Regulation 507-3

فصل:  سیاست ها و مقررات
بخش
500 – منابع انسانی
عنوان
مقررات - حل و فصل اتهامات علیه کارمندان در مورد سوء رفتار جنسی تحت تایتل IX
کود
‎507-3
وضعیت
فعال
تصویب شده
9 نومبر، 2021منابع انسانی

مقررات‎507-3

حل و فصل اتهامات علیه کارمندان در مورد سوء رفتار جنسی تحت تایتل IX

 1. هدف

  تایتل IX از اصلاحیه‎​های آموزشی سال 1972 (تایتل IX)‎ ‎و سیاست 507 هیئت مدیره مکتب، «تبعیض و آزار و اذیت در استخدام»، آزار و اذیت مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی را ممنوع می‎​ کند‎ ( PWCS) ‎کارمندان بر اساس جنسیت، از جمله هویت جنسیتی و گرایش جنسی‎. این مقرره اطلاعیه‎​ های مربوط به حمایت‎​های تایتل IX ‎ارائه می‎​ کند؛ روند گزارش اتهامات علیه کارمندان در مورد سوء رفتار جنسی؛ و فرآیند شکایت تایتل IX ‎ برای حل و فصل اتهاماتی که ممکن است تحت تایتل IX ‎(‎آزار جنسی تایتل IX ‎‎)‎ ‎مورد آزار جنسی قرار گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد‎1.
  ‎ ‎
  گزارش‎​های سوء رفتار جنسی ادعایی توسط کارمندان که آزار جنسی  تایتل IX ‎ را تشکیل نمی‎​دهند، تحت مقررات 2-507، "آزار جنسی شامل کارمندان" و سیاست 507 از طریق روند مندرج در مقررات 1-507، "روش های شکایت برای ادعای تبعیض و آزار و اذیت در استخدام رسیدگی می‎​شوند. ‎"
  ‎ ‎
  هنگامی که یک یا چند دانش آموز ادعا می کنند که توسط یک کارمند مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته اند، این ادعا باید به هماهنگ کننده تایتلIX ‎طبق روند مندرج در مقررات 1-738، " حل و فصل اتهامات وارده به دانش آموزان در زمینه آزار جنسی " گزارش شود. هماهنگ کننده عنوان‎ IX ‎گزارش را برای بررسی به معاون هماهنگ کننده تایتل IX ارسال می کند‎. اگر معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎تشخیص دهد که سوء رفتار جنسی ادعایی به منزله آزار جنسی تایتل IX ‎است، هماهنگ کننده تایتل IX ‎باید دانش آموز شکایت کننده ها را از حق ارائه شکایت رسمی و بحث در مورد قابل دسترس بودن اقدامات حمایتی برای دانش آموز شکایت کننده مطلع کند‎. معاون هماهنگ کننده تایتل IX پس از آن تحقیقات را آغاز و موضوع را طبق این مقرره حل و فصل می کند‎.
 2. حفاظت ‎​های تایتل IX ‎و تعریف آزار جنسی تایتل IX
  1. کارمندان و دانش ‎​آموزان‎ PWCS ‎توسط تایتل IX ‎در برابر تبعیض جنسی، از جمله آزار جنسی تایتل IX، در هر برنامه آموزشی یا فعالیتی که توسط‎ PWCS ‎انجام می‎​ شود، محافظت می‎​ شوند‎.
  2. تایتل IX ‎از کارمندان و دانش آموزان در برابر تبعیض جنسی، از جمله آزار جنسی تایتل IX، صرف نظر از جنسیت پاسخ دهنده یا شکایت کننده محافظت می کند، به عنوان مثال، حتی اگر پاسخ دهنده و شکایت کننده از یک جنس باشند‎.
  3. همه رفتارهای نادرست با ماهیت جنسی با تعریف آزار جنسی تایتل IX ‎مطابقت ندارد، که از نظر این مقررات، رفتاری مبتنی بر جنسیت است که یک یا چند مورد از موارد ذیل را برآورده می‎​کند‎2:
   1. یک کارمند‎ PWCS ‎که ارائه کمک، امتیازات یا خدمات‎ PWCS ‎را مشروط به مشارکت یک فرد در رفتار جنسی ناخواسته‎ ‎(یعنیquid pro quo)‎ ‎می کند‎.
   2. رفتار ناخواسته ای که توسط یک فرد معقول به قدری شدید، فراگیر و به طور عینی توهین آمیز تشخیص داده شده است که عملاً دسترسی یکسان به برنامه یا فعالیت آموزشی‎ PWCS ‎را از بین می برد؛ یا
   3. تجاوز جنسی طبق تعریف ‎20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v)‎، خشونت دوستیابی همانطور که در ‎34 U.S.C. 12291(a)(10)‎، خشونت خانگی همانطور که در ‎34 U.S.C. 12291(a)(8)‎، یا تعقیب همانطور که در ‎34 U.S.C. 12291(a)(30)‎ تعریف شده.
 3. گزارش رفتار نادرست با ماهیت جنسی به مقامات‎ PWCS ‎
  1. همه اعضای جامعه مکتب موظف اند رفتار نادرست با ماهیت جنسی را به مقامات مکتب گزارش کنند، از جمله آزار و اذیت جنسی و تبعیض، همانطور که در مقررات 1-507 و مقررات 2-507 و تایتل IX ‎آزار و اذیت جنسی تعریف شده در این مقرره تعریف شده است‎. PWCS همه دانش‎​ آموزان را تشویق می‎​ کند و از همه کارمندان می‎​خواهد که فوراً هرگونه سوء رفتار جنسی را به روشی که در ذیل ذکر شده است گزارش کنند‎.
   1. ادعای سوء رفتار با ماهیت جنسی که شامل یک یا چند دانش آموز‎ PWCS ‎می شود، باید طبق فرایند مندرج در مقررات 1-738 گزارش شود‎. یک کارمند‎ PWCS ‎که گزارشی مبنی بر سوء رفتار جنسی شامل یک یا چند دانش آموز دریافت می کند؛ کسی که سوء رفتار جنسی توسط یا علیه دانش آموز را مشاهده می کند؛ یا کسی که توسط یک یا چند دانش آموز مورد سوء رفتار جنسی قرار می گیرد، موظف است بلافاصله و در هیچ موردی بعد‎ ‎از 24 ساعت پس از وقوع، موضوع را به هماهنگ کننده تایتل IX ‎گزارش دهد؛ مدیر؛ معاون مدیر؛ یا اگر کارمند مکتب نیست، سرپرست کارمند‎. یک کارمند‎ PWCS ‎موظف است ادعاهای سوء رفتار جنسی را گزارش کند، صرف نظر از اینکه شکایت کننده تخلف را گزارش کرده است یا خیر‎.
   2. اتهامات سوء رفتار جنسی توسط کارمند دیگر‎ PWCS ‎به یک کارمند‎ PWCS ‎یا جناحی که تحت کنترول مستقیم‎ PWCS ‎است باید فوراً از طریق افسر مساوات PWCS و روابط کارمندان‎ PWCS ‎به بخش منابع انسانی‎ PWCS ‎گزارش شود، که به عنوان معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎عمل می کند‎.
