فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
سیاست - رفتار مخرب دانش آموز - استفاده از محدودیت فیزیکی و انزوا
کد
746
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
6 اکتبر 2010
آخرین تجدید نظر
18 جولای 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
27 مارس 2019، 24 فوریه 2022این خط‌مشی جایگزین نسخه مورخ 24 فوریه 2022 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

سیاست 746

رفتار مخرب دانش آموز - استفاده از محدودیت فیزیکی و انزوا

هیئت مدیره پرینس ویلیام کانتی تشخیص می دهد که رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز دانش آموزان که در شرایط اضطراری در محیط مدرسه رخ می دهد باید برای محافظت از ایمنی دانش آموزان و کارکنان، جلوگیری از تخریب اموال مدرسه، و حفظ یک محیط آموزشی موثر و بدون اخلال برای کلیه دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد. مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی باید اقدامات مناسبی را برای ایجاد تعادل بین حقوق و حمایت های دانش آموزان و کارکنان اِعمال کند و اطمینان حاصل کنند که در چنین شرایطی با دانش آموزان با عزت، احترام و مراقبت ویژه رفتار می شود.

رئیس آموزش و پرورش منطقه باید مقرراتی را اتخاذ و اجرا کند که فرآیندها و رویه هایی را که باید توسط کارکنان در مواقعی که مداخله ویژه برای پاسخ به رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز دانش آموزان در شرایط اضطراری ضروری است، شناسایی و اِعمال کند، که این مقررات باید حاوی دستورالعمل هایی برای استفاده صحیح از محدودیت فیزیکی و انزوا برای دانش آموزان در چنین شرایطی باشد چنین مقرراتی همچنین باید تضمین کند که حوادثی که نیاز به چنین مداخله ای دارند به درستی مستند، ثبت و به مقامات مدرسه و والدین مربوطه گزارش شوند.

معاون رئیس آموز و پرورش بخش آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این قوانین است.

اين سیاست و هر یک از مقررات مرتبط حداقل هر یکبار در سال مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نياز تجدید نظر می گردد.


مراجع حقوقی