REGULATION 745-2

فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات - انضباط دانش آموزان ناتوان یا دارای معلولیت
کد
745-2
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
27 مارس 2019
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021این مقررات جایگزین نسخه مورخ 19 نوامبر 2021 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

مقررات 745-2

انضباط دانش آموزان ناتوان یا دارای معلولیت

 1. رویه های عمومی
  1. دانش آموزی که دارای معلولیت است مانند همه دانش آموزان از حقوق مربوط به دادرسی برخوردار است. هنگامی که یک دانش آموز دارای معلولیت قوانین «"آیین نامه انضباطی" را نقض می کند، مدیریت مدرسه باید همان رویه های تحقیقی و انضباطی را که برای همه دانش آموزان اعمال می شود، از جمله توصیه اقدامات انضباطی مطابق با "آیین نامه انضباطی" PWCS و قوانین قابل اجرا ایالتی یا فدرال را دنبال کند.
  2. هنگامی که یک دانش آموز دارای معلولیت مرتکب تخلف انضباطی می شود که اقدام برای اِعمال تنبیهات انضباطی را تضمین می کند که منجر به تغییر محل تحصیل می شود، دانش آموز دارای معلولیت حق دارد از برخی حمایت های اضافی برای محافظت در برابر تبعیض های مربوط به معلولیت وناتوانی و پیشگیری از پایمال شدن حق دانش آموز برای برخورداری از شرایط استفاده از آموزش عمومی رایگان (FAPE) محافظت شود.
  3. صرف نظر از اینکه تغییری در محل آموزش به عنوان بخشی از فرآیند انضباطی رخ می دهد یا نه، تیم برنامه آموزش فردی (IEP) باید تشکیل جلسه دهد و مداخلات، استراتژی ها و حمایت های رفتاری مثبت را برای رسیدگی به این رفتار مورد بررسی قرار دهد و ثبت کند اگر رفتار دانش آموز مانع یادگیری دانش آموز یا سایر دانش آموزان شود. ملاحظات تیم IEP باید شامل موارد زیر باشد:
   1. توسعه اهداف و خدمات IEP برای رسیدگی به نیازهای رفتاری دانش‌آموز؛ یا
   2. پیاده سازی و مستندسازی فرآیند ارزیابی رفتاری عملکردی مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) و تعیین و مستندسازی نیاز به طرح مداخله رفتاری (BIP) برای رسیدگی به نیازهای رفتاری دانش آموزان.
 2. تعیین تغییر مکان تحصیلی در فرآیند انضباطی

  تغییر درمکان تحصیلی برای اهداف اقدامات انضباطی یعنی:
  1. حذف دانش آموز از محل تحصیلی فعلی دانش آموز بیش از 10 روز متوالی؛ یا
  2. دانش آموز تحت یک سری حذف هایی قرار می گیرد که یک الگو را تشکیل می دهد. حذف های کوتاه مدت الگویی را تشکیل می دهند که حذف ها:
   1. بیش از 10 روز در یک سال تحصیلی انباشته می شوند.
   2. نتیجه رفتاری است که اساساً مشابه رفتار در حوادث قبلی است که منجر به سلسله حذف‌ها شد؛ و
   3. عوامل دیگری را نیز شامل می شوند مانند طول هر حذف، کل زمان حذف دانش آموز و فاصله بین هر بار حذف با یکدیگر.
  3. هنگامی که رفتار دانش‌آموز منجر به در نظر گرفتن اخراج‌های کوتاه مدت متعدد می‌شود، کارکنان مدرسه باید با بخش آموزش ویژه مشورت کنند.
 3. حذف کوتاه مدت (تعلیق کوتاه مدت)
  1. حذف کوتاه مدت حذفی است که می تواند بین یک تا 10 روز تحصیلی باشد.
  2. دانش‌آموز دارای معلولیت ممکن است برای مدت کوتاهی از محیط آموزشی فعلی به یک محیط آموزشی جایگزین موقت (IAES)، یا یک محیط دیگر یا به عنوان تعلیق حذف شود، تا حدی که این گزینه‌ها برای دانش‌آموز بدون معلولیت اعمال شود.