    ‎ ‎
    آدرس پستی‎:
    معاون تایتل IX ‎هماهنگ کننده منابع انسانی
    ‎ PWCS ‎مساوات PWCS و روابط کارمندان
    مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی
    ‎ P.O. Box 389
    Manassas, Virginia 20108
    ‎ ‎
    آدرس دفتر‎:     ‎ ‏           
    ‎ Kelly Leadership Center
    14715 Bristow Road
    Manassas, Virginia 20112
    ‎ ‎
    ‎ ‎تلفن‎:                        
    703-791-8764

    فکس:                                 
    703-791-8033

    ایمیل:                               
    ‎ ‏[email protected]
  2. گزارش اولیه ذکر شده در بخش III-A-(1) or III-A-(2)‎، در بالا، ممکن است شفاهی یا کتبی باشد‎.
  3. معاون هماهنگ کننده تایتلIX ‎باید سریعاً به افسر ارشد منابع بشری، هر معاون مناسب دیگر سرپرست/رئیس، و مدیر مدیریت ریسک و خدمات امنیتی، هر گزارشی را که در بخش‎ III-A-(2) ‎فوق ذکر شده است، مطلع کند‎. در صورت دریافت، معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎باید فوراً هر گزارشی را که در بخش‎ III-A-(1) ‎فوق ذکر شده است، به تایتل IX ‎و مسئول عدالت دانش آموزی‎ ‎(هماهنگ کننده تایتل  IX)‎ ‎اطلاع دهد‎.
 4. پاسخ به گزارش‎​های مربوط به سوء رفتار جنسی ادعایی علیه کارمندان
  1. همه گزارش‎​ها علیه کارمندان مبنی بر سوء رفتار جنسی ادعایی باید توسط معاون هماهنگ ‎​کننده تایتل IX، با مشورت هماهنگ ‎​کننده تایتل IX ‎در صورت لزوم، بررسی شود تا مشخص شود که آیا سوء رفتار ادعا شده، در صورت صحت، می‎​تواند آزار جنسی تایتل IX ‎باشد‎.
  2. در صورتی که بررسی توسط معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎مشخص کند که سوء رفتار ادعا شده به عنوان آزار جنسی تایتل IX ‎نیست، بلکه ممکن است طبق قوانین ایالتی یا فدرال و مقررات 2-507 دیگر آزار جنسی باشد، ادعاها باید طبق فرآیند مندرج در مقررات ‎507-1 حل و فصل شوند.
  3. در مواردی که بررسی توسط معاون هماهنگ کننده عنوان‎ IX ‎تشخیص دهد که سوء رفتار ادعا شده به موجب سایر قوانین ایالتی یا فدرال یا مقررات 2-507 به منزله آزار و اذیت جنسی یا آزار جنسی تایتل IX ‎نیست، اما ممکن است نقض(های) سیاست ها و مقررات دیگر باشد، از جمله اما نه‎ ‎محدود به سیاست 507؛ مقررات 1-507; سیاست 503، "آیین رفتار"؛ مقررات 1-503، "استانداردهای رفتار مسلکی برای همه کارمندان"؛ و/یا سیاست 572 و مقررات 1-572، "اقدام انضباطی"، این اتهامات باید مطابق با پالیسی و/یا مقررات قابل اجرا حل و فصل شوند‎.
  4. در مواردی که سوء رفتار ادعایی می‎​تواند آزار جنسی تایتل IX باشد، به شکایت کننده باید یک کاپی از این مقررات و ضمیمه I به این مقررات، فورم "شکایت رسمی تایتل IX آزار جنسی علیه کارمند مکاتب دولتی پرنس ویلیام" ("فورم شکایت رسمی") ارائه شود. همچنین باید فوراً با شاکی تماس گرفته شود تا در مورد قابل دسترس بودن اقدامات حمایتی بحث شود تا خواسته های شاکی در رابطه با اقدامات حمایتی مورد بررسی قرار گیرد تا شاکی از قابل دسترس بودن اقدامات حمایتی با یا بدون ارائه شکایت رسمی از تایتل IX آزار و اذیت جنسی ("شکایت رسمی") مطلع شود، و برای شکایت کننده روند رسمی ثبت شکایت توضیح داده شود. در صورتی که شکایت کننده کارمند باشد، این وظایف توسط معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎انجام می شود؛ یا توسط هماهنگ کننده تایتل IX ‎در صورتی که شاکی دانش آموز باشد‎.
  5. معاون هماهنگ ‎​کننده تایتل IX ‎باید سابقه تمامی گزارش ‎​های مربوط به سوءرفتار جنسی کارمندان را حفظ کند تا به‎ PWCS ‎در تلاش ‎​هایش برای نظارت، رسیدگی و جلوگیری از چنین رفتاری در‎ PWCS ‎کمک کند‎.
 5. اقدامات حمایتی
  1. اقدامات حمایتی خدمات فردی غیر انضباطی و غیر تنبیهی است که در صورت مناسب، در حد معقول و بدون هزینه یا هزینه برای شاکی یا پاسخگو قبل یا بعد از ثبت شکایت رسمی یا در جایی که شکایت رسمی ثبت نشده است، ارائه می شود‎. چنین اقداماتی برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به برنامه‎​ها یا فعالیت‎​های آموزشی‎ PWCS ‎بدون ایجاد بار غیرمنطقی برای طرف مقابل طراحی شده‎​اند، از جمله اقداماتی که برای محافظت از ایمنی همه طرف‎​ها یا محیط آموزشی‎ PWCS ‎یا جلوگیری از آزار جنسی تایتل  IX ‎طراحی شده‎​اند‎.
  2. هنگامی که شاکی یک کارمند است و سوء رفتار جنسی ادعا شده می تواند آزار جنسی عنوان‎ IX ‎باشد، معاون هماهنگ کننده تایتل IX، پس از مشوره با ناظر یا مدیران کارمندان، و در صورت لزوم، سرپرست (های) همکار سطحی، باید تعیین کند که آیا اقدامات حمایتی برای متوقف کردن تخلفات ادعایی، محافظت از شاکی، پاسخ ‎​دهنده، یا سایر افراد و/یا حفظ دسترسی به برنامه‎​ ها و فعالیت ‎​های آموزشی‎ PWCS ‎ضروری است یا خیر‎. اقدامات حمایتی ممکن است شامل مشاوره باشد اما محدود به آن نیست؛ محدودیت در تماس بین طرفین؛ افزایش امنیت و نظارت؛ اصلاح برنامه کار یا صنف؛ تغییر مکان یا وظایف شغلی؛ انتقال؛ یا قرار گرفتن در رخصتی اداری یا دیگر‎.
  3. هنگامی که شاکی دانش آموز است و سوء رفتار جنسی می تواند به عنوان آزار جنسی عنوان IX باشد، هماهنگ کننده تایتل IX با مشورت مدیر یا معاون مدیر و در صورت لزوم، سرپرست همکار سطح، باید تعیین کند که آیا اقدامات حمایتی برای متوقف کردن تخلفات ادعایی، محافظت از یک یا چند دانش ‎​آموز یا افراد دیگر، و/یا حفظ دسترسی به برنامه‎​ها و فعالیت‎​های آموزشی PWCS ضروری است یا خیر. اقدامات حمایتی ممکن است شامل اما نه محدود به محدودیت در تماس بین طرفین. افزایش امنیت و نظارت؛ مشاوره و/یا تمدید مهلت‎​ها یا سایر تنظیمات مربوط به دوره برای شاکی؛ اصلاح برنامه کار یا کلاس، تغییر مکان یا وظایف شغلی، انتقال، و/یا قرار گرفتن در مرخصی‎ ‎اداری یا دیگر، برای پاسخگویی باشد‎.
