اطلاعات مربوط به غذای مدرسه

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی در همه مدارس صبحانه و ناهار ارائه می دهد.

برای اطلاعات بیشتر با بخش غذا و تغذیه PWCS با شماره 7314-791-703 تماس بگیرید یا  به وب سایت غذا و تغذیه PWCS مراجعه کنید.