  3. دانش‌آموزان دارای معلولیت نیز ممکن است در یک سال تحصیلی به دلیل حوادث جداگانه‌ای از سوء رفتار ها در معرض اخراج‌های کوتاه‌مدت متعدد قرار گیرند، در صورتی که حذف‌ها یک الگو را تشکیل ندهند. با این حال، اگر الگویی وجود داشته باشد، حذف ها به عنوان حذف طولانی مدت و تغییر در مکان تحصیلی اِعمال می شوند. برای راهنمایی های مربوط به تعیین اینکه آیا یک الگو وجود دارد یا خیر به بخش II.B در بالا مراجعه کنید. خدمات در طول حذف کوتاه مدت.
   1. برای 10 روز اول تحصیلی حذف در یک سال تحصیلی، دانش آموز دارای معلولیت ممکن است مانند دانش آموزان بدون معلولیت تعلیق شود. دانش آموز در این مدت حق دریافت خدمات آموزشی ویژه را ندارد. برای حذف‌های کوتاه‌مدت اضافی که الگو نیستند، در روز یازدهم حذف، PWCS باید خدماتی را به دانش‌آموز ارائه دهد که:
    1. امکان مشارکت در برنامه درسی آموزش عمومی را فراهم کند؛
    2. امکان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف IEP دانش آموز را فراهم کند؛ و
    3. شرکت در برنامه تست های ایالتی و سراسری منطقه را شامل شود.
 4. حذف طولانی مدت (تعلیق طولانی و اخراج)
  1. حذف طولانی مدت یعنی:
   1. حذف دانش آموز برای بیش از 10 روز تحصیلی متوالی؛ یا
   2. مجموعه ای از حذف های کوتاه مدت که یک الگو را تشکیل می دهد. برای راهنمایی های مربوط به تعیین اینکه آیا یک الگو وجود دارد یا خیر به بخش II B در بالا مراجعه کنید. مدیران مدارس باید به والدین یا سرپرستان در مورد اخراج طولانی مدت دانش آموز به دلیل نقض قوانین "آیین نامه انضابطی" اطلاع دهند و تدابیر رویه ای را در تاریخی که تصمیم برای اخراج طولانی مدت دانش آموز گرفته می شود در اختیار والدین یا سرپرستان قرار دهند.
  2. خدمات در طول حذف طولانى مدت:

   PWCS باید خدماتی را به دانش آموز دارای معلولیت در طول اخراج طولانی مدت ارائه دهد که:
   1. توسط تیم IEP از جمله والدین/سرپرستان تعیین می شوند.
   2. دانش آموز را قادر می سازد تا در برنامه درسی عمومی شرکت کند، هرچند در یک شرایط دیگر.
   3. به ارائه خدمات و اصلاحات در IEP فعلی ادامه دهد که باعث پیشرفت به سوی اهداف IEP می شود.
   4. دانش آموز را قادر سازد تا در صورت لزوم، یک ارزیابی رفتار عملکردی یا FBA و مداخلات و تغییرات رفتاری دریافت کند که رفتار دانش آموز را مورد توجه قرار می دهد تا دوباره تکرار نشود.
 5. بررسی تعیین تجلی
  1. نظارت بر تصمیم گیری پرونده (MDR) فرآیندی است برای بررسی تمام اطلاعات مرتبط و رابطه بین ناتوانی دانش‌آموز و رفتار مشمول اقدامات انضباطی.
  2. زمانی که حذف منجر به تغییر در مکان تحصیلی شود، MDR مورد نیاز است که به شرح زیر توضیح داده شده است:
   1. PWCS در حال بررسی حذف طولانی مدت (بیش از 10 روز تحصیلی متوالی) است.
   2. دانش آموز مجموعه ای از حذف های کوتاه مدت دریافت کرده است که یک الگو را تشکیل می دهد.
  3. MDR باید توسط PWCS، والدین/سرپرستان و سایر اعضای تیم IEP انجام شود. PWCS و ولی(والدین)/سرپرست(سرپرستان) اعضای مرتبط با تیم IEP را برای MDR تعیین می کنند.
  4. تیم MDR باید:
   1. حداکثر 10 روز تحصیلی پس از تاریخی که در آن تصمیم برای ارجاع دانش آموز جهت حذف طولانی مدت همانطور که در بخش VI تعریف شده است، تشکیل جلسه دهد و تعیین کند که آیا رفتار مورد بحث به دلیل ناتوانی دانش آموز بوده است یا خیر.
   2. پرونده IEP، مشاهدات معلم، و اطلاعات ارائه شده توسط والدین/سرپرستان و سایر اطلاعات مربوطه در سوابق دانش آموز را بررسی کند.
