مقررات 735-2

دانش آموزان

26 ژوئن 2019

دانش آموزان

سیگار کشیدن/در اختیار داشتن و/یا مصرف تمام محصولات دخانی

"اصول رفتاری" مدارس دولتی بخش پرینس ویلیام به صراحت سیگار کشیدن/در اختیار داشتن، توزیع و/یا مصرف تمام محصولات دخانی را برای همه دانش آموزان ممنوع می داند.

همه مدارس دولتی بخش پرینس ویلیام محیط های سیگار ممنوع هستند. سیگار کشیدن/در اختیار داشتن، توزیع و/یا مصرف تمام محصولات دخانی محصولات حاوی نیکوتین، دستگاه سیگار الکترونیکی و هر گونه قطعات یا لوازم جانبی مورد استفاده در مصرف یک محصول دخانی توسط همه دانش آموزان، صرف نظر از سن آنها، در املاک مدرسه، در ساختمان مدرسه
و در فعالیت هایی دور از ساختمان مدرسه که مدرسه حامی برگزاری آنها است، ممنوع می باشد. دانش آموزان درگیر

در حمل، توزیع یا استفاده از محصولات دخانی باید مورد مجازات بازدارنده مناسبی که از سوی مدیر برای هر دانش آموز تعیین می شود، قرار گیرند.

این گزینه ها ممکن است شامل تعلیق خارج از مدرسه، تعلیق در مدرسه، بازداشت، پروژه های مدرسه/جامعه و تشکیل
پرونده اتهامات از سوی مقامات محلی شود. برنامه "تمرکز بر دخانیات" که یک فوق برنامه آموزش/آگاهی رسانی است،
یک جایگزین برای تعلیق می باشد. دانش آموزان ممکن است توسط مدیر به این برنامه ارجاع داده شوند.

دستیار سرپرست آموزش ویژه و خدمات دانش آموز (یا نماینده وی) مسئولیت اجرا و نظارت بر این مقرره را برعهده دارد.

این مقررات و هرگونه سیاست مرتبط با آن باید حداقل هر پنج سال یکبار بررسی و در صورت لزوم مورد بازنگری
قرار ‌گیرد.

مدارس دولتی بخش پرینس ویلیام