Dịch Vụ Biên Dịch và Thông Dịch

Những dịch vụ ngôn ngữ nào quận cung cấp?

PWCS cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho các phụ huynh học sinh. Chúng tôi cung cấp điều kiện/liên hệ đến các viên thông dịch chuyên nghiệp, để giúp các gia đình hiểu được thông tin quan trọng về nền giáo dục của họ. Chúng tôi cũng cung cấp bản dịch cho tài liệu và thông tin quan trọng.

Làm thế nào gia đình nhận hỗ trợ ngôn ngữ?

Hiện diện-khi viếng trường học của con bạn hoặc một trong các chi nhánh của trung tâm ghi danh, bạn có thể yêu cầu cho một thông dịch viên cho ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể chỉ/ra hiệu cho ngôn ngữ bạn sử dụng có trên một trong những áp phích hỗ trợ ngôn ngữ của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ nhanh chóng cho một thông dịch viên trên điện thoại để giúp bạn. Nếu yêu cầu trước, chúng tôi có thể chuẩn bị cho bạn một thông dịch viên mặt đối mặt.

Trên điện thoại-hãy gọi một trong các biên dic̣h viên song ngữ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ dịch thuật hoặc thông dịch bằng tiếng Việt qua số 703-791-7202.

Trên trực tuyến-nhiều tài liệu và thông tin của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Việt. Hãy nhấn vào chọn một phân loại từ bảng kê màu xanh da trời phía bên trái để xem thông tin sẵn có. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn "Google Translate" để xem bản dịch của Trang Mạng chúng tôi. Bản dịch sử dụng phần mềm vi tính thường là không hoàn hảo, nhưng có thể giúp bạn quen với thông tin mà Hệ Trường chưa hoàn thành dịch ra tiếng Việt. Bạn có thể liên lạc với biên dịch viên tiếng Việt qua địa chỉ thư điện tử translations@pwcs.edu.