Regulation 404.01-1 Shelter Activation Procedures

Quy Định 404.01-1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 10 tháng 4 năm 2019

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Thủ Tục Kích Hoạt Nơi Trú Ẩn

I. Mục đích

A. Cung cấp các thủ tục tiêu chuẩn để khởi xướng các dịch vụ hỗ trợ Quận Prince William cho việc trú ẩn khẩn cấp ngắn hạn cho các cá nhân hoặc nhóm công dân bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa bởi thảm họa như được nêu trong Kế Hoạch Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Prince William, ESF #6.

II. Vai Trò và Trách Nhiệm

A. Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh sẽ đóng vai trò là điểm liên lạc và phản hồi chính để đại diện cho Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) tại Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Prince William trong trường hợp kích hoạt khẩn cấp.

B. PWCS có trách nhiệm cung cấp các cơ sở trú ẩn khẩn cấp, dịch vụ lưu ký, thiết bị và vật tư tại chỗ, đồ ăn tạm thời, và vận chuyển giữa các nơi trú ẩn, khi cần thiết. Hỗ trợ được cung cấp cho Sở Dịch vVụ Xã Hội và Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, những người quản lý nơi trú ẩn.

III. Khái Niệm về Hoạt Động cho Kích Hoạt Nơi Trú Ẩn

A. Trong trường hợp kích hoạt Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Prince William, Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh (hoặc người được chỉ định) sẽ đưa ra ứng phó để phối hợp hỗ trợ trú ẩn cùng với Sở Dịch Vụ Xã Hội Quận Prince William và Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ theo quy định của Kế Hoạch Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Prince William, ESF #6.

B. Khi có thông báo về việc cần cung cấp địa điểm trường học làm nơi trú ẩn khẩn cấp, Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh sẽ thông báo cho người quản lý tòa nhà và các quản trị viên bộ phận thích hợp để kích hoạt nơi trú ẩn và các dịch vụ liên quan.

C. Người quản lý tòa nhà (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho quản trị viên và người giám sát để ứng phó với địa điểm trú ẩn. Người quản lý tòa nhà sẽ duy trì sự kiểm soát và cung cấp sự giám sát của nhân viên và tòa nhà về mặt vật lý. Người quản lý sẽ trợ giúp và hỗ trợ các chức năng của Sở Dịch Vụ Xã Hội và Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ.

D. Giám Đốc Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Học Đường (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho nhân viên ứng phó với địa điểm trú ẩn để hỗ trợ các hoạt động dịch vụ thực phẩm theo yêu cầu. Giám đốc sẽ duy trì kiểm soát và cung cấp giám sát cho nhân viên và hoạt động dịch vụ thực phẩm.

E. Giám Đốc Dịch Vụ Thiết Bị (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho nhân viên Cơ Sở thích hợp để ứng phó với địa điểm trú ẩn để cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Giám Đốc sẽ duy trì kiểm soát và cung cấp giám sát của nhân viên.

F. Giám Đốc Dịch Vụ Vận Tải (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho nhân viên phù hợp để ứng phó với địa điểm trú ẩn hoặc địa điểm được chỉ định nếu được Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh thông báo theo yêu cầu của Trung Tâm Điều Hành Khẩn cấp. Giám Đốc sẽ duy trì kiểm soát và cung cấp giám sát của nhân viên.

IV. Phạm Vi Hoạt Động

A. Các cấp độ khác nhau của dịch vụ trú ẩn và ứng phó có thể được yêu cầu tùy thuộc vào loại, thời gian, và tính chất nghiêm trọng của tình huống khẩn cấp hoặc thảm họa.

1. Trú Ẩn So Tán - Trường hợp khẩn cấp trong cộng đồng xung quanh cần hỗ trợ ngay lập tức cho cư dân; ví dụ như hỏa hoạn, rò rỉ khí gas, diễn tập cảnh sát. Bất kỳ địa điểm trường học nào đều có thể được mở để cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp.

2. Trú Ẩn và Chăm Sóc Hàng Loạt - Nơi trú ẩn ngắn hạn do sự kiện sắp xảy ra hoặc trong thảm họa. Có ba vị trí trú ẩn khẩn cấp chính được chỉ định làm nhà ở tạm thời:

a. Trường Trung Học Phổ Thông Battlefield; và
b. Trường Trung Học Phổ Thông Freedom; và
c. Trường Trung Học Phổ Thông Stonewall Jackson.

3. Có hai nơi trú ẩn khẩn cấp được chỉ định làm nhà ở tạm thời:

a. Trường Trung Học Phổ Thông Công Viên Rừng; và
b. Trường Trung Học Cơ Sở Bull Run.

4. Nơi Trú Ẩn Ứng Phó Tối Đa - Bất kỳ địa điểm trường học nào cũng có thể được chỉ định là nơi trú ẩn khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp, khủng hoảng, hoặc thảm họa.

V. Đào tạo

A. Nhân viên PWCS có thể được yêu cầu tham gia vào các buổi huấn luyện, bài tập, hoặc diễn tập phù hợp do Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ hoặc Sở Dịch Vụ Xã Hội cung cấp để chuẩn bị cho các hoạt động trú ẩn khẩn cấp.

B. Nhân viên được chỉ định và quản trị viên thích hợp trong Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh sẽ tuân theo kế hoạch đào tạo được Hệ Thống Quản Lý Sự Cố Quốc gia (NIMS) đề xuất để tham gia với tư cách là người ứng phó của Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp của Quận Prince William.

Phó Giám Thị Quản Lý Tài Chính và Rủi Ro (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM