Xem Chính Sách được Liệt kê theo Thứ Tự Số
Xem Quy Định được Liệt kê theo Thứ Tự Số

Chính sách và quy định được liệt kê theo hạng mục và số.

Lưu ý rằng bản sao cứng chính thức của tất cả chính sách và quy định của Hệ Trường Công Quận Prince William được bảo trì do Thư ký Đại diện đến Ban Đặc trách Học khu.


Phải có Phiên bản 5.0.5 hoặc mới hơn của Adobe Acrobat Read để xem và in ra những chính sách và quy định của Hệ Trường Công Quận Prince William. Nếu bạn không có phiên bản nầy, vui lòng truy cập www.adobe.com để tải phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader.

Adobe Acrobat Reader