  4. اقدامات حمایتی باید تا حدی محرمانه باقی بماند که حفظ محرمانگی توانایی‎ PWCS ‎برای ارائه اقدامات حمایتی را مختل نکند‎.
 6. روند شکایت تایتل IX ‎برای شکایت رسمی علیه کارمند آزار جنسی عنوان IX
  1. ثبت شکایت رسمی‎:
   1. یک شکایت کننده ممکن است یک شکایت رسمی مبنی بر ادعای آزار جنسی تیاتل IX ‎و درخواست از‎ PWCS ‎را امضا و تنظیم کند‎. در صورت لزوم، هماهنگ کننده عنوان‎ IX ‎ممکن است یک شکایت رسمی مبنی بر ادعای آزار جنسی تایتل  IX ‎علیه یک پاسخگو امضا کند و تحقیقات را آغاز کند‎. برای چنین شکایت رسمی، هماهنگ کننده تایتل IX ‎نه شاکی است و نه طرف شکایت‎.
    1. واجد شرایط بودن‎: در زمان ثبت شکایت رسمی، شاکی باید توسط‎ PWCS ‎استخدام شود یا آنها تلاش کند که شاکی را استخدام کند‎. آزار و اذیت جنسی ادعایی تایتل IX ‎نیز باید زمانی رخ دهد که شاکی کارمند/متقاضی در یک برنامه یا فعالیت آموزشی‎ PWCS ‎شرکت می کند یا تلاش می کند در آن اشتراک کند‎. نیازمندی های واجد شرایط بودن برای شکایات رسمی از دانش آموزان شاکی در مقررات 1-738 تعریف شده است‎.
    2. ثبت کردن‎: هر گونه شکایت رسمی مربوط به پاسخگوی دانش آموز باید با هماهنگ کننده تایتل IX ‎مطابق با مقررات 1-738 ثبت شود‎. در صورتی که شاکی و پاسخ دهنده هر دو کارمند باشند، شاکی باید شکایت رسمی خود را از طریق تحویل دستی، پست ایالات متحده یا پست الکترونیکی نزد معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎ارسال کند‎. استفاده از پیوست‎ I ‎به این مقررات، فورم شکایت رسمی، به شدت تشویق می شود، هرچند ضروری نیست، و ممکن است از معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎دریافت شود‎.
  2. اخراج شکایت رسمی علیه کارمند یا اتهامات خاص‎:
   1. معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎شکایت رسمی علیه یک کارمند یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی را رد می کند اگر در تحقیقات اولیه مشخص شود که این رفتار نادرست: (الف) آزار جنسی  تایتل IX ‎  طبق تعریف در بخش دوم (ج) این مقرره نیست؛ (ب) در برنامه یا فعالیت آموزشی‎ PWCS ‎رخ نداده است؛ یا (ج) علیه شخصی در ایالات متحده اتفاق نیفتاده باشد‎.
   2. معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎می تواند یک شکایت رسمی علیه یک کارمند یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی را رد کند اگر در هر زمانی در جریان روند شکایت تایتلIX‎ ‎(الف) یک شاکی کتباً به معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎اطلاع دهد که شاکی مایل است پس گرفتن شکایت رسمی یا هر ادعایی در آن؛ (ب) شاکی دیگر در‎ PWCS ‎کار نمی کند، یا اگر دانش آموزی در‎ PWCS ‎ثبت نام کرده باشد، در برنامه یا فعالیت آموزشی‎ PWCS ‎شرکت نمی کند یا تلاشی برای شرکت در آن نمی کند؛ (ج) پاسخگو دیگر در‎ PWCS ‎کارمند نیست یا اگر دانش آموز در آن ثبت نام کرده باشد؛ یا (د) شرایط‎ ‎خاص مانع از جمع آوری شواهد کافی برای رسیدن به یک تصمیم در مورد شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی می شود‎.
   3. هر یک از طرفین شکایت رسمی می تواند نسبت به رد شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی ظرف پنج روز تقویمی پس از اطلاع از تصمیم رد درخواست تجدید نظر کند‎. هرگونه درخواست تجدیدنظر محدود به یک یا چند مورد از دلایل ذیل است‎:
    1. بی نظمی روندی که تصمیم را تحت تأثیر قرار داد‎.
    2. شواهد جدیدی که در زمان تصمیم گیری به طور منطقی قابل دسترس نبودند، اما می توانستند بر نتیجه تأثیر بگذارند؛ یا
    3. هماهنگ کننده عنوان IX، معاون هماهنگ کننده تایتل IX، محقق تایتل  IX، یا تصمیم گیرنده تایتل IX ‎تضاد منافع یا سوگیری علیه یک طرف داشت که بر نتیجه تأثیر می گذاشت‎.
   4. هنگامی که یکی از طرفین شکایت رسمی درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم انفصال را آغاز می کند، به طرف غیر تجدیدنظر این فرصت داده می شود که بیانیه ای کتبی در حمایت از تصمیم انفصال ارائه کند‎.
   5. به مدیر منابع بشری که به عنوان تصمیم گیرنده تایتل  IX ‎عمل می کند، تصمیم اخراج، بیانیه تجدید نظر و بیانیه در پاسخ ارائه می شود‎. ظرف 10 روز کاری، تصمیم گیرنده تایتل IX ‎باید همزمان برای هر دو طرف تصمیم کتبی را صادر کند که نتیجه درخواست تجدیدنظر و دلیل آن را مشخص کند‎. تصمیمتصمیم گیرنده تایتل IX ‎نهایی است‎.
   6. رد یک شکایت رسمی یا درخواست تجدیدنظر برای چنین اخراج، اقدامات انضباطی تحت مقررات 1-503 و مقررات 1-572 را مانع یا به تاخیر نمی اندازد‎.‎
  3. پذیرش شکایت رسمی از یک کارمند و اطلاعیه به طرفین
   1. پس از پذیرش شکایت رسمی علیه یک کارمند، معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎باید یک نسخه از این مقرره را به طرفین ارائه دهد که روند شکایت تایتل IX مدارس دولیت پرینس ویلیام کانتی را تعیین می کند‎. معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎همچنین باید به هر یک از طرفین اطلاعیه کتبی در مورد موارد زیر ارائه کند: (الف) ادعا(ها) به طور بالقوه تایتل IX ‎آزار و اذیت جنسی، از جمله هویت طرفین دخیل در حادثه، در صورت شناخته شدن؛ رفتار نامناسبی که آزار جنسی  تایتل IX ‎ را‎ ‎تشکیل می دهد؛ و تاریخ و مکان حادثه ادعایی، در صورت اطلاع؛ (ب) این فرض که خوانده مسئول تخلفات ادعایی نیست و اینکه تعیین مسئولیت فقط در پایان روند شکایت عنوان‎ IX ‎انجام می شود؛ (ج) حق هر یک از طرفین برای داشتن یک مشاور، که ممکن است وکیل باشد، اما لازم نیست؛ (د) حق هر یک از طرفین برای بازرسی و بررسی شواهد خاص؛ و (ه) ممنوعیت از اظهارات نادرست آگاهانه یا ارائه معلومات نادرست به مقامات مکتب و تلافی یا دلسرد کردن هر فردی از گزارش یا مشارکت در فرآیند شکایت تایتل  IX. اطلاعیه کتبی باید حداقل پنج روز کاری قبل از هر مصاحبه اولیه به طرفین ارائه شود تا به طرفین زمان کافی برای آماده کردن پاسخ به شکایت رسمی داده شود‎.
