Regulation 741-1

فصل: سیاست ها و مقررات
بند: 700 - دانش آموزان
تایتل: مقررات - تنبیه بدنی
کد: 741-1
وضعیت: فعال
تصویب شده: 14 نوامبر 2018

دانش آموزان

مقررات 741-1

تنبیه بدنی

 1. هیچ معلم، مدیر، یا شخص دیگری که توسط هیئت مدیره استخدام شده یا در مدرسه ای که تحت قوانین تامین اجتماعی ویرجینیا کار می کند، نباید هیچ دانش آموزی را تحت تنبیه بدنی قرار دهد.
   
 2. "تنبیه بدنی" به معنای تحمیل یا ایجاد درد جسمانی به دانش آموز به عنوان یک حربه برای انضباط معنی می شود. این تعریف شامل درد جسمانی، آسیب یا ناراحتی ناشی از استفاده از تماس فیزیکی اتفاقی، جزئی یا به دلیل معقول، یا سایر اقداماتی که برای حفظ نظم و کنترل طراحی شده است، یا ناشی از شرکت در تمرین یا مسابقه در یک مدرسه یا مسابقات بین‌مدرسه‌ای ، ورزش، تربیت بدنی یا یک فعالیت فوق برنامه نمی‌شود. 
   
 3. کارمندان مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی در رابطه با استفاده از تنبیه بدنی از کد ویرجینیا، § 22.1-279.1 پیروی می کنند. ممنوعیت تنبیه بدنی مانع از موارد زیر تلقی نمی شود:
  1. استفاده از تماس فیزیکی اتفاقی، جزئی یا معقول، یا سایر اقداماتی که برای حفظ نظم یا کنترل طراحی شده است؛
    
  2. استفاده از نیروی معقول و ضروری برای فرونشاندن اغتشاش یا حذف دانش آموز از صحنه اغتشاش که تهدیدی برای آسیب جسمی به افراد یا آسیب به اموال است؛
    
  3. استفاده از نیروی معقول و لضروری برای جلوگیری از آسیب رساندن دانش آموز به خود؛
    
  4. استفاده از نیروی معقول و ضروری برای دفاع از خود یا دفاع از دیگران؛ و
    
  5. استفاده از نیروی معقول و ضروری برای به تصرف سلاح یا هر گونه اشیاء خطرناک دیگر یا مواد کنترل شده یا وسایلی که در اختیار دانش آموز یا تحت کنترل او است. 
    
 4. در تعیین اینکه آیا شخصی در چارچوب استثنائات ارائه شده در این بخش عمل کرده است، باید به قضاوت‌های معقول در زمان رویداد که توسط معلم، مدیر یا سایر افرادی که توسط هیئت مدیره استخدام شده است، توجه لازم داده شود. 

معاون سرپرست بخش آموزش و مسئولیت دانش آموز (یا نماینده وی) مسئول اجرا و نظارت بر این قانون است.   

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.