Bookmark - Vietnamese

Chỉ để In ra (PDF)

VĂN PHÒNG THANH TRA (Ombudsman)

 

Phụ huynh, học sinh, và thành viên của cộng đồng trường có thể tự nguyện tìm sự trợ giúp mật, công bằng, và thân mật trong việc giải quyết các mối quan tâm, xung đột, và các vấn đề phát sinh trong các trường công quận Prince William.

Ombudsman (Nhân viên Thanh tra) hoạt động theo những Giá trị Cốt lõi sau:

  • Tin cẩn
  • Vô tư
  • Độc lập
  • Không chính thức

Tất cả các thành viên cộng đồng được Ombudsman phục vụ có thể tự nguyện tìm dịch vụ của họ và sẽ được đối xử với nhân phẩm và tôn trọng.

Ombudsman KHÔNG liên kết với bất kỳ chức năng tuân thủ nào và KHÔNG phục vụ như một đại lý thông cáo nào cho Sở Giáo dục Quận Prince William

Nhân viên thanh tra (Ombudsman):

  • Lắng nghe và giúp làm rõ những mối quan tâm của khách viếng;
  • Cung cấp thông tin và khám phá các tùy chọn sẵn có cho các khách viếng thăm;
  • Tạo điều kiện thảo luận để giải quyết các vấn đề;
  • Thu thập dữ liệu về các xu hướng và kiểu mẫu đang phát triển trong khi bảo vệ ẩn danh;
  • Sử dụng dữ liệu để thực hiện các báo cáo hàng quý và thường niên cho Hội đồng Trường và Giám đốc Học khu, bao gồm cả những khuyến nghị về thay đổi theo hệ thống và tổ chức.

Ombudsman KHÔNG liên kết với bất kỳ chức năng tuân thủ nào và KHÔNG phục vụ như một đại lý thông cáo nào cho Sở Giáo dục Quận Prince William

Để biết thêm thông tin, hãy ghé trang web chính của Ombudsman.

Để làm hẹn: Email [email protected] hoặc gọi 703-791-8587.