Regulation 738-1

فصل: سیاست ها و مقررات
بخش
700 - دانش آموزان
عنوان
مقررات - حل و فصل اتهامات علیه دانش آموزان قانون تخلفات
جنسی
738-1
حالت
فعال
تصویب شده به
تاریخ 14 فوریه سال 2018
آخرین بازبینی
31 اگوست سال 2021دانش آموزان

مقررات 1-738

حل و فصل اتهامات سوء استفاده جنسی علیه دانش آموزان
‎ ‎ 

 1. هدف
  ‎ ‎
  ‎ ‎تایتل IX از اصلاحات آموزشی سال 1972 (تایتل IX) و سیاست 738 هیئت مدیره، آزار و اذیت دانش آموزان بر اساس جنسیت، از جمله هویت جنسیتی و گرایش جنسی را ممنوع اعلام می کند. این مقرره اطلاعیه‎​​ی در مورد حمایت‎​های عنوان IX ارائه مینماید. رویه های گزارش و پاسخ به سوء استفاده جنسی ادعایی و روند شکایت عنوان IX برای پاسخ دادن، بررسی و حل و فصل شکایات رسمی مربوط به یک یا چند متعلم که ادعا می کنند آزار جنسی طبق تایتل  IX ("تایتل IX آزار جنسی") مورد استفاده قرار می گیرد.
  ‎ ‎
  ‎ ‎اتهامات سوء استفاده جنسی شامل یک یا چند متعلم باید به سرعت به هماهنگ کننده عنوان IX مدارس دولتی پرینس ویلیام کانتی (PWCS) و مسول عدالت دانش آموز (هماهنگ کننده تایتل IX") تحت رویه های مندرج در این قانون گزارش شود.
  ‎ ‎
  آدرس پستی‎: 
  ‎ ‎
  ‎ ‎هماهنگ کننده تایتل IX درPWCS ‎
  ‎ ‎مکاتب دولتی کاونتی پرینس ویلیم
  ‎ P.O. Box 389
  Manassas, Virginia 20108
  ‎ ‎
  ‎ ‎آدرس دفتر‎:
  ‎ ‏
  ‎ 14800 Joplin Road
  Building 3
  Manassas, Virginia 20112
  ‎ ‎
  ‎ ‎تلفن:‎ 703-791-8595
  فکس:‎ 703-791-8124
  ایمیل: ‎ ‎[email protected]

  ‎ ‎هنگامی که ادعا می شود که یک متعلم PWCS درگیر رفتار نادرست جنسی شده است که می تواند تایتل IX آزار و اذیت جنسی را ایجاد کند، این اتهامات باید طبق رویه های مندرج در این قانون حل و فصل شود.‎ ‏‎ 1 ‎‎زمانیکه سوء استفاده جنسی ادعایی عنوان IX آزار و اذیت جنسی را تشکیل نمی دهد، این اتهامات باید طبق رویه های مندرج در "قانون رفتار"2 PWCS حل و فصل شود.‎
  ‎ ‎
  ‎وقتی ادعا شود که کارمند PWCS یا فردی که تحت کنترول PWCS درگیر سوء استفاده جنسی است، این اتهامات باید مطابق با رویه های قابل اجرا برای بررسی و حل و فصل تخلفات کارمندان حل و فصل شود.‎ ‎
  ‎ ‎ 
 2. تعاریف
  ‎ ‎
  ‎ ‎همه رفتارهای نادرست با ماهیت جنسی با تعریف آزار جنسی تایتل IX، که در بخش ‎III (ج) این مقررات آمده است، مطابقت ندارد. تعاریف تایتل IX آزار جنسی و سایر اصطلاحات کلیدی نیز در بخش چهاردهم، لغت نامه ارائه شده است.
  ‎ ‎ 
 3. عنوان IX حفاظت
  ‎ ‎ 
  1. متعلمین و کارمندان PWCS توسط عنوان IX در برابر تبعیض جنسیتی، از جمله آزار جنسی عنوان IX، در هر برنامه آموزشی یا فعالیتی که توسط PWCS اداره می شود، محافظت می شوند.
   ‎ ‎ 
  2. تایتل IX از دانش آموزان و کارمندان در برابر تبعیض جنسی محافظت می‎​کند، از جمله آزار جنسی عنوان IX، صرف نظر از جنسیت پاسخ‎​دهنده یا شکایت کننده، یعنی حتی اگر پاسخ‎​دهنده و شکایت کننده از یک جنس باشند.
   ‎ ‎ 
  3. تایتل IX آزار جنسی رفتاری بر اساس جنسیت است که یک یا چند مورد از موارد ذیل را برآورده کند:
   ‎ ‎ 
   1. یک کارمند PWCS که ارائه کمک، فواید یا خدمات PWCS را به مشارکت یک فرد در رفتار جنسی مشروط می کند‎3‎;‎
    ‎ ‎ 
   2. رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی توسط یک فرد معقول به قدری شدید، فراگیر و به طور عینی توهین آمیز تعیین شده است که عملاً متعلم را از دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS محروم می کند یا
    ‎ ‎ 
   3. خشونت قرار ملاقات، خشونت خانگی، تجاوز جنسی، یا تعقیب‎4
    ‎ ‎ 
 4. گزارش رفتار نادرست با ماهیت جنسی به مقاماتPWCS ‎
  ‎ ‎ 
  1. همه اعضای جامعه مکتب موظف است تا در مورد تخلفات جنسی به مسئولین مکتب گزارش دهند. PWCS همه متعلمین را تشویق می‎​کند و از همه کارمندان می‎​خواهد که فوراً در مورد هرگونه سوء استفاده جنسی را به روشی که در ذیل ذکر شده گزارش دهند.
   ‎ ‎ 
   1. متعلم یا والدین متعلم باید هر گونه رفتار نادرست با ماهیت جنسی را فوراً به هماهنگ کننده عنوان IXگزارش دهند، در همین حال امکان دارد هر کارمند PWCS چنین گزارش هایی را دریافت کند.
    ‎ ‎ 
   2. یک کارمند PWCS که گزارشی مبنی بر سوء استفاده جنسی با یک یا چند متعلم دریافت می کند. کسی که سوء استفاده جنسی توسط یا علیه متعلم را مشاهده می کند. یا کسی که توسط یک یا چند متعلم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد، موظف است بلافاصله و در هیچ موردی بعد از 24 ساعت پس از وقوع، موضوع را به هماهنگ کننده عنوان IX، مدیر، معاون مدیر، اگر کارمند مستقر در مکتب نیست به سوپروایزر کارمند گزارش دهد. یک کارمند PWCS موظف است ادعاهای سوء استفاده جنسی را گزارش کند، صرف نظر از اینکه شکایت کننده تخلف را گزارش نموده یا خیر.
    ‎ ‎ 
   3. هر معاون مدیر، مدیر یا سوپروایزر که گزارشی مبنی بر سوء استفاده جنسی ادعا شده شامل یک یا چند متعلم دریافت می کند، باید به نوبه خود این اتهامات را به هماهنگ کننده عنوان IX در عرض 24 ساعت پس از اطلاع از این سوء استفاده گزارش دهد. معاون مدیر، مدیر، یا سوپروایزر نیز باید ادعاها را به رئیس همکار سطح مربوط گزارش دهد.
    ‎ ‎ 
  2. گزارش اولیه ذکر شده در بخش الف (1) یا الف (2)، در بالا، امکان دارد بطور شفاهی یا کتبی باشد. فرمی برای گزارش ادعاهای تبعیض یا آزار و اذیت در صفحه ویب PWCS ‎تایتل IX و دفتر تساوی حقوق دانش آموزان 5 و PWCS Intranet موجود است و استفاده از آن تشویق می شود، اگرچه ضروری نیست.
   ‎ ‎ 
  3. همه گزارش‎​های مربوط به سوء استفاده جنسی ادعایی که شامل یک یا چند متعلم می‎​شود، باید به هماهنگ‎​کننده تایتل IX اطلاع داده شود و توسط آن بررسی شود تا مشخص شود که آیا سوء استفاده ادعا شده، در صورت درست بودن، می‎​تواند آزار جنسی عنوان IX تلقی شود.
   ‎ ‎ 
  4. درصورتیکه گزارش‎​های مربوط به سوء استفاده جنسی ادعایی شامل جرائم دیگری باشد که توسط «قانون رفتار» PWCS ممنوع شده‎​اند، این تخلفات در صورت وجود، طبق رویه‎​های انضباطی مندرج در «قانون رفتار» PWCS بررسی و حل و فصل می‎​شوند. در مواردی که گزارش‎​های مربوط به سوء استفاده جنسی ادعا شده شامل ادعاهایی مبنی بر تبعیض یا آزار و اذیت که عنوان IX آزار جنسی را تشکیل نمی‎​دهد، این ادعاها باید طبق رویه‎​های مندرج در این مقررات 738-3، «حل و فصل اتهامات علیه متعلمین تبعیض یا آزار و اذیت» بررسی و حل و فصل شوند.
