د عاید د وړوالی لارښوونی

هغه کورنۍ چې د SSI ،SNAP ،TANF مرستی ترلاسه کوي، یا بې کوره دي، د دواړو هیډ سټارټ او د ویرجینیا د پری سکول نوښت (VPI) ټولګیو لپاره وړ دي. هغه ماشومان چې په فوسټر کییر( چی د کورنی پرته یی د بل چا لخوا پاملرنه تر سره کیږي) کې دي هم د شاملیدو وړ دي. هیډ سټارټ او VPI پروګرامونه دواړه د IEP لرونکی ماشومانو لپاره د ټولو نوم لیکنو څخه 10 سلنه ځای خوندي کوي.

د پری سکول لپاره د عاید وړوالی لارښوونی

د پری سکول ټولګیو لپاره د عاید کچه، د فدرال د غربت کرښی لارښوونی څخه %200 سلنه ده.

د کورنۍ غړو شمیر 200%PGL  
1 $30,120
2 $40,880
3 $51,640
4 $62,400
5 $73,160
6 $83,920
7 $94,680
8 $105,440
هر بل کس سره $10,760