مجموعه برنامه ای مشارکت خانواده - Farsi-Dari

مجموعه برنامه هاي مشارکت خانواده PWCS

مجموعه برنامه هاي خانواده‌ منابعي را در اختيار خانواده‌ها قرار مي دهد که به موفقيت دانش‌آموزشان کمک مي‌کند. اين مجموعه توسط بخش تنوع، برابري، شمول و انطباق مدارس دولتي پرينس ويليام کانتي (PWCS) با همکاري ساير برنامه‌هاي PWCS و شرکاي اجتماعي و تجاري هدايت مي‌شود.