Regulation 745-5

فصل: سیاست ها و مقررات
لایحه
700 - دانش آموز
عنوان
مقررات - پذیرش مجدد و حذف / پذیرش
کد
745-5
وضعیت
فعال
اتخاذ شده
26 آوریل 2017
آخرین تجدید نظر
27 ژوئن 2023
تاریخ تجدید نظر قبلی
4 مارس 2020، 19 نوامبر 2021این مقررات جایگزین نسخه مورخ 19 نوامبر 2021 در 20 آگوست 2023 خواهد شد.

دانش آموزان

مقررات 5-745

رویه های کمیته انضباطی هیئت مدیره برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در رابطه با اخراج دانش آموزان

قوانین و روند حاکم بر پذیرش مجدد و حذف دانش آموزان از مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) در این مقررات بیان شده و در
"آیین نامه انضباطی" PWCS خلاصه شده است.

طبق این مقررات، اصطلاح "روز مدرسه" یا روز تحصیلی به معنای هر روزی است که مدرسه برای اهداف آموزشی تشکیل می‌شود و اصطلاح "روز کاری" یا روز اداری به معنای هر روزی است که بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین SMAPD باز هستند. در مواردی که این مقررات خواستار ارائه درخواست به صورت کتبی یا برگه درخواست به هر نماینده، کارمند یا بخش در یک روز خاص است، این برگه درخواست باید به نماینده مذکور، کارمند یا بخش مربوطه قبل از ساعت 4 بعد از ظهر ساعات یک روز مدرسه یا کاری ارسال شود.

 1. پذیرش مجدد (دانش آموز از PWCS اخراج شده است)