   ‎ ‎ 
  5. این مقرره متعلم را که متهم به یک جرم جنایی است که طبق زیر مجموعه G از   260-16.1 § از "کد ویرجینیا" متهم به یک جرم جنایی است که باید به سرپرست فاش شود، از انتساب مجدد به یک برنامه آموزشی جایگزین مطابق با  277:2.1-22.1 §"کد ویرجینیا" و مقررات PWCS 681-1، "برنامه های آموزشی غیر سنتی" مستثنی نمی کند.
   ‎ ‎ 
 5. تایتل IX پاسخ هماهنگ کننده به گزارشات مربوط به سوء استفاده جنسی ادعا شده‎ ‎
  ‎ ‎ 
  1. هماهنگ‎​کننده تایتل IX باید همه گزارش‎​ها را ارزیابی کند تا مشخص نماید که آیا سوء استفاده ادعا شده می‎​تواند به عنوان آزار جنسی عنوان IX تحت این مقررات باشد یا خیر.
   ‎ ‎ 
  2. در صورتی که سوء استفاده ادعا شده به عنوان آزار و اذیت جنسی تایتل  IX نباشد، هماهنگ کننده تایتل IX باید اطلاعیه‎​ ای را در مورد آن به مدیر مکتب ارائه دهد. بعداً مدیر اصلی باید تخلفات ادعا شده را تحت رویه‎​ های انضباطی مندرج در "قانون رفتار" PWCS، در صورت وجود، بررسی کند.
   ‎ ‎ 
  3. در مواردی که سوء استفاده ادعا شده می‎​تواند آزار جنسی تایتل IX باشد، هماهنگ‎​کننده تایتل IX باید فوراً با شکایت کننده تماس بگیرد تا در مورد در دسترس بودن اقدامات حمایتی صحبت کند، خواسته‎​های شکایت کننده را در رابطه با اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، شکایت کننده را از در دسترس بودن یا بدون من حمایتی مطلع کند. ارائه یک شکایت رسمی در مورد آزار و اذیت جنسی تایتل IX ("شکایت رسمی")، و روند ثبت شکایت رسمی را برای شکایت کننده توضیح دهد. اگر شکایت کننده کارمند باشد، اداره منابع بشری می تواند در این بحث اشتراک کند. یک نسخه از این مقررات و ضمیمه I به این مقررات، فورم شکایت رسمی تایتل IX آزار جنسی، به شکایت کننده ارائه می شود.
   ‎ ‎ 
  4. اگر پاسخگو یک کارمند PWCS یا شخص سوم است که تحت کنترول PWCS است، هماهنگ کننده تایتل IX باید فوراً به سرپرست معاونت منابع بشری، هر سرپرست مرتبط دیگر و مدیر مدیریت خطر و خدمات امنیتی اطلاع دهد. این گونه ادعاها باید مطابق با رویه های قابل اجرا برای بررسی و حل و فصل تخلفات کارمندان حل و فصل شود.
   ‎ ‎ 
  5. هماهنگ‎​کننده تایتل IX باید سوابق از تمام گزارش‎​های سوء استفاده جنسی مربوط به متعلمین را حفظ کند تا به PWCS در تلاش‎​ هایش برای نظارت، رسیدگی و جلوگیری از چنین رفتاری در PWCS کمک نماید.
   ‎ ‎ 
 6.  اقدامات حمایتی
  ‎ ‎ 
  1. اقدامات حمایتی خدمات فردی غیر انضباطی و غیر تنبیهی است که در صورت مناسب، در حد معقول و بدون هزینه یا هزینه برای شکایت کننده یا پاسخگو قبل یا بعد از ثبت شکایت رسمی یا در جایی که شکایت رسمی ثبت نشده است، ارائه می شود. چنین اقدامات برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر به برنامه‎​ها یا فعالیت‎​های آموزشی PWCS بدون ایجاد بار غیرمنطقی برای طرف مقابل، از جمله اقداماتی که برای محافظت از مصئونیت همه طرف‎​ها یا محیط آموزشی PWCS یا جلوگیری از آزار جنسی تایتل IX طراحی شده‎​اند.
   ‎ ‎ 
  2. هنگامی که سوء استفاده جنسی ادعا شده می‎​تواند منجر به آزار جنسی عنوان IX باشد، هماهنگ‎​کننده عنوان IX، با مشوره مدیر اصلی یا معاون مدیر و در صورت لزوم، سرپرست معاون هم سطح، باید تعیین کند که آیا اقدامات حمایتی برای متوقف کردن سوء استفاده ادعا شده برای محافظت، یا تعداد بیشتری از متعلمین یا افراد دیگر و/یا برای حفظ دسترسی به برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS ضروری است یا خیر. امکان دارد اقدامات حمایتی شامل، اما محدود به موارد ذیل نباشد: مشاوره، تمدید مهلت‎​ها یا سایر تنظیمات مربوط به دوره؛ تغییر کار خانگی های چوکی صنف؛ تغییر برنامه صنوف؛ انتساب به یادگیری مجازی؛ انتقال اداری به مکتب دیگر بر اساس مقررات 1-721، "انتقال متعلمین - کودکستان / ابتدایی / راهنمایی"، یا مقررات 2-721، "انتقال متعلمین – لیسه عالی" تغییر کار های بس؛ تغییر برنامه یا تنظیمات ناهار؛ جابجایی کمدها؛ محدودیت در تماس بین طرفین؛ افزایش امنیت و نظارت و در صورت لزوم، به درخواست طرف یا مدیریت مکتب مربوط، تیم 504 یا تیم برنامه آموزش فردی (IEP) هر یک از طرفین را تشکیل دهید.‎ ‎ 
   ‎ ‎ 
  3. اقدامات حمایتی باید تا حدی محرم باقی بماند که حفظ محرمیت توانایی PWCS برای ارائه اقدامات حمایتی را مختل نسازد.
   ‎ ‎ 
 7. تخلیه اضطراری برای مصئونیت
  ‎ ‎ 
  1. هرگاه مشخص شود که تهدیدی فوری برای سلامت جسمانی یا مصئونیت متعلم یا شخص دیگری ناشی از ادعاهای آزار جنسی عنوان IX باشد، مدیر مکتب، با موافقت هماهنگ‎​کننده تایتل IX، می‎​تواند یک پاسخگو را از هر آموزشی PWCS حذف کند. برنامه یا فعالیت، یا هر دو؛ با این حال، مشروط بر اینکه مخاطب ابتدا موضوع یک تجزیه و تحلیل مصئونیت و خطر فردی شده باشد. به هر پاسخگویی که موضوع حذف اضطراری باشد باید خدمات آموزشی موقت ارائه شود.
   ‎ ‎ 
   1. درخواست استیناف خواهی برای خروج اضطراری: پس از تخلیه اضطراری، به پاسخگو باید اخطار کتبی در مورد چنین اقدامی ارائه شود و امکان دارد با ارائه اعتراض کتبی به معاون سطح مربوطه نسبت به تخلیه اضطراری، از جمله هرگونه استدلال و معلومات مستدل، چنین اقدامی را به چالش بکشد.
    ‎ ‎ 
   2. ناظر همکار باید ارسال نمودن کتبی پاسخگو را به همراه گزارش تجزیه و تحلیل فردی مصئونیت و خطر بررسی کند و ظرف پنج روز کاری تصمیم کتبی مبنی بر تایید حذف اضطراری یا اعطای درخواست استیناف خواهی و بازگرداندن پاسخگو به برنامه آموزشی PWCS یا فعالیت یا هر دو صادر کند.
    ‎ ‎ 
  2. تخلیه اضطراری شامل پاسخگوی متعلم با پلان IEP یا پلان 504 باید از رویه های مندرج در بخش X این مقررات پیروی کند.
   ‎ ‎ 
 8. روند شکایت تایتل IX برای شکایت رسمی از آزار جنسی تایتل IX
  ‎ ‎ 
  1. ثبت شکایت رسمی:
   ‎ ‎ 
   1. امکان دارد شکایت کننده یک شکایت رسمی را با هماهنگ کننده تایتل IX امضا کرده و تسلیم کند، که تایتل IX را آزار و اذیت جنسی عنوان کند و از PWCS درخواست تحقیق کند. در صورت لزوم، امکان دارد هماهنگ کننده تایتل IX یک شکایت رسمی مبنی بر ادعای آزار جنسی عنوان IX علیه یک پاسخگو امضا کند و تحقیقات را آغاز نماید. برای چنین شکایت رسمی، هماهنگ کننده تایتل IX نه شکایت کننده است و نه طرف شکایت.
    ‎ ‎ 
    1. واجد شرایط بودن: در زمان ثبت شکایت رسمی، شکایت باید توسط PWC برای اشتراک یا تلاش برای شرکت در یک برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS به کار گرفته شود.
     ‎ ‎ 
    2. ثبت قضیه: امکان دارد شکایت کننده یک شکایت رسمی با هماهنگ کننده تایتل IX از طریق تحویل دستی، پست ایالات متحده یا پست الکترونیکی ارسال کند. استفاده از ضمیمه I به این مقررات، فورم شکایت رسمی تایتل IX آزار جنسی، به شدت تشویق می شود، اگرچه ضروری نیست و امکان دارد از هماهنگ کننده تایتل IX دریافت شود.
