خدمات برنامه

خدمات مهدکودک

برنامه مهدکودک خدمات و حمايت هاي جامع و کاملي را براي کودکان و خانواده ها ارائه مي دهد. کارکنان دفتر مهدکودک مراحل ثبت نام دانش آموزان را تکميل مي کنند، اطمينان حاصل مي کنند که دانش آموزان مدارک لازم را براي ثبت نام دارند، اطمينان حاصل مي کنند که دانش آموزان به خدمات بهداشتي دسترسي دارند، وضعيت حضور و غياب را نظارت مي کنند، منابع موجود در جامعه را در اختيار خانواده ها قرار مي دهند، و براي خانواده ها جلسات آموزشي ارائه مي دهند.