  دانش آموزی که از PWCS اخراج شده است می تواند یک درخواست کتبی برای پذیرش مجدد به SMAPD در بازه زمانی تعیین شده توسط SMAPD یا هیئت مدیره در زمان اخراج ارسال کند، اما قبل از یک پایان سال از تاریخ اخراج. در صورتی که دانش آموز در زمان اخراج، یک یا چند شرط برای پذیرش مجدد که توسط هیئت مدیره در زمان اخراج مقرر شده است را رعایت نکرده باشد، هیئت مدیره این اختیار را دارد که درخواست کتبی برای پذیرش مجدد را رد کند اگر حضور دانش آموز یک خطر یا تهدید بالقوه برای ایمنی و امنیت دانش آموزان، کارکنان، یا اموال مدرسه باشد، یا اگر دانش آموز از خط مشی ها و مقررات هیئت مدیره یا قوانین "آیین نامه انضباطی" PWCS پیروی نکند. مراحل زیر برای پذیرش مجدد اِعمال خواهد شد:
  1. دانش آموز از طریق والدین/سرپرستان یا به عنوان یک دانش آموز بزرگسال باید درخواست کتبی برای پذیرش مجدد به SMAPD ارسال کند. این درخواست باید شامل دلیل درخواست مجدد دانش آموز و خلاصه‌ای از فعالیت‌های دانش آموز در طول مدت اخراج باشد. اگر در زمان اخراج شرایطی مقرر شد/توصیه شد یا با آن موافقت شد، دانش آموز باید مدارک رسمی را ارائه دهد که در آن مطابقت دانش آموز با آن شرایط در زمان درخواست پذیرش مجدد را شرح دهد. آدرس فعلی و شماره تلفن دانش‌آموز و والدین/سرپرستان باید همراه با درخواست کتبی برای پذیرش مجدد گنجانده شود. مدارک رسمی ممکن است شامل مواد زیر باشد، اما محدود به آن نیست:
   1. شواهد موفقیت در عفو مشروط دادگاه و پیشرفت در هر برنامه به دستور دادگاه؛
   2. شواهد درمان یا مشاوره همراه با توصیه درمانگر یا مشاور دانش آموز برای پذیرش مجدد؛
   3. نامه مراجع توصیه از کارفرما(ها)، معلم(ها)، مشاور(ها) و غیره؛
   4. شواهدی مبنی بر اشتغال و/یا مشارکت موفق در سازمان ها یا برنامه های خدمات اجتماعی؛
   5. شواهد مبنی بر موفقیت در مدرسه از زمان اخراج؛
   6. نتایج تمام آزمایشات و غربالگری های مربوط به مواد مخدر توصیه شده/الزامی توسط هیئت مدیره به عنوان شرط پذیرش مجدد؛
   7. نتایج تمام ارزیابی (های) تهدید که توسط PWCS اِعمال می شود؛ و
   8. سایر موارد مرتبط ارائه شده، یا طبق درخواست SMAPD.
  2. فرم‌های انتشار باید توسط والدین/سرپرستان امضا شود تا مسئولین مدرسه بتوانند با مراجع توصیه‌شده یا ارزیاب‌های حرفه‌ای، در صورت لزوم، مشورت کنند. با این حال، دانش‌آموز و والدین/سرپرستان مسئول اطمینان از اینکه SMAPD تمام اطلاعات/اسناد درخواستی را به‌موقع دریافت می‌کند، هستند. SMAPD تا زمانی که تمام اطلاعات/اسناد درخواستی دریافت نشده باشد، درخواست پذیرش مجدد را پردازش نخواهد کرد.
  3. افسر دادسی SMAPD باید درخواست و مدارک مربوطه را برای پذیرش مجدد بررسی کند و با مدیر مدرسه ای که دانش آموز درخواست پذیرش مجدد دارد مشورت خواهد کرد.
  4. در صورتی که پس از بررسی مدارک، تصمیم به پذیرش مجدد دانش آموز گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید به صورت کتبی در مورد محل تحصیل اطلاعیه دریافت کنند. برای آن دسته از پرونده های اخراج که به موجب آن هیئت مدیره به دانش آموز اجازه داده است تا کمتر از 365 روز برای پذیرش مجدد اقدام کند، دانش آموز تا زمانی که تایید نهایی توسط هیئت مدیره صادر نشود، مجددا پذیرفته نمی شود.
