فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه: 700 - دانش آموزان
عنوان: سیاست- عدم تبعيض و آزار دانش آموزان
کد: 738
وضعیت: فعال
اتخاذ شده: 21 مه 2008
آخرین تجدید نظر: 20 اکتبر 2021
تاریخ های تجدید نظرقبلی : 14 نوامبر 2018

دانش آموزان

سیاست 738

عدم تبعيض و آزار دانش آموزان

مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) متعهد به حفظ یک محیط آموزشی عاری از هر نوع تبعیض و آزار است. هیچ دانش آموزی که در PWCS تحصیل می کند، بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشا ملی، جنس، هویت جنسی، گرایش جنسی، بارداری، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط از جمله شیردهی، سن، وضعیت تاهل یا والدین، ناتوانی وضعیت نظامی، اطلاعات ژنتیکی، یا هر مبنای دیگری که توسط قانون ممنوع شده است، از مشارکت در هر گونه برنامه آموزشی، تحصیلی، فوق برنامه، تحقیقاتی، آموزش شغلی، یا سایر برنامه های آموزشی یا فعالیت هایی که توسط PWCS انجام می شوند مستثنی نمی شود، از مزایای آن محروم نمی شود یا مورد تبعیض قرار نمی گیرد.

نهادها و اشخاصی که با هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی، یا هر بخش فرعی آن توافقنامه یا قرارداد منعقد می کنند، موافقت می کنند که از تمام قوانین فدرال و ایالتی ضد تبعیض و آزار و مقررات اجرایی، و همه سیاست ها و مقررات هیئت مدیره پرینس ویلیام، از جمله سیاست آزار جنسی تبعیت کنند. عدم انطباق با سیاست ها و مقررات هیئت مدیره ممکن است زمینه ای برای فسخ قرارداد یا توافقنامه باشد.

رئیس آموزش و پرورش موظف است اطمینان حاصل کند که مقررات و اقدامات PWCS به طور مؤثر با الزامات قانونی زیر مطابقت دارد:

 1. تایتل IV قوانین حقوق مدنی 1964، نقض پشتیبانی برابر بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس و منشاء ملی را در برنامه ها و فعالیت های آموزشی ممنوع می کند.
   
 2. تایتل IV قانون حقوق مدنی 1964 ، تبعیض میان دریافت کنندگان وجه فدرال (دستمزد) را بر اساس نژاد، رنگ و منشاء ملی ممنوع می کند.
   
 3. تایتل IX اصلاحات آموزشی سال 1972 ، تبعیض در برنامه ها و فعالیت های آموزشی را بر اساس جنسیت ممنوع می کند. این حمایت ها شامل بارداری و وضعیت تاهل/فرزند داری نیز می شود.
   
 4. بند 504 قانون توانبخشی 1973 و قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت 1990 تبعیض بر اساس معلولیت را در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی منع می‌کند.
   
 5. قانون تبعیض سنی 1975، تبعیض بر اساس سن را در برنامه ها و فعالیت های آموزشی ممنوع می کند.
   
 6. قانون حقوق بشر ویرجینیا تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، منشاء ملی، جنس، بارداری، زایمان یا شرایط پزشکی مرتبط، سن، وضعیت تاهل، گرایش جنسی، هویت جنسی، وضعیت نظامی یا ناتوانی را در فعالیت ها و برنامه های آموزشی ممنوع می کند.
   
 7. بند 22.1-23.3 از کد ویرجینیا برای رفتار با دانش‌آموزان تراجنسیتی در مدارس دولتی ویرجینیا مستلزم اجرای سیاست‌های مدل وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا می باشد.

شکایات مربوط به تبعیض یا آزار و اذیت دانش آموزان باید همانطور که در مقررات 738-1، "حل و فصل اتهامات سوء رفتار جنسی علیه دانش آموزان" و مقررات 738-3، "حل و فصل اتهامات تبعیض یا آزار و اذیت علیه دانش آموزان" ارائه شده است، حل و فصل شود.

معاون سرپرست بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این سیاست است.
اين مقررات و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسی می شود و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.

مراجع حقوقی

مراجع