Bảo Hiểm Thiết Bị Của Học Sinh - Vietnamese

Bảo hiểm thiết bị của học sinh thông qua Securranty

Phụ huynh/người giám hộ có tùy chọn mua bảo hiểm thiết bị dành cho học sinh với chi phí thấp thông qua Securranty, nhà cung cấp bên thứ ba được PWCS phê duyệt.

Nếu được mua, bảo hiểm sẽ chi trả cho việc sửa chữa hoặc thay thế không giới hạn mọi thứ từ màn hình bị hỏng, bộ sạc bị mất và hư hỏng do tai nạn, với khoản khấu trừ bằng 0 trong một năm đối với thiết bị do trường học cấp. Chi phí bảo hiểm là $29,95, có thể thấp hơn đáng kể so với chi phí sửa chữa hoặc thay thế không có bảo hiểm.

Bạn có thể tìm thấy chi phí thay thế (tối đa $308) cho các thiết bị bị hỏng hoặc bị mất trong Sổ tay thiết bị kỹ thuật số của PWCS dành cho phụ huynh/học sinh.

Bạn phải mua bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày học sinh nhận được thiết bị (và trước khi thiết bị xảy ra hỏng hóc, hư hỏng hoặc mất mát).

Mua bảo hiểm thiết bị của học sinh thông qua Securranty