     ‎ ‎ 
   2. پس از دریافت شکایت رسمی، هماهنگ کننده تایتل IX باید یک کاپی را برای مدیر مکتب شکایت کننده و پاسخگو و به ناظر (های) همکار سطح مناسب ارسال کند.
    ‎ ‎ 
  2. رد شکایت رسمی یا ادعاهای خاص:
   ‎ ‎ 
   1. هماهنگ کننده تایتل IX شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی را رد می کند اگر تحقیقات اولیه نشان دهد که این رفتار نادرست: (الف) عنوان IX آزار و اذیت جنسی را که در بخش III (ج) این مقررات تعریف شده است، تشکیل نمی دهد. (ب) در برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS رخ نداده است. یا (ج) علیه شخصی در ایالات متحده اتفاق نیفتاده باشد.‎ ‎
    ‎ ‎ 
   2. امکان دارد هماهنگ کننده تایتل IX یک شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی را رد کند اگر در هر زمانی در طول روند شکایت تایتل IX: (الف) یک شکایت کننده به طور کتبی به هماهنگ کننده تایتل IX اطلاع دهد که شکایت کننده مایل است شکایت رسمی را پس بگیرد یا هرگونه ادعایی در آن؛ (ب) شکایت کننده در برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS شرکت نمی کند یا تلاشی برای اشتراک در آن نمی کند. (ج) پاسخ دهنده دیگر در PWCS ثبت نام نکرده است. یا (د) شرایط خاص مانع از جمع آوری شواهد کافی برای رسیدن به یک تصمیم در مورد شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی می شود.
    ‎ ‎ 
   3. هر یک از طرفین شکایت رسمی می‎​تواند با ارائه ضمیمه دوم به این مقرره، فورم استیناف خواهی برای روند شکایت تایتل IX، یا بیانیه‎​ای کتبی در اعتراض به تصمیم انفصال تایتل  IX هماهنگ کننده ظرف پنج روز تقویمی پس از ابلاغ تصمیم اخراج نسبت به رد شکایت رسمی یا ادعاهای خاص در شکایت رسمی اعتراض کند. استفاده از فورم درخواست استیناف خواهی، هرچند ضروری نیست، تشویق می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. هر گونه درخواست استیناف خواهی محدود به یک یا چند مورد از دلایل ذیل است:
    ‎ ‎ 
    1. بی نظمی پروسیجری که تعیین را تحت تأثیر قرار داد.
     ‎ ‎ 
    2. شواهد جدیدی که در زمان تعیین به طور منطقی در دسترس نبودند، اما می توانستند بر نتیجه تأثیر بگذارند یا
     ‎ ‎ 
    3. هماهنگ کننده تایتل  IX، تحقیق کننده عنوان IX، یا تصمیم گیرنده تایتل IX تضاد منافع یا طرف گیری علیه یک طرف داشت که بر نتیجه تأثیر می گذاشت.
     ‎ ‎ 
   4. هنگامی که یکی از طرفین شکایت رسمی درخواست استیناف خواهی در مورد تصمیم انفصال را آغاز می کند، هماهنگ کننده تایتل  IX باید به طرف دیگر بطور کتبی اطلاع دهد. ظرف پنج روز تقویمی از اطلاعیه کتبی درخواست استیناف خواهی، طرف غیر استیناف خواهی می‎​تواند بیانیه‎​ای کتبی به هماهنگ‎​کننده تایتل IX ارائه کند که از تصمیم انفصال حمایت می‎​کند.
    ‎ ‎ 
   5. هماهنگ کننده تایتل IX باید تصمیم اخراج، بیانیه استیناف خواهی و بیانیه پاسخ را به تصمیم گیرنده تایتل IX ارائه دهد. ظرف ده روز کاری، تصمیم گیرنده تایتل IX باید همزمان برای هر دو طرف تصمیمی کتبی صادر کند که نتیجه درخواست استیناف خواهی و دلیل آن را بیان کند. تصمیم، تصمیم گیرنده تایتل IX نهایی یا قطعی میباشد‎.‎
    ‎ ‎ 
   6. رد یک شکایت رسمی یا درخواست استیناف خواهی برای چنین اخراج، اقدامات انضباطی را تحت «قانون رفتار» PWCS منع نمی کند و آن را به تأخیر نمی اندازد.
    ‎ ‎ 
  3. پذیرش شکایت و اطلاعیه رسمی به طرفین:
   ‎ ‎ 
   1. بعد از پذیرش شکایت رسمی، هماهنگ کننده تایتل  IX باید یک کاپی از این مقررات را به طرفین ارائه دهد که روند شکایت تایتل IXکارمندانPWCSرا تعیین می کند. همچنان هماهنگ کننده تایتل IX باید به هر یک از طرفین اخطار کتبی در مورد موارد ذیل را با زمان کافی برای آماده کردن پاسخ قبل از هر مصاحبه اولیه ارائه دهد: (الف) ادعا یا اتهامات احتمالی ایجاد آزار جنسی در عنوان IX، از جمله هویت طرفین دخیل در حادثه، در صورت اطلاع؛ رفتار نامناسبی که تایتل IX آزار و اذیت جنسی را تشکیل می دهد و تاریخ و مکان حادثه ادعا شده، در صورت اطلاع؛ (ب) این فرض که دریافت کننده مسئول رفتار نادرست ادعا شده نیست و اینکه تعیین مسئولیت فقط در پایان روند شکایت تایتل IX انجام می شود. ج) حق هر یک از طرفین برای داشتن یک مشاور، که ممکن است وکیل باشد، اما لازم نیست. (د) حق هر یک از طرفین برای بازرسی و بررسی شواهد خاص؛ و (ه) "قانون رفتار" PWCS در برابر اظهارات نادرست آگاهانه یا ارائه معلومات نادرست به مقامات مکتب، و انتقام گیری یا دلسرد کردن هر فردی از گزارش یا مشارکت در روند شکایت عنوان IX، ممنوع است.
    ‎ ‎ 
   2. روند شکایت تایتل IX برای هر شکایت رسمی که توسط هماهنگ کننده تایتل IX پذیرفته شده است معمولاً باید ظرف 60 روز کاری به پایان برسد، مگر اینکه هماهنگ کننده تایتل IX، تحقیق کننده تایتلIX، تصمیم گیرنده تایتل IX، یا تصمیم گیرنده استیناف در صورت اقتضا، به طور موقت انجام شود، روند شکایت عنوان IX را به تأخیر می اندازد یا جدول زمانی را برای دلایل موجه تمدید می کند و به شکایت کننده و پاسخ دهنده در مورد تأخیر یا تمدید و دلیل(های) اقدام اخطار کتبی ارائه می کند. امکان دارد علت خوب شامل غیبت یا عدم دسترسی به یک شاهد یا یکی از طرفین شکایت رسمی باشد، اما محدود به آن نیست. فعالیت همزمان اجرای قانون یا خدمات محافظت از اطفال (CPS)؛ نیاز به کمک زبان یا اسکان یک معلول؛ یا سایر شرایط مؤثر بر عملیات PWCS مربوط به این روش میباشد.
    ‎ ‎ 
  4. بررسی شکایت رسمی:‎ ‎
   ‎ ‎ 
   1. عمومی: ادعاهای موجود در شکایت رسمی باید بررسی شود، و امکان دارد شکایات مدغم شوند، طوریکه این شکایات ناشی از همان حقایق یا شرایط باشد یا به نحو دیگری مرتبط باشد. تحقیقات باید با جدیت معقول تحت شرایط انجام شود و امکان دارد در ارتباط با هرگونه تحقیق توسط CPS، پولیس یا سایر مقامات دولتی انجام و/یا تمدید شود.
    ‎ ‎ 
   2. محدوده: در صورت مناسب بودن، امکان دارد تحقیقات شامل یک یا چند مصاحبه شخصی با شکایت کننده، پاسخگو و دیگرانی باشد که از حقایق و شرایط آگاهی داشته باشند. همچنان این تحقیقات می‎​تواند شامل بررسی هر گونه معلومات یا مطالب دیگری باشد که مربوط به نظر می‎​رسد، خواه توسط طرفین شناسایی یا افشا شده باشد. امکان دارد چنین معلومات یا مطالب شامل فیلم‎​های ویدیویی، عکس‎​ها، ایمیل‎​ها، پیام‎​های کتبی و ارتباطات رسانه‎​های اجتماعی باشد، اما محدود به آنها نیست.
