REGULATION 745-6

فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات-درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره درباره تعلیق طولانی مدت و اخراج"
کد
745-6
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 آوریل 2017
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021این مقررات جایگزین نسخه مورخ 19 نوامبر 2021 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

مقررات 6-745

درخواست تجدید نظر به هیئت مدیره درباره تعلیق طولانی مدت و اخراج

 1. تجدید نظر درباره تعلیق طولانی مدت
  1. والدین یا سرپرستان یا دانش آموز می توانند به کمیته انضباطی سه نفره هیئت مدیره درباره تصمیم افسر دادرسی بخش مدیریت و برنامه های جایگزین دانش آموز (SMAPD) ​​مبنی بر تعلیق یک دانش آموز بیش از 10 روز، و/یا تصمیم به پذیرش مجدد دانش آموز به یک محل آموزشی جایگزین اعتراض کنند. تصميم SMAPD در مورد هر گونه انتصاب يا خدمات آموزشي دیگری كه در مدت تعليق دانش آموز به وی داده مي شود قطعي و نهایی است و نمي توان از آن استمداد كرد. درخواست تجدید نظر از تصمیم SMAPD به کمیته انضباطی هیئت مدیره (SBDC) باید به صورت کتبی ، ظرف چهار روز از تاریخ تصمیم SMAPD، توسط SMAPD دریافت شود. کمیته انضباطی هئیت مدیره (SBDC) درخواست تجدیدنظر از تصمیم مسئول رسیدگی SMAPD را که به صورت کتبی ارائه شده است در جلسه غیرعلنی بررسی می کند و ظرف 30 روز از زمان ارسال درخواست تجدیدنظر ، تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. هیچ یک از کارکنان مدرسه، کارکنان SMAPD، دانش آموز، وای(والدین)/سرپرست(سرپرستان) یا هیچ نماینده ای از طرف دانش آموز یا والدین وی در جلسه غیر علنی SBDC حضور نخواهند داشت. SBDC تنها شواهدی را که در طول جلسه SMAPD ارائه شده است، به استثنای نامه درخواست تجدید نظر که باید به SBDC ارائه شود، نیز بررسی خواهد کرد. ظرف سه روز کاری، افسر دادرسی SMAPD می‌تواند نامه یا اسنادی را در مورد دلایل حمایت از تصمیم انضباطی و رسیدگی به هر موضوع یا واقعیت جدیدی که در درخواست تجدیدنظر مطرح شده است، ارائه کند که یک نسخه از آن باید در اختیار والدین/سرپرستان / دانش آموز قرار گیرد. والدین/سرپرستان/دانش آموز مجاز خواهند بود ظرف دو روز کاری یک نامه کتبی به منظور رد نامه یا مدارک افسر دادرسی SMAPD ارسال کنند. SBDC این اختیار را دارد که از کارکنان SMAPD تنها در خصوص مسائل دادرسی و/یا در دسترس بودن یا مناسب بودن خدمات جایگزین یا خدمات آموزشی درخواست اطلاعات بیشتر کند. هیچ سند و مدرکی دیگر از سوی SBDC در نظر گرفته نمی شود. اگر SBDC تعلیق طولانی مدت یک دانش آموز معلول را تایید کند، یک تیم برنامه آموزش فردی (IEP) برای تعیین ادامه خدمات آموزشی مناسب تشکیل جلسه می دهد.
  2. پس از استيناف، SBDC مي تواند تصميم مسئول رسیدگی به پرونده SMAPD را تائيد، رد يا اصلاح نمايد، و يا مي تواند تعيين كند كه اقدامات انضباطي ديگري از جمله اخراج لازم است. تصمیم SBDC نهایی خواهد بود مگر اینکه این تصمیم به اتفاق آرا نباشد، در این صورت دانش آموز می تواند ظرف پنج روز کاری از تصمیم کمیته، به صورت کتبی به SMAPD اعلام کند که قصد دارد در رابطه با تصمیم SBDC به کل اعضاء هیئت مدیره درخواست استیناف (تجدید نظر) دهد، که هئیت مدیره این درخواست را صرفا بر اساس سوابق اداری ارائه شده به SBDC بررسی می کند و ظرف 30 روز از دریافت تجدید نظر تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.
  3. در صورتی که SBDC تشخیص دهد که اخراج ممکن است درنظر گرفته شود، دانش آموز باید توسط SMAPD به طور کتبی از حق درخواست رسیدگی عادلانه به کمیته انضباطی هیئت مدیره مطابق با روش های اخراج مندرج در این مقررات مطلع شود. در صورتی که دانش آموز چنین درخواستی را نکند و یا دادرسی خواسته شود و دانش آموز نتواند حضور داشته باشد کمیته انضباطی هیئت مدیره بر اساس سوابق کتبی تصمیم خواهد گرفت.
 2. تجدید نظر در رابطه با اخراج