   2. روند شکایت تایتل IX ‎برای هر شکایت رسمی که معمولاً پذیرفته شده است باید ظرف 60 روز کاری به پایان برسد، مگر اینکه معاون هماهنگ کننده تایتل IX، بازپرس تایتل IX، تصمیم گیرنده تایتل IX، یا تصمیم گیرنده استیناف در صورت لزوم، به طور موقت روند شکایت عنوان‎ IX ‎را به تأخیر می اندازد یا جدول زمانی را برای دلایل موجه تمدید می کند و اطلاعیه کتبی به شاکی و پاسخ دهنده در مورد تأخیر یا تمدید و دلیل(دلایل) اقدام ارائه می دهد‎. علت خوب ممکن است شامل غیرحاضری یا عدم دسترسی به یک شاهد یا یکی از طرفین شکایت رسمی باشد، اما محدود به آن نیست. فعالیت همزمان اجرای قانون یا خدمات محافظت از اطفال ‎(CPS)‎؛ نیاز به کمک زبان یا اسکان یک معلول؛ یا سایر شرایط مؤثر بر عملیات‎ PWCS ‎مربوط به این روش‎.
  4. بررسی شکایت رسمی از یک کارمند
   1. عمومی‎: بخش مدیریت ریسک و خدمات امنیتی، که به عنوان بازرس عنوان‎ IX ‎عمل می کند، باید ادعاهای موجود در شکایت رسمی را بررسی کند و ممکن است شکایات را در مواردی که ناشی از همان حقایق یا شرایط باشد یا به گونه دیگری مرتبط باشد، ادغام کند‎. تحقیقات باید با فوریت معقول تحت شرایط انجام شود و ممکن است در ارتباط با هرگونه تحقیق توسط CPS، پولیس یا سایر مقامات دولتی انجام و/یا تمدید شود‎.
   2. محدوده‎: در صورت اقتضا، تحقیقات ممکن است شامل یک یا چند مصاحبه شخصی با شکایت کننده، پاسخ دهنده و دیگرانی باشد که ممکن است از حقایق و شرایط آگاهی داشته باشند‎. تحقیقات همچنین ممکن است شامل بررسی هر گونه معلومات یا مطالب دیگری باشد که مربوط به نظر می رسد، خواه شناسایی یا افشا شده توسط طرفین باشد‎. چنین معلومات یا مطالبی ممکن است شامل ویدیو ها، عکس‎​ها، ایمیل‎​ها، پیام‎​های کتبی و ارتباطات رسانه‎​های اجتماعی باشد، اما محدود به آن نیست‎.
    1. هر یک از طرفین شکایت رسمی ممکن است یک مشاور به انتخاب خود داشته باشد که ممکن است وکیل باشد، اما لازم نیست که باید حتما وکیل باشد‎. کارمندان‎ PWCS ‎نباید به عنوان مشاور عنوان‎ IX ‎عمل کنند و‎ PWCS ‎نباید برای هیچ یک از طرفین مشاور ارائه دهد‎. این مسئولیت هر یک از طرفین است که به موقع به معاون هماهنگ کننده عنوان‎ IX ‎در مورد هویت و معلومات تماس با هر مشاور اطلاع دهند‎. در تمام مصاحبه ها و جلسات، نقش مشاور هر یک از طرفین باید به یک شاهد خاموش محدود شود، مگر در صورت هرگونه استماع.‎3
    2. به هر یک از طرفین شکایت رسمی که شرکت آنها دعوت شده یا انتظار می رود، باید اطلاعیه کتبی در مورد تاریخ، زمان، مکان، شرکت کنندگان و هدف همه مصاحبه ها یا جلسات با او ارائه شود و زمان کافی برای آماده شدن برای شرکت در آن وجود داشته باشد‎.
    3. هر یک از طرفین شکایت رسمی باید از فرصت برابر برای ارائه اسناد و شناسایی شهود برخوردار باشد‎.
   3. اتهامات اضافی‎: اگر در جریان یک تحقیق، محقق تایتل IX تصمیم به بررسی ادعاهایی بگیرد که در اعلامیه ارائه شده طبق بخش VII (C) (1)‎ فوق درج نشده است، معاون هماهنگ کننده تایتل IX باید ادعاهای اضافی را به طرفین اطلاع دهد.
   4. دسترسی طرفین به شواهد‎: قبل از تکمیل و ارائه نمودن گزارش تحقیقی، محقق تایتلIX ‎ باید برای هر یک از طرفین و مشاور هر یک از طرفین فرصت مساوی برای بازرسی و بررسی شواهد مستقیم مرتبط فراهم کند‎. چنین شواهدی باید برای محافظت از معلومات هویتی شخصی هر دانش آموز غیر از شکایت کنند اصلاح شود‎. این دسترسی نباید شامل یادداشت های شخصی بازپرس تایتل IX ‎برای استفاده مشورتی یا پیش نویس اسناد باشد‎. محقق تایتل IX ‎باید به هر یک از طرفین 10 روز تقویمی پس از اطلاع از شواهد مستقیماً مرتبط فرصت دهد تا پاسخ کتبی را برای بررسی بازپرس تایتل IX ‎ارائه دهند؛ یک کاپی از هر پاسخی باید در اختیار طرف مقابل قرار گیرد‎.
   5. گزارش تحقیقی‎: پس از تکمیل شدن، یک گزارش تحقیقی که بطور عادلانه شواهد مربوطه را خلاصه می‎​کند، باید به تصمیم‎​گیرنده تایتل IX، و برای بررسی و پاسخ کتبی آن‎​ها حداقل 10 روز تقویمی قبل از تعیین مسئولیت، به هر طرف و مشاور هر طرف ارسال شود‎. هرگونه پاسخ کتبی باید ظرف سه روز تقویمی پس از اعلام گزارش تحقیقی به معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎ ارسال شود‎.
   6. هر یک از طرفین شکایت رسمی، از طریق تصمیم گیرنده تایتل IX، می‎​تواند سؤالات کتبی مربوطه را به طرف دیگر یا هر شاهدی ظرف سه روز تقویمی پس از اطلاع از گزارش تحقیقاتی ارسال کند‎. هر گونه سوالی که به عنوان نامربوط حذف شده باشد باید توسط تصمیم گیرنده تایتل IX ‎شناسایی و توضیح داده شود‎.
    1. تصمیم گیرنده تایتل IX ‎این اختیار را ندارد که طرفین یا شهود را وادار به ارائه پاسخ به چنین سوالات کند‎. طرف‎​ها و/یا شاهدانی که پاسخ می‎​دهند باید چنین پاسخ‎​های را ظرف سه روز تقویمی پس از اطلاع از سؤال‎​ها به تصمیم‎​گیرنده تایتلIX ‎ارسال کنند‎.