    ‎ ‎ 
    1. امکان دارد هر یک از طرفین شکایت رسمی به انتخاب خود یک مشاوری داشته باشد که ممکن است وکیل باشد، اما لازم نیست. کارمندان PWCS نباید به عنوان مشاور تایتل IX عمل کنند و PWCS نباید برای هیچ یک از طرفین مشاور ارائه دهد. این مسئولیت هر یک از طرفین خواهد بود که به موقع به هماهنگ کننده تایتل IX در مورد هویت و معلومات تماس با هر مشاوری اطلاع دهند. یکی از والدین باید یک طرف خردسال را در مصاحبه یا هر جلسه دیگری که نیاز به حضور طرف دارد همراهی کند. امکان دارد یک مشاور به دعوت طرف اشتراک کند. در تمام مصاحبه ها و جلسات، نقش مشاور به استثنا از هر گونه استماع برای هر یک از طرفین باید به یک شاهد خاموش محدود شود.
     ‎ ‎ 
    2. به هر یک از طرفین شکایت رسمی که برای اشتراک آنها دعوت یا انتظار می رود، باید اطلاعیه کتبی در مورد تاریخ، زمان، مکان، شرکت کنندگان و هدف کلیه مصاحبه ها یا جلسات ارائه شود و زمان کافی برای آماده شدن برای اشتراک در آن وجود داشته باشد.
     ‎ ‎ 
    3. هر یک از طرفین شکایت رسمی از فرصت برابر برای ارائه اسناد و شناسایی شواهد برخوردار خواهند بود.‎ ‎
     ‎ ‎ 
   3. اتهامات اضافی: اگر در جریان یک تحقیق، تحقیق کننده تایتل IX تصمیم بگیرد که ادعاهایی درمورد شکایت کننده یا پاسخ دهنده را که در اخطار ارائه شده طبق بخش VIII (C)‏ (1) فوق درج نشده است، بررسی کند، اتهامات اضافی به طرفین هماهنگ کننده عنوان IX باید اخطاریه را ارائه کند.
    ‎ ‎ 
   4. دسترسی طرفین به شواهد: قبل از تکمیل و ارائه گزارش تحقیقی، تحقیق کننده تایتل IX باید برای هر یک از طرفین و مشاور هر یک از طرفین فرصت مساوی برای تحقیق و بررسی شواهد مستقیماً مرتبط فراهم نماید. چنین شواهدی باید برای محافظت از معلومات شناسایی شخصی متعلمین غیر از طرفین اصلاح شود. این دسترسی نباید شامل یادداشت های شخصی تحقیق کننده تایتل IX برای استفاده مشورتی یا پیش نویس اسناد باشد. تحقیق کننده تایتل IX باید به هر یک از طرفین ده روز تقویمی پس از اطلاع از شواهد مستقیماً مرتبط فرصت دهد تا پاسخ کتبی به شواهد مورد نظر تحقیق کننده تایتل IX ارائه دهد. یک کاپی از هر پاسخی باید در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
    ‎ ‎ 
   5. گزارش تحقیقی: بعد از تکمیل، یک گزارش تحقیقی که بطور عادلانه شواهد مربوطه را خلاصه می کند، باید در صورت وجود به تصمیم گیرنده تایتل IX و برای بررسی و پاسخ کتبی آنها حداقل ده روز تقویمی قبل از تعیین مسئولیت یا استماعیه به هر یک از طرفین و مشاور هر یک از طرفین ارسال شود. هرگونه پاسخ کتبی به گزارش تحقیقی باید ظرف سه روز تقویمی بعد از اعلام گزارش تحقیقی به هماهنگ کننده تایتل IX ارسال شود.
    ‎ ‎ 
  5. تعیین مسئولیت:
   ‎ ‎ 
   1. هر یک از طرفین شکایت رسمی، از طریق هماهنگ کننده تایتل IX، می تواند پرسش های کتبی مربوطه را به طرف دیگر یا هر شاهدی ظرف سه روز تقویمی پس از اطلاع از گزارش تحقیقاتی ارائه نماید. هر گونه پرسش که به حیث نامربوط حذف شده باشد باید توسط تصمیم گیرنده تایتل IX شناسایی و توضیح داده شود.
    ‎ ‎ 
    1. هماهنگ کننده تایتل IX این اختیار را ندارد که طرفین یا شاهدان را وادار کند که پاسخ هایی را برای چنین پرسش ها ارائه دهند. طرف‎​ها و/یا شاهدانی که پاسخ می‎​دهند باید چنین پاسخ‎​هایی را ظرف سه روز تقویمی پس از اطلاع از پرسش ها به هماهنگ‎​ کننده تایتل IX ارسال کنند.
     ‎ ‎ 
    2. هماهنگ کننده تایتل IX باید هر گونه پاسخی را به طرف مقابل ارائه دهد و اجازه می دهد تا در چارچوب زمانی که هماهنگ کننده تایتل IX مناسب است، اما قبل از تعیین مسئولیت، به پرسش ها و پاسخ های بعدی محدود پاسخ دهد.
     ‎ ‎ 
    3. تصمیم گیرنده تایتل IX می تواند به صلاحدید خود پرسش های کتبی را برای طرفین شکایت رسمی ارسال کند. طرف‎​هایی که تصمیم به پاسخ‎​گویی می‎​کنند باید این پاسخ‎​ها را ظرف سه روز تقویمی پس از اطلاع از پرسش های کتبی ارسال کنند. تصمیم گیرنده تایتل IX باید چنین پرسش ها و هر گونه پاسخی را به هر دو طرف ارائه دهد.
     ‎ ‎ 
   2. فرصتی برای اشتراک در جلسه رسیدگی انضباطی متعلم تایتل IX در صورتی که شکایت رسمی منجر به تعلیق طولانی‎​مدت، جابجایی مجدد و/یا توصیه اخراج شود. تصمیم گیرنده تایتل IX باید به عنوان افسر استماع سرپرست خدمت کند، و چنین جلسه استماع نیز باید الزامات روند مناسب را برای اهداف انضباطی طبق مقررات 1-681، "برنامه های آموزشی غیر سنتی" 1-743، "انضباط متعلم"؛ و 1-745، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت متعلمین برآورده کند."
    ‎ ‎ 
    1. در صورت ارائه فرصت برای اشتراک در جلسه استماع، تشریفات کتبی این جلسه باید از قبل به طرفین ارائه شود.
     ‎ ‎ 
    2. در جریان این جلسه، مسئول استماع باید با هر یک از طرفین به طور جداگانه ملاقات کند.
     ‎ ‎ 
    3. انتظار می رود که یکی از والدین یک طرف کوچک را در جلسه استماع او همراهی کند و یک مشاور می تواند بنا به دعوت طرف اشتراک کند؛ با این حال، تنها یک نفر می تواند به عنوان وکیل طرف عمل نماید.
     ‎ ‎ 
    4. افسر استماع می تواند از هر یک از طرفین و هر شاهدی که در جلسه حاضر می شود پرسش کند.
     ‎ ‎ 
    5. جلسه رسیدگی در دو مرحله برگزار خواهد شد. در طول مرحله یک ("مرحله اول استماع")، افسر استماع معلومات در مورد ادعاهای آزار جنسی تایتل IX به منظور تعیین اینکه آیا نقض عنوان IX و این مقررات وجود داشته است، می شنود.  
     ‎ ‎ 
    6. در صورتی که مسؤل رسیدگی به تخلف از عنوان نهم و این مقررات یا PWCS «قانون رفتار» و نتیجه‎​گیری به تعلیق طولانی‎​مدت، واگذاری مجدد به آموزش جایگزین، جلسه رسیدگی به مرحله دوم ("مرحله دوم رسیدگی") ادامه می‎​یابد و امکان دارد تنظیم، یا توصیه ای برای اخراج و راه حل مناسبی باشد. هدف مرحله دوم استماع، ارائه معلومات مربوط به شرایط خاص پاسخ دهنده، مطابق با § 22.1-277.06 قانون ویرجینیا و توصیه به تعلیق طولانی مدت، جابجایی یا اخراج به مسئول استماع است.
     ‎ ‎ 
    7. هیچ یک از طرفین نمی توانند شاهدان را برای حضور در جلسه استماع مرحله اول دعوت کنند. مسؤل میتواند از شاهدان دعوت کند تا در مرحله دوم رسیدگی شرکت کنند. با این حال، چنین شاهدانی فقط می‎​توانند شواهد مربوط به شرایط خاص شخص مسؤل را که در مقررات 1-745، «تعلیق یا اخراج طولانی‎​مدت متعلمین»، از جمله شواهد مرتبط با ماهیت و جدیت تخلف، ارائه کنند.
     ‎ ‎ 
   3. بعد از بررسی سوابق اداری و اعمال برتری، معیارات شواهد، افسر استماع به‎​عنوان تصمیم‎​گیرنده عنوان IX، باید همزمان تصمیم کتبی برای هر دو طرف صادر کند که شامل موارد ذیل است: خلاصه ای از مراحل رویه ای؛ یافته های واقعیت؛ نتیجه گیری در مورد به کارگیری "قانون رفتار" PWCS در حقایق؛ بیانیه و دلیل منطقی برای تعیین مسئولیت در مورد هر ادعا؛ هر گونه راه حل ارائه شده برای بازگرداندن یا حفظ دسترسی برابر شکایت به برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS، در صورت لزوم و بیانیه مراحل استیناف خواهی‎.‎
    ‎ ‎ 
   4. اگر درخواست استیناف صورت نگیرد، تعیین مسئولیت نهایی می‎​شود و روند شکایت عنوان نهم در تاریخی به پایان می‎​رسد که در آن تجدیدنظر دیگر به موقع در نظر گرفته نمی‎​شود. در صورت درخواست استیناف، تعیین مسئولیت در تاریخی قطعی می‎​شود که معاون سرپرست برای آموزش ویژه و خدمات متعلمین ("تصمیم‎​گیرنده استیناف") اطلاعیه کتبی نتیجه درخواست استیناف را به طرفین ارائه کند.