   3. تیم IEP باید این رفتار را به عنوان جلوه ای از ناتوانی دانش آموز تعیین کند اگر:
    1. رفتار "ناشی از رابطه مستقیم و اساسی با ناتوانی دانش آموز بوده یا به دلیل آن بوده است"؛ یا
    2. این رفتار "نتیجه مستقیم قصور و کوتاهی PWCS در اجرای IEP بوده است."
  5. اگر تیم MDR تشخیص دهد که PWCS در اجرای IEP کوتاهی کرده است، مدرسه باید فوراً کمبودها را برطرف کند.
  6. اگر این رفتار مظهر ناتوانی دانش آموز است، دانش آموز را فوراً به محل تحصیلی بر می گرداند که از آن حذف شده یا توافق دیگری قبلا صورت گرفته است، فرآیند FBA/BIP را اِعمال می کند، یا BIP فعلی را در صورت لزوم برای رسیدگی به رفتار بررسی و اصلاح خواهد کرد.
  7. اگر این رفتار مظهر ناتوانی فعلی دانش‌آموز نیست، رویه‌های انضباطی مربوطه را به همان شیوه و مدتی که برای دانش‌آموزان بدون معلولیت اعمال می‌شود، اعمال می کند، به جز اینکه دانش آموز خدماتی را در شرایط دیگری دریافت می‌کند که شامل اجرای فرآیند FBA/BIP باشد.
 6. تجدید نظر درباره MDR
  1. اگر ولی(والدین)/سرپرست(سرپرستان) با تعیین MDR یا با تصمیم محل تحصیلی مربوط به فرآیند انضباطی مخالف باشد، والدین/سرپرستان می توانند از طریق روند COR بخش آموزش ویژه یا با درخواست رسیدگی سریع به روند دادرسی، درخواست تجدید نظر در مورد یافته های MDR کنند.
   1. والدین/سرپرستان می‌توانند با درخواست کتبی از سرپرست بخش آموزش ویژه درخواست تجدیدنظر محلی کنند. درخواست تجدیدنظر محلی مانع از ادامه جلسه دادرسی عادلانه (DPH) والدین/سرپرستان نمی‌شود.
   2. والدین/سرپرستان می‌توانند DPH تسریع‌شده را به صورت کتبی به وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا (VDOE) با ارسال یک کپی به سرپرست بخش آموزش ویژه PWCS درخواست کنند. بخش آموزش ویژه PWCS مسئول تسریع روند رسیدگی است. جلسه دادرسی باید ظرف 20 روز تحصیلی از تاریخ ثبت درخواست برای جلسه برگزار شود.
  2. تغییر مکان تحصیلی در طول فرآیند تجدیدنظر، IAES که در حال رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محلی یا تصمیم DPH یا تا پایان دوره انضباطی می باشد، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، مگر اینکه توافق میان والدین/سرپرستان و PWCS چیز دیگری باشد.
 7. شرایط ویژه
  1. مدیر مدرسه، با مشورت معاونت رئیس آموزش و پرورش بخش آموزش ویژه و دستیار رئیس آموزش و پرورش، می‌تواند دانش‌آموز دارای معلولیت را تا 45 روز تحصیلی از مدرسه حذف و به یک IAES مناسب منتقل کند، بدون توجه به اینکه این رفتار مظهر ناتوانی دانش آموز در مدرسه، محیط آموزشی، یا در عملکرد مدرسه می باشد:
   1. دانش آموز سلاح خطرناک حمل می کند یا در اختیار دارد.
   2. دانش آموز آگاهانه مواد اعتیادآور غیرقانونی را در اختیار دارد یا مصرف می کند یا یک ماده کنترل شده را می فروشد یا نیت فروش دارد؛ یا
   3. دانش‌آموز به شخص دیگری صدمات جدی بدنی وارد می‌کند که سبب خطر مرگ، درد شدید جسمی، تغییر شکل طولانی مدت و آشکار، یا از دست دادن طولانی‌مدت یا اختلال در عملکرد یک عضو بدن، اندام یا قوای ذهنی شود.
  2. برای تعاریف "سلاح"، "مواد کنترل شده" و "آسیب جدی بدنی" به 8VAC20-81-10 مراجعه کنید.
 8. حمایت از دانش آموزانی که هنوز واجد شرایط آموزش ویژه و خدمات مرتبط نیستند
  1. اگر PWCS بداند دانش آموزی که قبل از انجام رفتاری که منجر به اقدامات انضباطی شده است، به عنوان یک دانش آموز دارای معلولیت تشخیص داده نشده است، دانش آموزی که قوانین "آیین نامه انضباطی" را نقض می کند می تواند به عنوان یک دانش آموز دارای معلولیت (مثلاً ارزیابی تسریع شده، و در صورت واجد شرایط بودن، یک MDR و یک IEP) از هر یک از حمایت ها برخودار کند.