    2. تصمیم گیرنده عنوان‎ IX ‎باید هر گونه پاسخی را به طرف مقابل ارائه دهد و اجازه دهد تا سوالات و پاسخ های محدودی در چارچوب زمانی که تصمیم گیرنده تایتل IX مناسب است، اما قبل از هر گونه تعیین مسئولیت، پاسخ دهد‎.
  5. تعیین مسئولیت
   1. پس از بررسی سوابق اداری و اعمال برتری استاندارد شواهد، تصمیم‎​گیر عنوان نهم باید به طور همزمان تصمیم کتبی برای هر دو طرف صادر کند که شامل موارد ذیل است: خلاصه ای از مراحل روندی؛ یافته های واقعیت؛ نتیجه گیری در مورد اعمال هرگونه پالیسی یا مقررات‎ PWCS ‎در مورد واقعیت ها؛ بیانیه و دلیل منطقی برای تعیین مسئولیت در مورد هر ادعا؛ هر گونه راه حل ارائه شده برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر شاکی به برنامه ها و فعالیت های آموزشی‎ PWCS، در صورت لزوم؛ و بیانیه مراحل تجدید نظر‎.
   2. اگر درخواست تجدید نظر انجام نشود، تعیین مسئولیت نهایی می‎​شود و فرآیند شکایت تایتل IX ‎در تاریخی به پایان می‎​رسد که در آن تجدیدنظر دیگر به موقع در نظر گرفته نمی‎​شود‎. در صورت درخواست تجدیدنظر، تعیین مسئولیت در تاریخی قطعی می‎​شود که مدیر ارشد منابع بشری، به عنوان تصمیم‎​گیرنده استیناف، به طرفین اطلاعیه کتبی از نتیجه درخواست تجدیدنظر ارائه کند‎.
   3. تصمیم گیرنده تایتل IX ‎ممکن است تشخیص دهد که اتهامات سوء رفتار به منزله آزار و اذیت جنسی تایتل IX ‎نیست، بلکه به منزله نقض(های) سایر پالیسی ها و مقررات، از جمله اما نه محدود به پالیسی 507 است؛ پالیسی؛ مقررات 503-1؛ مقررات 2-507؛ و/یا پالیسی 572 و مقررات ‎572-1.
  6. عنوان نهم راهکارها و توصیه برای مجازات های انضباطی
   1. در صورتی که در مورد آزار و اذیت جنسی تایتلIX ‎علیه شخص پاسخگو تعیین مسئولیت شده باشد، راه‎​ حل ‎​ها به شکایت کننده ارائه می‎​شود‎. راه حل ها برای بازیابی یا حفظ دسترسی برابر به برنامه ها و فعالیت های آموزشی‎ PWCS ‎طراحی شده اند‎.
   2. راه‎​حل‎​ها ممکن است شامل همان خدمات شخصی ‎​شده باشد که در بخش‎ V ‎در بالا به عنوان اقدامات حمایتی توضیح داده شد‎. راه حل ها همچنان ممکن است شامل اقدامات اصلاحی و/یا توصیه‎​ای برای مجازات‎​های انضباطی باشد که بر پاسخگویی که مسئول ازار جنسی تایتلIX ‎ تشخیص داده شده است، تأثیر می‎​گذارد‎.
    1. با توجه به جدیت حادثه و نیاز به محافظت از دانش‎​ آموزان یا کارمندان‎ PWCS ‎در برابر آزار و اذیت آینده، اقدامات اصلاحی ممکن است شامل موارد ذیل باشد، اما محدود به موارد ذیل نیست‎:
     1. محدودیت در تماس با شکایت کننده؛ یا
     2. افزایش امنیت و نظارت‎.
    2. با توجه به جدیت حادثه و نیاز به محافظت از دانش ‎​آموزان یا کارمندان‎ PWCS ‎در برابر آزار و اذیت آینده، یک توصیه برای مجازات‎​های انضباطی ممکن است شامل موارد ذیل باشد، اما محدود به موارد ذیل نیست‎:
     1. توصیه ای به مدیر عمومی منابع بشری که او تطبیق یا دنبال می کند‎:
      1. سرزنش شفاهی یا کتبی؛
      2. اصلاح برنامه های کاری؛
      3. تغییر مکان های کاری یا وظایف؛
      4. لغو قراردادهای تکمیلی؛
      5. انتقال غیر ارادی؛
      6. تعلیق؛ یا
      7. اخراج‎.
   3. هر گونه اقدام اصلاحی اعمال شده توسط تصمیم گیرنده تایتل IX ‎از تاریخی که تعیین مسئولیت نهایی می شود مؤثر خواهد بود‎.
  7. پروسیجرهای استیناف
   1. تعیین مسئولیت تایتل IX ‎تصمیم‎​گیرنده می‎​تواند توسط شاکی یا پاسخ‎​ دهنده تحت پروسیجر هایی که در زیر بخش‎ H ‎در ذیل ذکر شده است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد‎.
   2. اقدامات اصلاحی و توصیه تصمیم‎​گیرنده عنوان نهم برای مجازات انضباطی به دنبال تعیین مسئولیت، طبق این مقررات قابل تجدیدنظر نیست‎. هر گونه تجدید نظر در مورد مجازات انضباطی که واقعاً به دنبال یک توصیه مجازات انضباطی اعمال شده است، می تواند توسط خوانده تجدید نظر شود طبق پروسیجر های مندرج در مقررات 508.01-1، "پروسیجر های تنظیم شکایات برای کارمندان دارای تصدیق نامه"، و 508.02-1، "پروسیجر های تنظیم شکایات برای کارمندان طبقه بندی شده و دارای مجوز"، مطابق با پاسخ دهنده مجاز است. با این حال، هیچ تجدیدنظری از مجازات انضباطی اعمال شده بر اساس توصیه مجازات انضباطی تا زمانی که هرگونه تجدیدنظر در مورد تعیین مسئولیت تحت تایتلIX ‎ به نتیجه نرسیده باشد، رسیدگی نمی شود‎.
   3. اگر تصمیم گیرنده عنوان‎ IX ‎تشخیص دهد که پاسخ دهنده در قبال آزار جنسی تایتل IX ‎مسئولیتی ندارد، اما سایر سیاست ها و مقررات را نقض کرده است، از جمله، اما نه محدود به سیاست 507؛ سیاست 503؛ مقررات 503-1؛ مقررات 507-2; و/یا سیاست 572 و مقررات 572-1، سپس پاسخ‎​دهنده می‎​تواند برای هر نوع نظم و انضباط اعمال‎​شده طبق پروسیجر های مندرج در مقررات ‎508.01-1 و ‎508.02-1 مطابق با درخواست‎​ کننده درخواست تجدید نظر کند‎. با این حال، هیچ تجدیدنظری از مجازات انضباطی اعمال شده بر اساس تعیین مسئولیت تا زمانی که هرگونه تجدید نظر در مورد تعیین مسئولیت تحت تایتل IX به نتیجه نرسیده باشد، رسیدگی نمی شود.