    ‎ ‎ 
   5. در صورتیکه مسئول رسیدگی/تصمیم گیرنده تایتل  IX تشخیص دهد که اتهامات سوء استفاده به منزله آزار و اذیت جنسی تایتل IX نیست، بلکی زمینه‎​ای برای انضباط تحت «قانون رفتار» PWCS است، امکان دارد متعلم برای مدت کوتاهی تعلیق شود (به مدت 10 سال تعلیق شود. روزها یا کمتر)، از نظر اداری به مکتب یا برنامه PWCS دیگری غیر از یک برنامه آموزشی جایگزین منتقل شده، به یک محیط آموزشی جایگزین اختصاص داده شده، به حالت تعلیق درازمدت یا اخراج شده است که توسط مقررات 1-681، "برنامه های آموزشی غیر سنتی" 1-743، "انضباط دانش آموز"؛ و 745-1، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت متعلمین ارائه شده است." از طرف دیگر، امکان دارد مسؤل استماع موضوع را برای سایر رشته های مکتب به مدیر ارجاع دهد.
    ‎ ‎ 
  6. عنوان IX درمان:
   ‎ ‎ 
   1. در مواردی که مسئولیت آزار و اذیت جنسی تایتل IX علیه شکایت کننده تعیین شده باشد، راه‎​ حل‎​های رسیدگی به شکایت ارائه می‎​شود. راه حل ها برای بازیابی یا حفظ دسترسی برابر به برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS طراحی شده اند.
    ‎ ‎ 
   2. امکان دارد راه‎​حل‎​ها شامل همان خدمات فردی باشد که در بخش ششم در بالا به عنوان اقدامات حمایتی توضیح داده شد. همچنان چاره‎​ها شامل اقدامات اصلاحی و/یا مجازات‎​های انضباطی باشد که بر پاسخگویی که مسئول تایتل  IX آزار و اذیت جنسی تشخیص داده شده است، تأثیر می‎​گذارد.
    ‎ ‎ 
    1. بسته به جدیت حادثه و نیاز به محافظت از متعلمین PWCS در برابر آزار و اذیت آینده، اقدامات اصلاحی ممکن است شامل، اما محدود به اصلاح برنامه صنف ها نباشد. انتساب به یادگیری مجازی؛ تغییر کار های بوس؛ محدودیت در تماس با شکایت کننده؛ ابطال امتیاز شرکت در فعالیت های فوق برنامه و برنامه های مشترک؛ یا انتقال اداری به مکتب یا برنامه دیگر PWCS غیر از برنامه آموزشی جایگزین باشد‎.‎
     ‎ ‎ 
    2. بسته به جدیت حادثه و نیاز به محافظت از متعلمین PWCS در برابر آزار و اذیت آینده، امکان دارد مجازات های انضباطی شامل تعلیق کوتاه مدت، تعلیق طولانی مدت، انتساب مجدد به یک برنامه آموزشی جایگزین و/یا توصیه برای اخراج باشد.
     ‎ ‎ 
   3. هر گونه اقدام اصلاحی و هرگونه تخصیص مجدد به یک برنامه آموزشی جایگزین که توسط تصمیم گیرنده تایتل IX تحمیل شده است از تاریخی که تعیین مسئولیت نهایی می شود، عملی خواهد شد.
    ‎ ‎ 
   4. هرگونه تعلیق کوتاه‎​ مدتی که توسط تصمیم‎​گیرنده تایتل IX اعمال می‎​شود، از تاریخ تصمیم ناظر همکار در مورد استیناف یا، در صورت عدم درخواست استیناف، در تاریخی که بازه زمانی استیناف به سرپرست معاون سطح منقضی شده است، عملی خواهد شد.
    ‎ ‎ 
   5. هرگونه تعلیق طولانی‎​مدتی که توسط تصمیم‎​گیرنده تایتل IX اعمال می‎​شود، از تاریخ هر تصمیم هیئت مکتب در مورد استیناف یا در صورت عدم درخواست استیناف، در تاریخی که محدوده زمانی استیناف به هیئت مکتب منقضی شده است، عملی خواهد شد.
    ‎ ‎ 
   6. هر گونه اخراج از تاریخ تصمیم اخراج هیئت مکتب یا در موارد دیگری که توسط هیئت مکتب ارائه شده است، عملی خواهد شد. در انتظار تصمیم هیئت مکتب، پاسخگو باید خدمات آموزشی را از طریق برنامه آموزش مبتنی بر کمپیوتر (CBI) دریافت کند. یا، اگر پاسخگو خدمات آموزشی ویژه را در مکانی غیر از یک مکتب معمولی PWCS دریافت کند، با خدماتی که باید مطابق با روند IEP تعیین شود.
    ‎ ‎ 
  7. پروسیجر های استیناف خواهی:
   ‎ ‎ 
   1. تعیین مسئولیت تایتل  IX تصمیم‎​گیرنده ممکن است توسط شکایت کننده یا پاسخ‎​دهنده تحت رویه‎​های ذکر شده در زیر در بخش H قابل اعتراض باشد.
    ‎ ‎ 
   2. اگر تصمیم گیرنده تایتل  IX تشخیص دهد که پاسخ دهنده مسئول عنوان نهم آزار جنسی است، پاسخ دهنده می تواند برای هرگونه تعلیق کوتاه مدت، انتساب مجدد به یک محیط آموزشی جایگزین، تعلیق طولانی مدت یا توصیه اخراج به شرح زیر تجدید نظر کند. در بخش IX با این حال، تا زمانی که هرگونه استنیاف خواهی در مورد تعیین مسئولیت تحت عنوان نهم به نتیجه نرسیده باشد، هیچ استیناف خواهی در مورد چنین مجازات‎​های انضباطی بررسی نخواهد شد.
    ‎ ‎ 
   3. اگر تصمیم گیرنده تایتل IX تشخیص دهد که پاسخگو در قبال آزار جنسی عنوان نهم مسئولیتی ندارد، اما «قانون رفتار» PWCS را نقض کرده است، در این صورت پاسخگو می‎​تواند برای هر گونه تغییر به یک محیط آموزشی جایگزین، تعلیق کوتاه‎​مدت یا بلندمدت تجدیدنظر کند، یا توصیه ای برای اخراج طبق رویه های مندرج در مقررات 1-681، "برنامه های آموزش غیر سنتی"؛ ‎744-1 "تعلیق کوتاه مدت متعلمین"؛ یا مقررات ‎745-6، "تقاضای طولانی مدت تعلیق و اخراج به هیئت مکتب ارائه نماید."   با این حال، تا زمانی که هرگونه استیناف خواهی در مورد تعیین مسئولیت تحت عنوان نهم به نتیجه نرسیده باشد، هیچ درخواست استنیاف در مورد مجازات های انضباطی تحت "قانون رفتار" PWCS مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
    ‎ ‎ 
  8. درخواست استیناف خواهی از تصمیم، تصمیم گیرنده تایتل IX از مسئولیت:
   ‎ ‎ 
   1. تحت روند شکایت تایتل IX، هرگونه درخواست استیناف در مورد تصمیم کتبی تصمیم گیرنده تایتل IX محدود به این است که پاسخ دهنده در قبال آزار و اذیت جنسی تایتل IX مسئول است یا خیر.
    ‎ ‎ 
   2. اقدامات اصلاحی اعمال شده توسط تصمیم گیرنده قابل استیناف نیست. با این حال، مجازات‎​های انضباطی تعلیق کوتاه‎​مدت یا طولانی‎​مدت، جابجایی یا اخراج می‎​تواند طبق رویه‎​ های مندرج در مقررات ‎744-1، «تعلیق کوتاه‎​مدت متعلمین» قابل استیناف خواهی باشد. 6-745، "تقاضای طولانی مدت تعلیق و اخراج به هیئت مکتب"؛ یا ‎745-6، "برنامه های آموزش غیرسنتی"، به عنوان قابل اجرا و همانطور که در ذیل در بخش IX اصلاح شده است‎.‎
    ‎ ‎ 
   3. ظرف پنج روز تقویمی پس از اعلام تصمیم کتبی تصمیم‎​گیرنده تایتل IX، هر یک از طرفین شکایت رسمی می‎​توانند با ارسال به ضمیمه دوم هماهنگ‎​کننده تایتل IX به این مقرره، فورم استیناف خواهی برای شکایت تایتل IX، نسبت به تعیین مسئولیت تصمیم‎​گیر تایتل IX، روند یا بیانیه‎​ی کتبی که تعیین مسئولیت را به چالش می کشد، استیناف خواهی کند. استفاده از فورم استیناف خواهی تشویق می شود، هرچند ضروری نیست و در اختیار طرفین قرار خواهد گرفت. هرگونه استیناف خواهی در تعیین مسئولیت محدود به یک یا چند مورد از دلایل ذیل است:
    ‎ ‎ 
    1. بی نظمی پروسیجری که تعیین را تحت تأثیر قرار داد.
