د ښوونځی د خواړو معلومات

د پرنیس ویلیم کاونټی ښوونځي په ټولو ښوونځیو کی د سهار او غړمی وړیا خواړه ورکوي.

د لا زیاتو معلوماتونو لپاره د PWCS د خوړو او تغذیې څانګې سره په 7314-791-703 شمیری اړیکه ټینګه کړئ یا د PWCS خواړو او تغذی ویب پاڼی ته لاړ شئ.