  8. درخواست تجدیدنظر در مورد تعیین مسئولیت عنوان IX
   1. تحت پروسه شکایت عنوان IX، هرگونه درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم کتبی تصمیم گیرنده تایتلIX ‎محدود به این است که پاسخ دهنده در قبال آزار و اذیت جنسی عنوان‎ IX ‎مسئول است یا نیست‎.
   2. ظرف پنج روز تقویمی پس از اعلام تصمیم کتبی تصمیم گیرنده عنوان IX، هر یک از طرفین شکایت رسمی می‎​توانند با ارائه یک بیانیه کتبی در اعتراض به تعیین مسئولیت، نسبت به تعیین مسئولیت تصمیم‎​گیرنده تایتل IX تجدیدنظر کنند. هرگونه تجدیدنظر در تعیین مسئولیت محدود به یک یا چند مورد از دلایل ذیل است‎:
    1. بی نظمی روندی که تصمیم را تحت تأثیر قرار داد‎.
    2. شواهد جدیدی که در زمان تصمیم گیری به طور منطقی قابل دسترس نبودند، اما می توانستند بر نتیجه تأثیر بگذارند؛ یا
    3. هماهنگ کننده عنوان IX، معاون هماهنگ کننده عنوان IX، محقق تایتل IX ‎یا تصمیم گیرنده تایتلIX ‎تضاد منافع یا جانبداری علیه یک طرف داشت که بر نتیجه تأثیر می گذاشت‎.
   3. هنگامی که یکی از طرفین شکایت رسمی درخواست تجدید نظر در مورد تعیین مسئولیت را آغاز می کند، طرف غیر تجدیدنظر می تواند بیانیه کتبی در حمایت از تعیین مسئولیت ارائه دهد‎.
   4. معاون هماهنگ کننده تایتل IX، بیانیه تجدیدنظر، بیانیه پاسخ و سوابق اداری را به تصمیم گیرنده استیناف ارائه می کند که ظرف مدت 10 روز کاری پس از وصول آن، تصمیم کتبی با ذکر نتیجه اعتراض و دلیل نتیجه صادر خواهد کرد. تصمیم گیرنده استیناف باید تصمیم کتبی را همزمان در اختیار هر دو طرف قرار دهد‎.
   5. در صورت درخواست تجدیدنظر در مورد تعیین مسئولیت تصمیم گیرنده عنوان نهم، اقدامات جبرانی و/یا توصیه برای مجازات‎​ انضباطی اعمال ‎​شده بر پاسخ‎​ دهنده در طول مدت معلق بودن تجدیدنظر متوقف می‎​شود‎.
   6. تصمیم تصمیم گیرنده استیناف در مورد تجدیدنظر در مورد تعیین مسئولیت نهایی است و پروسه شکایت تایتل IX ‎را به پایان می رساند‎.
 7. درخواست تجدیدنظر و توصیه برای مجازات‎​ انضباطی اعمال‎​ شده تحت تایتل IX
  1. هیچ یک از طرفین شکایت رسمی نمی توانند نسبت به راه حل ها یا توصیه ای برای مجازات انضباطی اعمال شده در فرآیند شکایت عنوان نهم تجدید نظر کنند‎. پاسخ دهنده می‎​تواند برای هر نوع نظم و انضباط اعمال شده مطابق با مقررات ‎508.01-1 و ‎508.02-1 که برای پاسخگو اعمال می‎​شود، تجدیدنظر کند‎.
 8. مقررات متفرقه
  1. محرمیت: تا حد امکان، معلومات مربوط به شکایت و تحقیقات رسمی باید محرم نگه داشته شود، مگر در مواردی که برای انجام تحقیقات کامل و منصفانه یا تجدیدنظر در مورد هر گونه تعیین مسئولیت و/یا مجازات انضباطی ضروری باشد؛ به مخاطب اجازه دهید از خود دفاع کند؛ تدابیر حمایتی و‎ ‎راه حل های مناسب را اجرا کنید؛ پاسخ به احضاریه، حکم محکمه یا تحقیقات دولتی؛ یا از‎ PWCS ‎یا کارمندان آن در هر اقدام قانونی یا اداری یا شکایت مربوط به روند قانونی ناشی از شکایت رسمی دفاع کنید؛ به عنوان سند در هر جلسه رسیدگی بعدی به شکایت که توسط خوانده آغاز‎ ‎می شود؛ و به منظور هر گونه درخواست لغو یا صدور مجوز یا استماع‎.
   ‎ ‎
   هنگامی که یک شکایت کننده تایتل IX ‎را ادعای آزار جنسی می کند اما درخواست محرمانه بودن می کند، چنین درخواستی ممکن است توانایی‎ PWCS ‎را برای بررسی و انجام اقدامات اصلاحی لازم محدود کند‎. هنگامی که یک شکایت کننده تایتل IX ‎آزار جنسی را ادعا می کند اما از‎ PWCS ‎درخواست می کند که تحقیق نکند، PWCS باید تعیین کند که آیا می تواند چنین درخواستی را مطابق با قوانین قابل اجرا انجام دهد یا خیر‎. در چنین شرایطی، PWCS ممکن است تعیین کند که باید طبق پروسیجر های مندرج در اینجا یا در مقررات ‎507-1 تحقیق کند یا به مجری قانون یا‎ CPS ‎گزارش دهد‎.
  2. تفویض وظایف‎: وظايف و وظايف مندرج در اين مقرره در صورت لزوم با رعايت قوانين لازم الاجرا قابل تفويض است‎.
  3. اظهارات نادرست ممنوع‎: هر کارمندی که عمداً گزارش یا شکایت نادرستی ارائه دهد یا آگاهانه اظهارات نادرست ارائه دهد، طبق مقررات ‎503-1 و مقررات ‎572-1 تا و از جمله اخراج از استخدام مشمول انضباط خواهد بود‎.
  4. نگهداری سوابق‎: طبق قانون، PWCS باید به مدت هفت سال سوابق هر گونه اقدام، از جمله اقدامات حمایتی، انجام شده در پاسخ به گزارش سوءرفتار جنسی ادعایی که می‎​تواند عنوان آزار جنسی تایتلIX ‎را ایجاد کند، حفظ خواهد کرد‎. PWCS همچنین باید به مدت هفت سال سوابق هر تحقیق تایتل  IX ‎را حفظ کند؛ هرگونه تعیین مسئولیت؛ هرگونه راه حلی که برای شکایت کننده ارائه می شود و/یا اقدامات جبرانی یا مجازات های انضباطی اعمال شده بر پاسخگو؛ هرگونه درخواست تجدیدنظر و نتیجه آن؛ و هر گونه مواد مورد استفاده برای آموزش بازپرس عنوان IX، هماهنگ کننده عنوان‎ IX، معاون هماهنگ کننده عنوان IX، تصمیم گیرنده عنوان IX، و تصمیم گیرنده استیناف‎.
  5. گزارش به نیروی انتظامی‎: رئیس باید هر حادثه ای را که ممکن است جنایت محسوب شود، از جمله تجاوز جنسی یا تعقیب، فوراً به اداره پلیس گزارش دهد (بر اساس ‎§ 18.2-60.3 "کد ویرجینیا") در مواردی که چنین اتفاقی در بس مکتب، در ملکیت مکتب یا در یک فعالیت تحت حمایت مکتب رخ داده است، همانطور که در ‎§ 22.1-279.3:1(D)"‎کد ویرجینیا" لازم است. مقامات‎ PWCS ‎ممکن است بر حسب شرایط، چنین گزارش های دیگری را به مجریان قانون یا سایر مقامات دولتی ارائه دهند‎.