     ‎ ‎ 
    2. شواهد جدیدی که در زمان تعیین به طور منطقی در دسترس نبودند، اما می توانستند بر نتیجه تأثیر بگذارند یا
     ‎ ‎ 
    3. هماهنگ کننده تایتل IX، تحقیق کننده تایتل IX، یا تصمیم گیرنده تایتل  IX تضاد منافع یا طرف گیری علیه یک طرف داشت که بر نتیجه تأثیر می گذاشت.
     ‎ ‎ 
   4. هنگامی که یکی از طرفین شکایت رسمی درخواست استیناف خواهی در مورد تعیین مسئولیت را آغاز می کند، هماهنگ کننده تایتل IX باید کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد. ظرف پنج روز تقویمی پس از اطلاع از درخواست استیناف خواهی، طرف غیر استیناف می‎​تواند یک بیانیه کتبی در حمایت از تعیین مسئولیت به هماهنگ‎​کننده تایتل IX ارائه کند.
    ‎ ‎ 
   5. هماهنگ کننده تایتل IX، بیانیه استیناف خواهی، بیانیه در پاسخ و سوابق اداری را به تصمیم گیرنده استیناف ارائه می دهد که ظرف ده روز کاری پس از دریافت آن، تصمیم کتبی مبنی بر منطق نتیجه بیانیه صادر خواهد کرد. تصمیم گیرنده استیناف باید تصمیم کتبی را همزمان در اختیار هر دو طرف قرار دهد.
    ‎ ‎ 
   6. در صورت درخواست استیناف خواهی در مورد تعیین مسئولیت تصمیم گیرنده عنوان نهم، اقدامات جبرانی و/یا مجازات‎​های انضباطی اعمال‎​شده علیه پاسخ‎​دهنده در طول مدت رسیدگی به درخواست استیناف متوقف می‎​شود.
    ‎ ‎ 
   7. تصمیم تصمیم گیرنده استیناف در مورد تجدیدنظر و تعیین مسئولیت نهایی است و روند شکایت تایتل IX را به پایان می رساند.
    ‎ ‎ 
 9. استیناف خواهی از مجازات های انضباطی اعمال شده تحت عنوان نهم
  ‎ ‎ 
  1. اعتراض به تعلیق کوتاه مدت: ‎ ‎مسؤل می‎​تواند با ارسال یک بیانیه کتبی در اعتراض به تعلیق کوتاه‎​مدت به هماهنگ‎​کننده تایتل IX ظرف پنج روز تقویمی پس از قطعی شدن تعیین مسئولیت، نسبت به تعلیق کوتاه‎​مدت اعتراض کند.  
   ‎ ‎ 
   1. هرگونه درخواست استیناف باید به صورت کتبی ارائه شود و شامل هرگونه استدلال و معلومات مستدل باشد.   
    ‎ ‎ 
   2. هنگامی که پاسخ دهنده نسبت به تعلیق کوتاه مدت استیناف می کند، هماهنگ کننده تایتل IX باید به طرف دیگر بطور کتبی اطلاع دهد. ظرف پنج روز تقویمی پس از اطلاع از درخواست استیناف، طرف غیر استیناف می‎​تواند بیانیه‎​​ی کتبی در حمایت از تعلیق کوتاه‎​مدت به هماهنگ‎​کننده تایتل IX ارائه کند.
    ‎ ‎ 
   3. هماهنگ کننده تایتل IX، بیانیه استیناف، بیانیه پاسخ و سوابق اداری را به ناظر همکار سطح مربوطه ارائه می کند، که ظرف ده روز کاری پس از دریافت آن، تصمیم کتبی مبنی بر تایید تعلیق کوتاه مدت یا اعطای استیناف خواهی صادر خواهد کرد‎.‎
    ‎ ‎ 
   4. تعلیق کوتاه مدت بعد از استیناف خواهی به تعویق می افتد‎.‎ 
    ‎ ‎ 
   5. تصمیم سرپرست سطح معاونت در مورد استیناف خواهی نهایی است.
    ‎ ‎ 
  2. درخواست استیناف در مورد تعلیق طولانی مدت، انتساب مجدد به یک برنامه آموزشی جایگزین، یا توصیه برای اخراج: مسؤل میتواند در مورد این مجازات های انضباطی تایتل IX به هیئت مکتب اعتراض کند. اقدامات اصلاحی، هرگونه تعلیق کوتاه مدت و تعیین مسئولیت قابل اعتراض در هیئت مدیره مکتب نیست.
   ‎ ‎ 
   1. هرگونه درخواست استیناف به هیئت مدیره مکتب توسط چارچوب زمانی و رویه های مندرج در مقرره 6-745، «تقاضای طولانی‎​مدت تعلیق و اخراج به هیئت مکتب» یا مقررات ‎681-1، "برنامه های آموزش غیر سنتی"، به عنوان قابل اجرا، و با اصلاحات ذیل تنظیم می‎​شود:
    ‎ ‎ 
    1. بعد از دریافت درخواست استیناف، هماهنگ کننده تایتل IX باید بطور کتبی به شکایت کننده اطلاع دهد.
     ‎ ‎ 
     1. در صورتی که شکایت توسط هیئت مکتب بر اساس سوابق اداری مورد بررسی قرار گیرد، ظرف پنج روز تقویمی پس از اطلاع از درخواست استیناف، شکایت کننده می‎​تواند بیانیه کتبی مبنی بر حمایت از مجازات‎​های انضباطی را به هماهنگ‎​کننده عنوان IX ارسال کند و به هیئت مدیره مکتب همراه با بیانیه استیناف و سوابق اداری ارائه شود.
      ‎ ‎ 
     2. در صورتی که درخواست استیناف منجر به جلسه استماع در هیئت مدیره مکتب شود، به شکایت کننده این فرصت داده می شود تا در جلسه استماع هیئت مکتب حاضر شود. در جریان چنین استماع، هیئت مکتب با هر یک از طرفین جداگانه ملاقات خواهد کرد.
      ‎ ‎ 
     3. هر گونه مجازات انضباطی عنوان نهم که بر پاسخگو تحمیل می‎​شود و مدت زمان استیناف خواهی آن تحریم‎​ها در طول رسیدگی به درخواست استیناف تصمیم‎​گیرنده عنوان نهم از مسئولیت باقی می‎​ماند.
      ‎ ‎ 
    2. هیئت مکتب این اختیار را دارد که از هماهنگ کننده تایتل IX در مورد مسائل پروسیجری و/یا در دسترس بودن یا مناسب بودن ترتیبات جایگزین یا خدمات پشتیبانی آموزشی، درخواست معلومات بیشتر کند.
     ‎ ‎ 
 10. دانش آموزان دارای معلولیت
  ‎ ‎ 
  1. حفاظت برای طرفین دارای IEP:‎ ‎
   ‎ ‎ 
   1. در صورتیکه تصمیم گیرنده تایتل IX، پاسخگو را مسئول تایتل IX آزار جنسی بداند و هر یک از طرفین شکایت رسمی خدمات آموزشی ویژه دریافت کند، تیم (های) IEP باید برای تعیین اینکه آیا تغییر در خدمات یا جابجایی ضروری است یا خیر تشکیل جلسه خواهند داد یا اطمینان حاصل کنید که متعلم همچنان به دریافت آموزش عمومی مناسب (FAPE) ادامه می دهد.
    ‎ ‎ 
   2. اگر قبلاً تکمیل نشده باشد، بازبینی تعیین تجلی (MDR) باید انجام شود که در آن نظم و انضباط می تواند منجر به حذف متعلم از محل تحصیل فعلی متعلم برای بیش از 10 روز تحصیلی متوالی شود یا منجر به یک سری حذف شود که امکان دارد یک الگو باشد. همانطور که در بخش VI (A)‏ (2) مقررات ‎745-2، "انضباط متعلمین دارای معلولیت" تعریف شده است. ‎ MDR باید تعیین کند که آیا سوء استفاده ادعا شده، در صورت درست بودن، مظهر ناتوانی پاسخگو بوده است یا خیر. همچنان این حمایت شامل متعلمین می‎​شود که هنوز واجد شرایط آموزش ویژه و خدمات مرتبط نیستند که در بخش X مقررات ‎745-2 تعریف شده است.