  اگر یک دانش آموز از سوی SMAPD برای اخراج ارجاع شود، ولی (والدین)/سرپرست (سرپرستان) و دانش آموز می توانند در رابطه با توصیه انضباطی افسر دادرسی SMAPD از یک SBDC درخواست تجدید نظر کنند. هر گونه تصميم از سوی SMAPD برای انتصاب دانش آموز در يک برنامه آموزشی جايگزين پس از پذیرش مجدد نيز می تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد. با این حال، تصميم SMAPD در مورد هر گونه انتصاب ديگر يا خدمات آموزشي قطعي و نهایی است و نمي توان از آن استمداد كرد. درخواست تجدید نظر به SBDC باید به صورت کتبی ، ظرف چهار روز اداری از تاریخ نامه، توسط SMAPD دریافت شود.
  1. رویه‌های دقیق حاکم بر جلسات تجدید نظر مربوط به اخراج در حضور SBDC را می توان در مقررات 4-745، "رویه های کمیته انضباطی هیئت مدیره در رابطه با جلسات تجدید نظر مربوط به اخراج دانش‌آموز" ملاحظه کرد.
  2. SMAPD به دانش‌آموز و والدین/سرپرستان اطلاع می‌دهد که اگر در جلسه دادرسی SBDC حاضر نشوند یا درخواست تجدیدنظر را پس بگیرند، درخواست تجدیدنظر لغو شده تلقی می‌شود و توصیه افسر دادرسی SMAPD باید بهSBDC یا هیئت مدیره در جلسه غیرعلنی برای تأیید یا رد ارائه شود.
  3. تصمیم SBDC یا هیئت مدیره در اسرع وقت به دانش‌آموز و/یا والدین/سرپرستان به صورت کتبی اعلام می‌شود.
  4. به منظور درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم غیر متفق القول SBDC، دانش آموز یا والدین/سرپرستان باید ظرف هفت روز کاری پس از تصمیم کمیته، یک درخواست کتبی به SMAPD ارسال کنند. هیئت مدیره در یک جلسه غیرعلنی، باید مدارک و سوابق مربوطه را در حضور SBDC و هر یک از مدارکی که در جلسه دادرسی کمیته ارائه شده است را بررسی ‌کند و برای تصمیم نهایی تا ظرف 30 روز پس از تسلیم درخواست در یک جلسه علنی رای ‌دهد. هیئت مدیره ممکن است تصمیم SBDC را تأیید، رد یا اصلاح کند، و ممکن است تعیین کند که اقدامات انضباطی دیگری مستحق است، یا یک دوره متفاوت اخراج، یا اینکه شرایط متفاوت یا اضافی برای پذیرش و/یا پذیرش مجدد ممکن است مناسب باشد. دانش‌آموز و والدین/سرپرست‌ها باید کتباً از تصمیم هیئت مدرسه و همچنین مدرسه محلی و SMAPD مطلع شوند. تصمیمات هیئت مدیره نهایی خواهد بود.
 3. توصیه‌های اخراج که مورد تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند

  کلیه توصیه‌های SMAPD برای اخراج که مورد تجدیدنظر قرار نگرفته‌اند باید برای تأیید یا رد به SBDC یا هیئت مدیره در دستور کار مذاکره جلسه غیرعلنی ارائه شوند. هیچ یک از کارکنان مدرسه، کارکنان SMAPD، دانش آموز، ولی(والدین)/سرپرست(سرپرستان) یا هیچ نماینده ای از طرف دانش آموز یا والدین وی در جلسه غیر علنی SBDC یا هیئت مدیره حضور نخواهند داشت وقتی توصیه ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت. با این حال، هیئت مدیره این اختیار را دارد که از کارکنان SMAPD در مورد مسائل رویه‌ای و/یا در دسترس بودن یا مناسب بودن مکان یا خدمات آموزشی جایگزین درخواست اطلاعات بیشتر کند. اعضای هیئت مدیره که درخواست می کنند توصیه اخراج از دستور کار مذاکره به بحث در جلسه غیرعلنی انتقال یابد باید حداکثر یک هفته قبل از جلسه برنامه ریزی شده SBDC یا هیئت مدیره با مدیر بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین تماس بگیرند.
 4. تماس با اعضای هیئت مدیره و/یا رئیس آموزش و پرورش

  قانون فدرال و ایالتی و اصول رسیدگی عادلانه حاکم بر رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مسائل انضباطی دانش آموزان، اعضای هیئت مدیره را از ارتباط با شرکت کنندگان (یا شاهدان) درگیر در چنین درخواست هایی (مستقیما یا از طریق اشخاص ثالث) منع می کند به جز مواردی که در فرآیند تجدیدنظر ارائه شده است. بنابراین، دانش آموزان / والدین / سرپرستان یا نمایندگان آنها نباید با اعضای هیئت مدیره در مورد یک پرونده انضباطی و / یا تجدید نظر که در حال رسیدگی است تماس یا ارتباط برقرار کنند. اعضای هیئت مدیره که خارج از یک جلسه غیرعلنی مربوط به درخواست تجدیدنظر با شرکت کنندگان ارتباط برقرار کرده اند باید خود را از شرکت در چنین تجدیدنظری سلب صلاحیت کنند و نمی توانند به هیچ وجه در درخواست تجدید نظر دخالت کنند. به همین ترتیب، دانش‌آموزان/والدین/سرپرستان نباید با رئیس بخش (یا معاون وی) در مورد یک پرونده انضباطی یا تجدیدنظر که در حال رسیدگی است تماس یا ارتباط برقرار کنند، زیرا رئیس بخش/معاون وی هیچ اختیاری برای مداخله در روند انضباطی ندارد.

در صورتی که هر یک از بخش ها، بندها، بند های فرعی، حکم، مفاد یا عبارات این مقررات به هر دلیلی مغایر با قانون اساسی یا بی اعتبار یا خلاف قانون شناخته شود، آن اظهارنامه بر اعتبار هیچ یک از بخش های دیگر این مقررات تأثیری نخواهد داشت. هدف صریح هیئت مدیره این است که هر یک از مقررات به طور مستقل عمل کند و تفکیک پذیری تا حداکثر حد مجاز توسط قانون اجرا شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.