  6. تلافی و/یا مداخله ممنوع‎: PWCS اکیداً انتقام جویی علیه فردی را که ادعای سوء رفتار جنسی را گزارش می کند، ممنوع می کند؛ ثبت یک شکایت رسمی؛ یا کسی که در تحقیقات مربوط به آزار و اذیت جنسی ادعا شده در عنوان نهم کمک، مشارکت یا امتناع می کند‎. کارمندان نمی توانند در تحقیقات دخالت کنند یا مانع از آن شوند یا بر شهادت شاهدان تأثیر بگذارند یا تلاش کنند‎. چنین رفتار نادرستی توسط یک کارمند باید رفتار غیرمسلکی تلقی شود که مشمول نظم و انضباط بر اساس مقررات ‎503-1 و مقررات ‎572-1 تا و شامل اخراج از کار می شود‎.
 9. انتشار پالیسی
  ‎ ‏
  PWCS بر اساس جنسیت، از جمله هویت جنسیتی و گرایش جنسی در برنامه‎​ها و فعالیت‎​های آموزشی، تبعیض قائل نمی‎​شود‎. PWCS طبق عنوان‎ IX ‎اصلاحات آموزشی در سال 1972 و بخش 106 از عنوان 34 قانون مقررات فدرال موظف است که تبعیض قائل نشود‎. این نیازمندی شامل متقاضیان استخدام نیز می شود‎.
  ‎ ‏
  PWCS باید این پالیسی را به متقاضیان استخدام، دانش‎​آموزان، والدین و سرپرستان، کارمندان و همه نهاد های مسلکی مرتبط با کارمندان‎ PWCS ‎ارائه دهد‎.
  ‎ ‎
  تحقیقات در مورد کاربرد عنوان‎ IX ‎و ‎34 C.F.R.‎ قسمت 106 ممکن است به هماهنگ کننده تایتل IX  مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی، به دستیار وزیر حقوق مدنی وزارت معارف ایالات متحده یا هر دو ارجاع شود‎.
 10. آموزش مورد نیاز تایتل IX‏ ‎

  ‏ PWCS باید آموزش هایی را به هماهنگ کننده عنوان IX، معاون هماهنگ کننده تایتل IX، محقق تایتل IX، تصمیم گیرنده تایتل IX ‎و تصمیم گیرنده استیناف در مورد تعریف تایتل IX ‎ارائه دهد؛ آزار و اذیت جنسی؛ محدوده برنامه ها و فعالیت های آموزشی‎ PWCS؛ انجام تحقیقات؛ و اجرای فرآیند شکایت عنوان نهم، از جمله جلسات استماع، تجدیدنظر، و شیوه ارائه خدمات بی طرفانه، از جمله با اجتناب از پیش داوری در مورد حقایق مورد بحث، تضاد منافع، و سوگیری‎.
  ‎ ‏
  PWCS باید به تصمیم گیرنده تایتل IX ‎و تصمیم گیرنده استیناف در مورد مسائل مربوط به سوالات و شواهد آموزش دهد، از جمله زمانی که سوالات و شواهد در مورد تمایل جنسی یا رفتار جنسی قبلی شکایت کننده مرتبط نیست‎.
  ‎ ‏
  PWCS باید اطمینان حاصل کند که بازپرس تایتل IX ‎در مورد موضوعات مرتبط آموزش می بیند تا یک گزارش تحقیقی ایجاد کند که شواهد مربوطه را بطور منصفانه خلاصه کند‎.
  ‎ ‎
  هر گونه مواد مورد استفاده برای آموزش هماهنگ کننده تایتل IX، معاون هماهنگ کننده تایتل IX، محقق تایتل IX، تصمیم گیرنده تایتل IX، و تصمیم گیرنده استیناف نباید بر کلیشه های جنسی تکیه کند و باید تحقیقات و قضاوت بی طرفانه در مورد شکایات رسمی آزار جنسی را ترویج کند.
 11. واژه نامه
  1. ‎"‎سوابق اداری" ارائه شده به عنوان‎ IX ‎تصمیم گیرنده شامل سوابقی مانند شکایت رسمی است؛ هر سند مرتبط مستقیم؛ پاسخ کتبی هر طرف به شواهد مرتبط مستقیم؛ گزارش تحقیقی؛ پاسخ کتبی هر طرف به گزارش تحقیقی؛ و هرگونه سوال کتبی مرتبطی که برای هر یک از طرفین یا شاهدان مطرح‎ ‎شود، و همچنین هر گونه پاسخ به آن‎. سوابق اداری ارائه شده به تصمیم گیرنده استیناف نیز باید شامل تصمیم کتبی تصمیم گیرنده عنوان‎ IX ‎باشد‎.
  2. ‎"‎روز کاری" به معنای هر روزی است که دفاتر اداری‎ PWCS ‎باز هستند‎.
  3. ‎"‎روز تقویم" به معنای هر روز در یک چارچوب زمانی تعیین شده، بدون احتساب روز عمل یا رویدادی است که چارچوب زمانی تعیین شده از آن شروع می شود‎.
  4. ‎"‎شکایت کننده" به معنای دانش آموز‎ PWCS ‎یا کارمند‎ PWCS ‎یا فردی است که تلاش می کند توسط‎ PWCS ‎استخدام شود، که گفته می شود قربانی رفتار نادرست یک پاسخ دهنده است که می تواند آزار جنسی تایتل IX ‎باشد‎. شاکی به منظور طرح یا پس گرفتن شکایات یا تجدید نظر و دریافت اطلاعیه های این مقرره شامل والدین یا سرپرست دانش آموز زیر 18 سال می شود‎.
  5. ‎”‎رضایت‎“‎ به معنای کلمات یا اعمال واضح، آگاهانه و داوطلبانه است که نشان دهنده اجازه برای فعالیت جنسی خاص است‎. عدم رضایت در صورت وجود شواهدی مبنی بر تهدید فرض می شود؛ نیروی فیزیکی؛ ارعاب؛ یا ناتوانی، که در آن «ناتوانی» به این معناست که توانایی تصمیم‎​گیری فرد مختل می‎​شود، به طوری که توانایی درک تعامل جنسی را تا حدی که اجازه می‎​دهد مشخص شود که آیا فعالیت جنسی مورد استقبال قرار می‎​گیرد یا خیر، کاهش می‎​یابد‎. (ناتوانی ممکن است به دلیل سن، ناتوانی ذهنی یا جسمی موقت یا دایمی، خواب یا بیهوشی، محدودیت فزیکی غیرارادی، و/یا تأثیر مواد مخدر، الکل، دارو یا مواد دیگر باشد‎.‎)
  6. ‎"‎خشونت قرار ملاقات" به معنای خشونتی است که توسط یک فرد انجام می شود‎:
   1. کسی که با قربانی رابطه اجتماعی عاشقانه یا صمیمی دارد یا داشته است؛ و
   2. در جایی که وجود چنین رابطه ای باید بر اساس در نظر گرفتن عوامل زیر تعیین شود‎:
    1. طول رابطه‎.
    2. نوع رابطه‎.