  2. فرض می شود که PWCS می داندکه دانش آموز یک دانش آموز دارای معلولیت بوده است، اگر قبل از رفتاری که منجر به اقدام انضباطی شده است:
   1. والدین یا سرپرستان، به صورت شفاهی یا کتبی به کارکنان مدرسه ابراز نگرانی کردند که دانش آموز به آموزش و خدمات خاص نیاز دارد.
   2. ارزیابی آموزش ویژه توسط والدین/سرپرستان درخواست شده است؛ یا
   3. کارکنان مدرسه نسبت به الگوی رفتاری نشان داده شده توسط دانش آموز به پرسنل نظارتی PWCS ابراز نگرانی کرده اند.
  3. PWCS مبنای مشخصی مبنی بر اینکه دانش آموز یک دانش آموز دارای معلولیت است، ندارد اگر:
   1. والدین/سرپرست‌ان اجازه ارزیابی قبلی را ندادند یا از خدمات آموزشی ویژه سرباز زدند؛ یا
   2. دانش آموز مورد ارزیابی قرار گرفته و فاقد صلاحیت برای خدمات تشخیص داده شده است.
  4. هنگامی که مبنای مشخصی وجود دارد، PWCS باید:
   1. به سرعت یک فرآیند ارزیابی / تعیین صلاحیت انجام دهد. اگر دانش‌آموز واجد شرایط تشخیص داده شد، پس از تعیین صلاحیت، یک MDR انجام دهد و یک برنامه IEP برای ارائه خدمات در مدرسه یا در IAES، بر اساس نتیجه MDR ایجاد کند؛ و
   2. اگر مشخص شد که دانش آموز واجد شرایط نیست، به اِعمال اقدامات انضباطی همانطور که برای همه دانش آموزان اِعمال می گردد ادامه دهد.
  5. هنگامی که قبل از انجام اقدامات انضباطی توسط PWCS هیچ مبنایی مشخصی وجود نداشته باشد، دانش آموز ممکن است همان اقدامات انضباط را دریافت کند که در مورد دانش آموز بدون معلولیت اِعمال می شود.
 9. ارزیابی های درخواست شده در زمانی که دانش آموز تحت اقدامات انضباطی قرار می گیرد باید به سرعت انجام شود.
  1. در طی فرآیند ارزیابی و تعیین صلاحیت، دانش آموز تحت اقدامات انضباطی تعیین شده توسط پرسنل مدرسه باقی می ماند.
  2. اگر دانش آموز واجد شرایط خدمات آموزش ویژه تحت قانون آموزش افراد دارای معلولیت باشد، PWCS باید یک برنامه IEP بر اساس ارزیابی و نظرات والدین/سرپرستان ایجاد کند و آموزش های ویژه و خدمات مرتبط را در صورت لزوم به دانش آموز معلولی که تحت تنبیهات انضباطی است ارائه دهد.
 10. ارجاع و اقدام توسط مقامات مجری قانون
  1. PWCS باید با الزامات گزارش جنایی ایالتی مطابقت داشته باشد و مقامات مجری قانون یا قضایی را از اِعمال مسئولیت های خود در رابطه با جرایمی که دانش آموزان دارای معلولیت مرتکب شده اند باز نمی دارد تا حدی که چنین اقداماتی در مورد دانش آموزان بدون معلولیت نیز اعمال می شود.
  2. PWCS پرونده آموزش ویژه و انضباطی دانش آموز را برای بررسی توسط مقامات مربوطه مطابق با الزامات PWCS برای مدیریت سوابق دانش آموز ارائه می دهد.
  3. هنگامی که PWCS به دلیل یک جرم درخواست اقدامات انضباطی علیه دانش آموزی می کند، PWCS از رویه های انضباطی که قبلاً توضیح داده شده است، پیروی می کند تا در صورت لزوم، فرآیند MDR را نیز از سر گیرد.
 11. هنگامی که سوابق دانش آموز به VDOE یا بین مدارس منتقل می شود، باید بیانیه هایی در مورد اقدامات انضباطی فعلی یا قبلی انجام شده علیه دانش آموز و همچنین پرونده IEP فعلی، در صورت در دسترس بودن، گنجانده شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش آموزش ویژه (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط با آن حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.