  5. اگر پس از بررسی مدارک، تصمیم به رد پذیرش مجدد دانش آموز گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید به صورت کتبی اطلاعیه مبنی بر عدم پذیرش مجدد دانش آموز و دلایل آن را دریافت کنند. این اطلاعیه همچنین باید دانش آموز و والدین/سرپرستان را از فرصت شرکت در جلسه پذیرش مجدد که توسط افسر دادرسی SMAPD برگزار می شود و تاریخ، زمان و مکان جلسه پذیرش مجدد مطلع کند. اگر دانش‌آموز و والدین/سرپرستان تصمیم بگیرند در جلسه پذیرش مجدد SMAPD شرکت نکنند، تصمیمی باید بر اساس اسناد ارائه شده در حمایت از درخواست پذیرش مجدد اتخاذ شود. آن دسته از دانش آموزانی که توسط هیئت مدیره اخراج شده اند و اجازه درخواست پذیرش مجدد به آنها داده است باید در جلسه دادرسی SMAPD شرکت کنند.
   1. یک افسر دادرسی SMAPD باید یک جلسه دادرسی با یک نماینده از طرف مدرسه، دانش‌آموز، و والدین/سرپرستان در مورد درخواست پذیرش مجدد برگزار کند. مطابقت شرایط دانش آموز با الزاماتی که در زمان اخراج اِعمال یا توصیه شده است باید در جلسه پذیرش مجدد و همچنین عواملی که در
    کد ویرجینیا  277.06-22.1§ آمده است، مورد بحث قرار گیرد. پذیرش مسئولیت تخلف یا تخلفات قبلی از سوی دانش آموز نیز باید همراه با رفتار و نگرش دانش آموز در جلسه پذیرش مجدد در نظر گرفته شود.
   2. اگر پس از جلسه پذیرش مجدد، تصمیمی مبنی بر تایید پذیرش مجدد گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید توسط SMAPD از وضعیت مکان تحصیلی دانش آموز مطلع شوند.
   3. اگر پس از جلسه پذیرش مجدد، تصمیم بر رد پذیرش مجدد گرفته شود، در صورتی که سوابق دانش آموز حاوی مدارک معتبری باشد، به دانش‌آموز و والدین/سرپرستان از طریق پست رسمی یا معمولی، آدرس ایمیل والدین/سرپرستان موجود در پرونده، به صورت کتبی اطلاعیه ارائه می‌شود از جمله دلایل و تاریخ بعدی که در آن دانش‌آموز می‌تواند مجدداً برای پذیرش مجدد درخواست کند. این اطلاعیه بیشتر به آنها توصیه می‌کند که تصمیم نهایی است، مگر اینکه پس از بررسی رد پذیرش با درخواست تجدیدنظر از SMAPD به صورت کتبی توسط هیئت مدیره تغییر داده شود. چنین درخواستی باید ظرف 10 روز کاری پس از صدور نامه تصمیم پذیرش مجدد، توسط SMAPD دریافت شود. در صورت عدم درخواست تجدید نظر، تصمیم در مورد پذیرش مجدد قطعی است.
   4. براي مواردي كه مورد تجديد نظر قرار مي گيرند هيئت مدیره در جلسه غیر علنی سوابق و پرونده را بررسی می کند و در رابطه با تصميم پذیرش مجدد در جلسه علني راي صادر می کند. تنها مدارکی كه براي مطالعه و بررسی پذیرش مجدد به SMAPD ارائه مي شود مورد توجه و بررسی هیئت مدیره قرار مي گيرد. هیچ اسناد اضافی ، غیر از نامه تجدیدنظر ، برای بررسی ارائه نمی شود. دانش آموز و والدین/سرپرستان به صورت كتبی از تصميم هیئت مدیره مطلع خواهند شد.
  6. اگر هیئت مدیره رد پذیرش مجدد را تایید کند، دانش‌آموز و والدین/سرپرستان از دلایل مطلع خواهند شد، بنابراین، تاریخی که دانش‌آموز واجد شرایط درخواست مجدد برای پذیرش مجدد است، و هر شرایطی برای پذیرش مجدد مشخص خواهد شد.
 2. حذف/پذیرش دانش‌آموزان خارج از PWCS