    3. فراوانی تعامل بین افراد درگیر در رابطه‎.
  7. ‎”‎شواهد مستقیماً مرتبط‎“‎ به معنای هر سندی است که به عنوان بخشی از تحقیقات تایتل IX به دست آمده و مستقیماً با ادعاهای مطرح شده در شکایت رسمی مرتبط است از جمله شواهدی که تصمیم‎​گیرنده تایتل IX قصد ندارد برای رسیدن به تعیین مسئولیت و شواهد مقصر یا تبرئه‎​کننده، چه از طرف طرف یا منبع دیگری به دست آمده باشد، به آن تکیه کند.
  8. ‎“‎خشونت خانوادگی‎”‎ به معنای جنایات جنایی یا عمل خشونت ‎​آمیز است که توسط همسر فعلی یا سابق یا شریک صمیمی قربانی، توسط شخصی که قربانی دارای طفل مشترک است، توسط شخصی که با او زندگی مشترک دارد یا با آن زندگی مشترک داشته است، قربانی به عنوان یک همسر یا شریک صمیمی، توسط شخصی که به طور مشابه با همسر قربانی تحت قوانین خشونت خانگی یا خانوادگی ویرجینیا قرار دارد، یا توسط هر شخص دیگری علیه قربانی بزرگسال یا جوانی که تحت قوانین خشونت خانوادگی یا خانوادگی ویرجینیا از اعمال آن شخص محافظت می شود.
  9. ‎“‎برنامه یا فعالیت آموزشی‎”‎ برای اهداف این مقرره به معنای مکان‎​ها، رویدادها یا شرایطی است، از جمله شغل واقعی و مورد نظر، که‎ PWCS ‎کنترول قابل‎​توجهی بر پاسخ‎​دهنده و زمینه‎​ای که تایتل IX ‎آزار جنسی در آن رخ می‎​دهد اعمال می‎​کند‎.
  10. ‎"‎شکایت رسمی" به معنای سندی است که توسط یک شاکی یا با امضای هماهنگ کننده تایتل IX، ادعا می کند که تایتلIX ‎آزار و اذیت جنسی علیه یک پاسخ دهنده است و درخواست تحقیق در مورد ادعای آزار جنسی تایتل IX ‎تحت این مقررات را دارد‎.
  11. ‎”‎اطلاعیه‎“‎ به معنای تاریخی است که یک سند در آن ایمیل شده است؛ تحویل دستی؛ یا در صورت ارسال صرفاً از طریق پست ایالات متحده، تاریخ ارسال به اضافه سه روز کاری‎. فرض بر این است که معلومات تماس موجود در دوسیه با‎ PWCS ‎دقیق است مگر اینکه معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎از معلومات تماس متفاوت مطلع شود‎. در طول پروسه، این مسئولیت هر یک از طرفین است که اطمینان حاصل کنند که معاون هماهنگ کننده تایتل IX ‎دارای آدرس های پستی و الکترونیکی صحیح است‎.
  12. ‎"‎پاسخ دهنده" به معنای کارمند یا شخص ثالثی است که تحت کنترل‎ PWCS ‎است که گزارش شده است در رفتار نادرستی که می تواند تایتل IX ‎آزار و اذیت جنسی را ایجاد کند‎.
  13. ‎“‎حمله جنسی‎”‎ به معنای جرمی است که بر اساس سیستم گزارش جرم یکسان اداره تحقیقات فدرال به عنوان یک جرم جنسی اجباری یا غیراجباری طبقه بندی می‎​شود، از جمله‎:
   1. تجاوز جنسی‎: علم نفسانی شخص بدون رضایت قربانی از جمله مواردی که قربانی به دلیل سن یا ناتوانی موقت یا دائمی ذهنی یا جسمی قادر به رضایت نیست‎.
   2. لواطت‎: آمیزش جنسی دهانی یا مقعدی با شخص دیگری، بدون رضایت قربانی، از جمله مواردی که قربانی به دلیل سن خود یا به دلیل ناتوانی موقت یا دائمی ذهنی یا جسمی قادر به رضایت نیست‎.
   3. تجاوز جنسی با یک شی‎: استفاده از یک شی یا ابزار برای نفوذ غیرقانونی، هرچند اندک، به دهانه تناسلی یا مقعدی بدن شخص دیگری، بدون رضایت قربانی از جمله مواردی که قربانی به دلیل سن خود یا به دلیل ناتوانی موقت یا دائمی ذهنی یا جسمی خود قادر به رضایت نیست.
   4. نوازش‎: لمس اعضای خصوصی بدن شخص دیگری به منظور ارضای جنسی، بدون رضایت قربانی، از جمله مواردی که قربانی به دلیل سن خود یا به دلیل ذهنی موقت یا دائمی یا ناتوانی جسمی خود قادر به رضایت نیست.
   5. محارم‎: آمیزش جنسی غیر اجباری بین اشخاصی که با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند در حدی که ازدواج به موجب قانون ممنوع است‎.
   6. تجاوز به عنف قانونی‎: آمیزش جنسی غیر اجباری با فردی که زیر سن قانونی است‎.
  14. ‎”‎تعقیب‎“‎ به معنای دخیل شدن در رفتاری است که متوجه یک شخص خاص است که باعث می شود یک فرد معقول‎:
   1. ترس از امنیت خود یا دیگران؛ یا
   2. از ناراحتی عاطفی قابل توجهی رنج می برند‎.
  15. ‎"‎دانشجو" به معنای فردی است که در یک مدرسه یا برنامه‎ PWCS ‎ثبت نام کرده یا به دنبال ثبت نام در آن است‎.

مدیر عمومی منابع بشری مسئول اجرا و نظارت بر این مقرره است‎.

این مقرره و هر خط مشی مربوطه باید حداقل هر پنج سال یکبار بازنگری و در صورت لزوم تجدید نظر شود‎.


‎1 پروسیجر های این آیین‎​نامه برای شکایت‎​های آزار جنسی که گفته می‎​شود در تاریخ 14 اگست سال 2020 یا پس از آن رخ داده است، مطابق با دستورالعمل‎​های ارائه‎​شده توسط دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش ایالات متحده تطبیق می‎​شود‎. شکایات مربوط به آزار و اذیت جنسی که ادعا می‎​شود قبل از آن تاریخ رخ داده است، ممکن است بر اساس دستورالعمل‎​هایی که در زمان جرم ادعا شده در حال اجرا هستند، رسیدگی شود‎.

‎2‎ ‎رفتاری که یک یا چند مورد از این معیارها را برآورده نمی‎​کند همچنان ممکن است تحت پالیسی ‎507-2، «آزار جنسی شامل کارمندان» یا سایر پالیسی ها و مقررات PWCS ممنوع باشد و بنا به صلاحدید PWCS در ذیل آن بررسی خواهد شد.

‎3حقوق و محدودیت‎​های مربوط به حضور مشاور در پروسه شکایت تایتل IX جایگزین حقوق شاهد خاموش در مقررات ‎506-3، «حقوق کارمندان» است؛ ‎507-1، "روش های شکایت برای ادعای تبعیض و آزار و اذیت در استخدام"؛ و مقررات 5-561، "شکایت از مقامات و کارمندان مکتب به غیر از تبعیض و/یا شکایت‎."