Chuỗi sự kiện gắn kết với gia đình - Vietnamese

Chuỗi kiện gắn kết với gia đình PWCS

Chuỗi Gắn kết Gia đình cung cấp cho các gia đình các nguồn lực sẽ hỗ trợ sự thành công của học sinh. Chuỗi chương trình được dẫn dắt bởi Phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Tuân thủ của Học khu quận  Prince William (PWCS), phối hợp với các chương trình PWCS khác, và các đối tác cộng đồng và kinh doanh.