  دانش‌آموزی که به یک برنامه آموزشی غیرسنتی انتقال داده شده است یا توسط هیئت مدیره (منطقه) دیگر یا یک مدرسه خصوصی، در ویرجینیا یا یک ایالت دیگر، برای بیش از 30 روز اخراج یا تعلیق، یا حذف شده است از هر مدرسه ای که دانش آموز قبلاً در آن ثبت نام بوده است، ممکن است از PWCS کنار گذاشته شود (از پذیرش و ثبت نام آن دانش آموز ممانعت به عمل آید). دانش آموزان اخراج شده یا دارای تعلیق طولانی مدت از مدارس قبلی تا زمانی که دوره اخراج یا تعلیق طولانی مدت را که در قبلا مقرر شده است سپری نکرده باشند برای پذیرش در نظر گرفته نمی شوند. هیئت مدیره این اختیار را دارد که این دسته از دانش آموزان را در صورت دریافتن از خطری که برای سایر دانش آموزان یا کارکنان منطقه دارند از PWCS کنار بگذارد. روند بررسی برای پذیرش چنین دانش آموزانی به شرح زیر است:
  1. دانش آموز از طریق والدین/سرپرستان یا به عنوان یک دانش آموز بزرگسال باید یک درخواست کتبی برای پذیرش مجدد به SMAPD ارسال کند. این درخواست باید شامل دلیل درخواست پذیرش دانش آموز و خلاصه‌ای از فعالیت‌های دانش آموز در طول مدت اخراج، تعلیق طولانی مدت، یا حذف دانش آموز به دلایل انضباطی باشد. اگر مدرسه قبلی شرایطی را برای پذیرش مجدد دانش آموز اعمال کرده است، دانش آموز باید مدارک رسمی از مدرسه قبلی را ارائه دهد که حاوی پیروی دانش آموز از آن شرایط باشد. آدرس فعلی و شماره تلفن دانش‌آموز و والدین/سرپرستان باید همراه با درخواست کتبی برای پذیرش گنجانده شود. مدارک رسمی ممکن است شامل مواد زیر باشد، اما محدود به آن نیست:
   1. شواهد موفقیت در عفو مشروط دادگاه و پیشرفت در هر برنامه به دستور دادگاه؛
   2. شواهد درمان یا مشاوره همراه با توصیه درمانگر یا مشاور دانش آموز برای پذیرش؛
   3. نامه مراجع توصیه از کارفرما(ها)، معلم(ها)، مشاور(ها) و غیره؛
   4. شواهدی مبنی بر اشتغال و/یا مشارکت موفق در سازمان ها یا برنامه های خدمات اجتماعی؛
   5. شواهد مبنی بر موفقیت در مدرسه از زمان اخراج؛
   6. آزمایش اخیر مربوط به غربالگری مواد مخدر برای همه اخراج‌های مرتبط با سوء مصرف مواد توصیه می‌شود، اگر مدرسه قبلی دستور داده باشد، و همچنین نتایج تمام آزمایش‌های غربالگری مربوط به مواد مخدر که شرط پذیرش مجدد است.
   7. نتایج تمام ارزیابی (های) تهدید که توسط هر مدرسه یا PWCS الزامی است؛ و
   8. سایر موارد مرتبط ارائه شده، یا طبق درخواست SMAPD.
  2. فرم‌های انتشار باید توسط والدین/سرپرستان امضا شود تا مسئولین مدرسه بتوانند با مراجع توصیه‌شده یا ارزیاب‌های حرفه‌ای، در صورت لزوم، مشورت کنند. با این حال، دانش‌آموز و والدین/سرپرستان مسئول اطمینان از اینکه SMAPD تمام اطلاعات/اسناد درخواستی را به‌موقع دریافت می‌کند، هستند. SMAPD تا زمانی که تمام اطلاعات/اسناد درخواستی دریافت نشده باشد، پدازش به درخواست پذیرش را تکمیل نخواهد کرد.
  3. افسر دادسی SMAPD به عنوان نماینده رئیس آموزش و پرورش باید درخواست و مدارک مربوطه را برای پذیرش بررسی کند و با مدیر مدرسه ای که دانش آموز درخواست پذیرش دارد مشورت کند.
  4. در صورتی که پس از بررسی مدارک، تصمیم به پذیرش دانش آموز گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید به صورت کتبی در مورد محل تحصیل و هرگونه شرایطی برای پذیرش اطلاعیه دریافت کنند.
  5. اگر پس از بررسی مدارک، تصمیم به حذف دانش آموز گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید به صورت کتبی اطلاعیه مبنی بر حذف دانش آموز و دلایل آن را دریافت کنند. این اطلاعیه همچنین باید دانش آموز و والدین/سرپرستان را از فرصت شرکت در جلسه پذیرش که توسط افسر دادرسی SMAPD به عنوان نماینده رئیس آموزش و پرورش برگزار می شود و همچنین تاریخ، زمان و مکان جلسه پذیرش مطلع کند. اگر والدین/سرپرستان تصمیم بگیرند در جلسه پذیرش SMAPD شرکت نکنند، تصمیمی باید بر اساس اسناد ارائه شده اتخاذ شود.
