د کورنیو د ښکیلتیا لړئ - Pashto

د PWCS کورنیو د ښکیلتیا لړۍ

د کورنیو د ښکیلتیا لړۍ کورنیو ته هغه سرچینې وړاندي کوي کوم چی به د هغوي سره د زده کوونکو په بریالیتوب کی مرسته وکړي. دا لړۍ د نورو PWCS پروګرامونو، او د ټولنې او سوداګریز شریکانو سره په همکارۍ د پرنس ویلیم کاونټي عامه ښوونځیو (PWCS) د تنوع، مساواتو، شمولیت او موافقت څانګې لخوا رهبري کیږي یا پر مخ وړل کیږي.