    ‎ ‎ 
    1. اگر MDR به این نتیجه برسد که سوء استفاده ادعا شده مظهر ناتوانی پاسخگو بوده است، امکان دارد تصمیم گیرنده تایتل IX اقدامات اصلاحی را اعمال کند که شامل انتقال اداری پاسخگو به مکان مشابه است؛ با این حال، پاسخگو را نمی توان از محل تحصیل فعلی خود حذف کرد، مگر اینکه یکی از شرایط ذیل رعایت شود:
     ‎ ‎ 
     1. تیم IEP با تغییر در جایگاه موافقت می کند یا
      ‎ ‎ 
     2. پاسخ دهنده توسط تصمیم گیرنده تایتل IX به یک محیط آموزشی جایگزین مناسب برای حداکثر 45 روز مکتب، مطابق با قانون اداری ویرجینیا، ‎8VAC20-81-160، بخش C.5 منصوب می شود: یا
      ‎ ‎ 
     3. بعد از یک پروسه خاص آموزش ویژه، یک مسؤل رسیدگی مطابق با قانون اداری ویرجینیا ‎8 VAC 20-81-160، بخش E.2، دستور تغییر محل را برای پاسخگو میدهد.
      ‎ ‎ 
    2. اگر MDR به این نتیجه برسد که سوء استفاده ادعایی مظهر ناتوانی پاسخگو نبوده است، تصمیم گیرنده عنوان IX می‎​تواند اقدامات جبرانی و/یا مجازات‎​های انضباطی را به همان شیوه و برای مدت مشابهی که در مورد یک مورد اعمال می‎​شود برای پاسخگوی غیر معلول اعمال کند.
     ‎ ‎ 
   3. اگر یک پاسخگو تحت این مقررات از محل تحصیلی فعلی خود برای بیش از 10 روز تحصیلی متوالی یا به عنوان بخشی از یک سری حذف کوتاه مدت که یک الگو را تشکیل می دهد حذف شود، باید خدمات آموزشی به گونه ای ارائه شود که پاسخگو را قادر سازد در برنامه درسی آموزش عمومی و پیشرفت در جهت تحقق اهداف IEP خود به اشتراک خود آدامه دهد.
    ‎ ‎ 
  2. حمایت از جانبین دارای پلان های بخش 504:‎ ‎
   ‎ ‎ 
   1. در صورتی که تصمیم گیرنده تایتل IX، پاسخ دهنده را مسئول تایتل IX آزار جنسی بداند و اگر یکی از طرفین شکایت رسمی طبق بخش 504 تسهیلاتی را دریافت کند، تیم(های) 504 باید برای تعیین اینکه آیا تغییر در محل اقامت ضروری است یا خیر تشکیل جلسه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که متعلم همچنان به خدمات و برنامه های آموزشی دسترسی دارد.
    ‎ ‎ 
   2. اگر قبلاً تکمیل نشده باشد، در جایی که نظم و انضباط می تواند منجر به حذف متعلم از محل تحصیل فعلی متعلم برای بیش از 10 روز تحصیلی متوالی شود یا منجر به یک سلسله حذف هایی شود که امکان دارد یک الگو باشد، یک جلسه استماعیه علیت برگزار می شود. در جلسه استماعیه علیت، باید مشخص شود که آیا سوء استفاده ادعا شده، در صورت درست بودن، رابطه سببی با ناتوانی مخاطب دارد یا خیر.
    ‎ ‎ 
    1. اگر جلسه استماعیه علیت منجر به این شود که سوء استفاده ادعا شده مستقیماً به دلیل ناتوانی پاسخ دهنده ایجاد شده است، تصمیم گیرنده عنوان IX نباید پاسخگو را از محل تحصیل فعلی خود حذف کند، درحالکیه انتقال اداری به مکان مشابه مجاز است.
     ‎ ‎ 
    2. اگر جلسه استماعیه علیت منجر به این شود که سوء استفاده ادعا شده مستقیماً ناشی از ناتوانی پاسخگو نبوده است، تصمیم گیرنده عنوان IX ممکن است اقدامات جبرانی و/یا مجازات‎​های انضباطی را به همان شیوه و برای مدت مشابه برای افراد پاسخگوی غیر فعال اعمال کند.
     ‎ ‎ 
   3. پاسخگو حق دریافت خدمات آموزشی مستمر در هر دوره تعلیق یا اخراج را نخواهد داشت.
    ‎ ‎ 
 11. مقررات متفرقه
  ‎ ‎ 
  1. محرمیت تا حد امکان، معلومات مربوط به شکایت و تحقیقات رسمی باید محرمانه نگه داشته شود، مگر در مواردی که برای انجام تحقیقات کامل و منصفانه یا استیناف خواهی در مورد هر گونه تعیین مسئولیت و/یا مجازات انضباطی ضروری باشد، به مخاطب اجازه دهید از خود دفاع کند؛ تدابیر حمایتی و راه حل های مناسب را اجرا کنید، پاسخ به احضاریه، حکم محکمه، یا تحقیقات دولتی؛ یا از PWCS یا کارمندان آن در هر اقدام قانونی یا اداری یا شکایت مربوط به روند قانونی ناشی از شکایت رسمی دفاع کنید.
   ‎ ‎
   ‎ ‎هنگامیکه یک شکایت کننده تایتل IX آزار جنسی را ادعا می کند اما درخواست محرمانه بودن می کند، امکان دارد چنین درخواست توانایی PWCS را برای بررسی و انجام اقدامات اصلاحی لازم محدود کند. هنگامیکه یک شکایت کننده تایتل IX آزار جنسی را ادعا می کند اما از PWCS درخواست می کند که تحقیقاتی انجام ندهد، PWCS باید تعیین کند که آیا می تواند چنین درخواستی را مطابق با قوانین قابل اجرا انجام دهد یا خیر. در چنین شرایطی،امکان دارد PWCS تصمیم بگیرد که باید تحقیق کند یا به مجری قانون یا CPS گزارش دهد‎.‎
   ‎ ‎ 
  2. تفویض وظایف: فعالیت ها و وظايف مندرج در اين مقرره در صورت لزوم با رعايت قوانين لازم الاجرا قابل تفويض میباشد‎.‎
   ‎ ‎ 
  3. اظهارات نادرست ممنوع میباشد: متعلم که آگاهانه گزارش یا شکایتی نادرست ارائه می‎​کند، یا آگاهانه اظهارات نادرستی ارائه می‎​کند، طبق «قانون رفتار» PWCS مشمول انضباط خواهد شد. به همین ترتیب، هر کارمندی که آگاهانه گزارش یا شکایت نادرستی ارائه می‎​کند، یا آگاهانه اظهارات نادرستی ارائه می‎​کند، طبق مقررات 1-503، «معیارات رفتار مسلکی برای همه کارمندان» مشمول انضباط و مقررات 1-572 "اقدامات انضباطی" تا و شامل اخراج از استخدام خواهد بود.
   ‎ ‎ 
  4. نگهداری سوابق: طبق قانون، PWCS باید به مدت هفت سال سوابق هر گونه اقدام، از جمله اقدامات حمایتی، انجام شده در پاسخ به گزارش سوء استفاده جنسی ادعایی که می تواند تایتل IX آزار جنسی را ایجاد کند، حفظ خواهد کرد. همچنان PWCS باید به مدت هفت سال سوابق هر تحقیق تایتل IX را حفظ کند، هرگونه تعیین مسئولیت؛ هرگونه راه حلی که برای شکایت کننده ارائه می شود و/یا اقدامات جبرانی یا مجازات های انضباطی اعمال شده بر پاسخگو؛ هرگونه درخواست استیناف و نتیجه آن؛ و هر گونه مواد مورد استفاده برای آموزش تحقیق کننده تایتل IX، هماهنگ کننده تایتل IX، تصمیم گیرنده تایتل IX و تصمیم گیرنده استیناف شامل آن میباشد‎.‎
   ‎ ‎ 
  5. گزارش به قوایی تطبیق قوه: مدیر باید هر حادثه‎​ ای را که امکان دارد جنایت محسوب شود، از جمله تجاوز جنسی یا تعقیب (طبق بند ‎§ 18.2-60.3 از "قانون ویرجینیا") در صورتی که در بس مکتب، در ملکیت مکتب یا در محل رخ داده باشد، بلافاصله به اداره پولیس گزارش دهد، یک فعالیت تحت حمایت مکتب، همانطور که در ‎§ 22.1-27IX.3:1 "قانون ویرجینیا" لازم است. امکان دارد مقامات مکتب بر حسب شرایط، چنین گزارش های دیگری را به مجریان قانون یا سایر مقامات دولتی ارائه کنند.
   ‎ ‎ 
  6. تلافی و/یا مداخله ممنوع میباشد: PWCS اکیداً انتقام جویی علیه فردی را که ادعای سوء استفاده جنسی را گزارش می کند، ممنوع می کند؛ ثبت یک شکایت رسمی؛ یا کسی که در تحقیقات مربوط به آزار و اذیت جنسی ادعا شده در عنوان نهم کمک، مشارکت یا امتناع می کند. متعلمین و کارمندان نمی‎​توانند در تحقیقات دخالت کنند یا مانع از آن شوند، یا بر شهادت شاهدان تأثیر بگذارند یا تلاش کنند. چنین رفتار نادرستی توسط یک متعلم باید تحت "قانون رفتار" PWCS رسیدگی شود و امکان دارد منجر به اقدامات انضباطی، تا و از جمله اخراج از PWCS شود. چنین رفتار نادرستی توسط یک کارمند باید رفتار غیرحرفه‎​ی تلقی شود که مشمول نظم و انضباط بر اساس مقررات ‎503-1، "معیارات رفتار حرفه‎​ی برای همه کارمندان" و مقررات ‎572-1"اقدامات انضباطی" تا و شامل اخراج از استخدام میباشد.