   1. یک افسر دادرسی SMAPD باید یک جلسه با نماینده ای از طرف مدرسه، دانش‌آموز، و والدین/سرپرستان در مورد درخواست پذیرش برگزار کند. مطابقت شرایط دانش آموز با الزاماتی که برای پذیرش مجدد از طرف مدرسه ای که دانش آموز از آن اخراج شده است باید در جلسه پذیرش و همچنین عواملی که در کد ویرجینیا § 22.1-277.06 آمده است، مورد بحث قرار گیرد. پذیرش مسئولیت تخلف یا تخلفات قبلی از سوی دانش آموز نیز همراه با رفتار و نگرش دانش آموز در جلسه پذیرش در نظر گرفته خواهد شد.
   2. اگر پس از جلسه پذیرش، تصمیمی مبنی بر تایید پذیرش گرفته شود، دانش آموز و والدین/سرپرستان باید توسط SMAPD از وضعیت مکان تحصیلی دانش آموز و هرگونه شرایط پذیرش مطلع شوند.
   3. اگر پس از جلسه پذیرش، تصمیم به حذف دانش آموز در PWCS گرفته شود، والدین/سرپرستان و دانش آموز باید بوسیله یک نامه، از طریق پست رسمی و معمولی، اطلاعیه کتبی از این تصمیم را دریافت کنند و همچنین تاریخی که پس از آن دانش آموز مذکور می تواند برای پذیرش مجدداً درخواست کند. این اطلاعیه حاوی تصمیم نهایی در آینده است، مگر اینکه پس از بررسی درخواست تجدیدنظر از SMAPD به صورت کتبی توسط هیئت مدیره تغییر داده شود. درخواست تجدید نظر /استیناف باید ظرف 10 روز کاری پس از صدور نامه تصمیم، توسط SMAPD دریافت شود. در صورت عدم درخواست تجدیدنظر، هر تصمیمی در مورد پذیرش قطعی است.
   4. براي مواردي كه مورد تجديد نظر قرار مي گيرند هيئت مدیره در جلسه غیر علنی اسناد مربوط به جلسه SMAPD را در رابطه با تصمیم پذیرش و درخواست نامه ولی/سرپرست را مورد بررسی قرار می دهد و در رابطه با تصویه اخراج در یک جلسه علني راي صادر می کند. دانش آموز و والدین/سرپرستان در صورت اخراج یا رد پذیرش، ظرف 30 روز از تصميم هيئت مدیره به صورت کتبی مطلع خواهند شد و در صورت تعليق بيش از 30 روز، ظرف 15 روز مطلع خواهند شد. هیئت مدیره می تواند در طول محرومیت، دانش آموز را برای شرکت در یک برنامه آموزشی غیر سنتی/متداول که توسط هیئت مدیره ارائه شده است ملزم کند.
   5. اگر درخواست تجدیدنظر برای پذیرش رد شود، هیئت مدیره باید مدت دوره محرومیت (حذف از مدرسه) مستمر و تاریخ بعدی را که دانش آموز می تواند مجدداً برای پذیرش درخواست دهد مشخص کند.
  6. دانش آموزی که بیش از 30 روز توسط مدرسه قبلی به حالت تعلیق درآمده است، نمی تواند بیش از مدت تعلیق اولیه از مدرسه حذف شود.
  7. در مواردی که دانش آموز توسط مدرسه قبلی مشمول اخراج، تعلیق یا محرومیت (حذف از مدرسه) نشده است، اما سایر شرایط مستلزم بررسی اولیه صلاحیت دانش آموز برای پذیرش است، مدیر بخش مدیریت دانش آموزی و برنامه های جایگزین پس از مشورت با مدیر مدرسه، باید مکان تحصیل دانش آموزان فوق را در PWCS تعیین کند.

در صورتی که هر یک از بخش ها، بندها، بند های فرعی، حکم، مفاد یا عبارات این مقررات به هر دلیلی مغایر با قانون اساسی یا بی اعتبار یا خلاف قانون شناخته شود، آن اظهارنامه بر اعتبار هیچ یک از بخش های دیگر این مقررات تأثیری نخواهد داشت. هدف صریح هیئت مدیره این است که هر یک از مقررات به طور مستقل عمل کند و تفکیک پذیری تا حداکثر حد مجاز توسط قانون اجرا شود.

معاونت رئیس آموزش و پرورش در بخش خدمات دانش آموز و موفقیت بعد از دوره دبیرستان (یا نماینده ذیصلاح) مسئول اجرا و نظارت بر این مقررات است.

اين آيين نامه و هر خط مشی مرتبط حداقل هر پنج سال يك بار بررسي و در صورت نياز مورد بازنگري قرار مي گيرد.