Thông tin về bữa ăn học đường

Sở Giáo dục Prince William cung cấp bữa sáng và bữa trưa tại tất cả các trường.

Liên hệ với Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng PWCS theo số 703-791-7314 hoặc truy cập trang web Thực phẩm và Dinh dưỡng của PWCS để biết thêm thông tin.