د روغتیا/مخنیوي تدابیرو په اړه په مکرر ډول پوښتل شوئ پوښتنئ - Pashto

د معلومات د تازه کیدو نیټه: 1 جولای، 2024 

د PWCS ویب پاڼه زده کوونکی باید کله په کور کې وساتئ هغو کورنیو ته لارښوونې وړاندی کوي چې د کوډ - 19 په تړاو د تبې او د بدن د ساړه/يخ کیدو علایمو (ټوخی، روانه پزه، او ستونی درد) برخو باندی د پلی کیدو وړ دي. 

مونږ د PWCS کورنۍ او کارکوونکی هڅوو چې د کوډ - 19 د مخنیوي او درملنی په اړه د معلوماتو لپاره د ناروغیو د کنټرول او مخنیوی مرکز او د تنفسي ویروس مخنیوي لارښونه ( 2024 پسرلی کی تازه شوی) وګوري. 

که تاسو اضافی پوښتنې لرئ، مهربانی وکړئ خپل روغتیایی ډاکټر یا د ښوونځی نرس سره اړیکه ټینګه کړئ.