالیتونه لغوه شي، د SACC  پروګرام  به د ماسپښین په 5 بجو تړل کیږي.‎ ‎