   ‎ ‎ 
 12. انتشار سیاست‎ ‏
  ‎ ‏
  ‎ PWCSبر اساس جنسیت از جمله هویت جنسیتی و گرایش جنسی در برنامه ها و فعالیت های آموزشی تبعیض قائل نمی شود. PWCS طبق عنوان IX اصلاحات آموزشی در سال ‎1IX72 و بخش 106 از عنوان 34 قانون مقررات فدرال موظف است که تبعیض قائل نشود. این الزام شامل پذیرش و استخدام می شود.
  ‎ ‏
  ‎ PWCSباید این سیاست را به متقاضیان پذیرش و استخدام، متعلمین، والدین، کارمندان و کلیه سازمان‎​های حرفه‎​​ی مرتبط با کارمندان PWCS ارائه دهد.
  ‎ ‎
  ‎ ‎پرسش های مربوط به کاربرد عنوان IX و قسمت 106 امکان دارد به هماهنگ کننده عنوان IX PWCS، به معاون وزیر وزارت آموزش ایالات متحده یا هر دو ارجاع شود.
  ‎ ‎ 
 13. آموزش مورد نیاز تایتل IX

  PWCS باید آموزش هایی را به هماهنگ کننده تایتل IX، محقق تایتل IX، تصمیم گیرنده تایتل IX و تصمیم گیرنده استیناف در مورد تعریف آزار جنسی تایتل IX ارائه دهد. محدوده برنامه ها و فعالیت های آموزشی PWCS؛ انجام تحقیقات؛ و اجرای روند شکایت عنوان نهم، از جمله جلسات استماع، تجدیدنظر، و نحوه ارائه خدمات بی طرفانه، از جمله با اجتناب از پیش داوری در مورد حقایق مورد بحث، تضاد منافع و سوگیری.
  ‎ ‏
  ‎ PWCSباید به تصمیم گیرنده تایتل IX و تصمیم گیرنده استیناف در مورد مسائل مربوط به پرسش ها و شواهد آموزش دهد، از جمله زمانی که پرسش ها و شواهد در مورد تمایل جنسی یا رفتار جنسی قبلی شکایت کننده ارتباط نداشته باشد.
  ‎ ‏
  ‎ PWCS باید اطمینان حاصل کند که تحقیق کننده تایتل IX در مورد موضوعات مرتبط برای ایجاد یک گزارش تحقیقی که بطور عادلانه شواهد مرتبط را خلاصه می کند، آموزش می بیند.
  ‎ ‎
  ‎ ‎هر گونه مواد مورد استفاده برای آموزش هماهنگ کننده تایتل IX، تحقیق کننده تایتل  IX، تصمیم گیرنده تایتل IX و تصمیم گیرنده استیناف نباید بر کلیشه های جنسی تکیه کند و باید تحقیقات و قضاوت بی طرفانه شکایات رسمی آزار جنسی را ترویج کند.
  ‎ ‎ 
 14. ذخیره لغات
  ‎ ‎ 
  1. "سوابق اداری" ارائه شده به تایتل IX تصمیم گیرنده شامل سوابقی مانند شکایت رسمی است. هر تصمیم حذف اضطراری؛ هر سند مرتبط مستقیم؛ پاسخ کتبی هر طرف به شواهد مرتبط مستقیم؛ گزارش تحقیقی؛ پاسخ کتبی هر طرف به گزارش تحقیقی و هرگونه پرسش کتبی مرتبطی که برای هر یک از طرفین یا شاهدان مطرح شود و همچنان هر گونه پاسخ به آن میباشد. سوابق اداری ارائه شده به تصمیم گیرنده استیناف تایتل IX باید شامل تصمیم کتبی تصمیم گیرنده تایتل IX نیز باشد. سوابق اداری ارائه شده به ناظر همکار یا به هیئت مکتب بعد از استیناف، همچنان شامل تصمیم کتبی تصمیم گیرنده تایتل IX و هر تصمیم کتبی اتخاذ شده توسط تصمیم گیرنده استیناف تایتل IX خواهد بود.
   ‎ ‎ 
  2. "روز کاری" به معنای هر روزی است که دفاتر اداری PWCS باز هستند‎.‎
   ‎ ‎ 
  3. "روز تقویم" به معنای هر روز در یک چارچوب زمانی تعیین شده، بدون احتساب روز عمل یا رویدادی است که چارچوب زمانی تعیین شده از آن شروع می شود.
   ‎ ‎ 
  4. "شکایت کننده" به معنای متعلم یا کارمند PWCS است که گفته می شود قربانی رفتار نادرست یک پاسخگو است که می تواند آزار جنسی تایتل IX باشد. شکایت کننده به منظور پلان یا انصراف از شکایات یا استیناف و دریافت اخطاریه های این مقرره شامل والدین متعلم زیر 18 سال می شود.
   ‎ ‎ 
  5. "رضایت" به معنای کلمات یا اعمال واضح، آگاهانه و داوطلبانه است که نشان دهنده اجازه برای یک فعالیت جنسی خاص است. عدم رضایت در صورت وجود شواهدی مبنی بر تهدید فرض می شود. نیروی فزیکی؛ ارعاب؛ یا ناتوانی، که در آن «ناتوانی» به این معناست که توانایی تصمیم‎​گیری فرد مختل می‎​شود، به طوری که توانایی درک تعامل جنسی را تا حدی که اجازه می‎​دهد مشخص شود که آیا فعالیت جنسی مورد استقبال قرار می‎​گیرد یا خیر، کاهش می‎​یابد. (امکان دارد ناتوانی به دلیل سن، ناتوانی ذهنی یا جسمی موقت یا دائمی، خواب یا بیهوشی، محدودیت فزیکی غیرارادی، و/یا تأثیر مواد مخدر، الکل، دارو یا مواد دیگر باشد)‎.‎
   ‎ ‎ 
  6. «شواهد مستقیماً مرتبط» به معنای هر سندی است که به عنوان بخشی از تحقیقات عنوان IX به دست آمده و مستقیماً با ادعاهای مطرح شده در شکایت رسمی مرتبط است، از جمله شواهدی که تصمیم‎​گیرنده عنوان IX قصد ندارد برای رسیدن به تعیین مسئولیت بر آن تکیه کند و شواهد مقصر یا تبرئه کننده اعم از اینکه از طرف یا منبع دیگری به دست آمده باشد.
   ‎ ‎ 
  7. «برنامه یا فعالیت آموزشی» به منظور اهداف این مقررات، مکان‎​ها، رویدادها یا شرایطی است که PWCS کنترول قابل‎​توجهی بر پاسخ‎​دهنده و زمینه‎​ای که تایتل  IX آزار جنسی در آن رخ می‎​دهد اعمال می‎​کند.
   ‎ ‎ 
  8. "شکایت رسمی" به معنای سندی است که توسط یک شکایت کننده تنظیم شده یا توسط هماهنگ کننده تایتل IX امضا شده است که ادعا می کند تایتل IX آزار و اذیت جنسی علیه یک پاسخ دهنده و درخواست تحقیق در مورد ادعای آزار جنسی تایتل IX تحت این مقررات است.
   ‎ ‎ 
  9. «اطلاعیه» به معنای تاریخی است که یک سند در آن ایمیل شده است، تحویل دستی؛ یا اگر صرفاً از طریق پست ایالات متحده ارسال شود، تاریخ ارسال به اضافه سه روز کاری شامل آن میباشد. فرض بر این است که معلومات تماس موجود در دوسیه با PWCS دقیق است مگر اینکه هماهنگ کننده تایتل IX از معلومات تماس متفاوت مطلع شود. در طول روند، مسئولیت هر یک از طرفین است که اطمینان حاصل کنند که هماهنگ کننده تایتل IX آدرس های پستی و الکترونیکی درست را باخود دارد.
   ‎ ‎ 
  10. «والد» به معنای هر والدین، سرپرست، قیم قانونی یا سایر افرادی است که کنترول یا مسئولیت متعلم را بر عهده دارند.‎.‎
   ‎ ‎ 
  11. PWCS "قانون رفتار" شامل مقررات ‎681-1، "برنامه های آموزشی غیر سنتی" برای اهداف این مقرره ‎743-1، "انضباط متعلم"؛ ‎744-1 "تعلیق کوتاه مدت متعلمین"؛ ‎745-1، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت متعلمین"؛ ‎745-2 "انضباط متعلمین دارای معلولیت"؛ ‎745-3 "انضباط متعلمین مکاتب تابستانی"؛ و PWCS "قانون رفتار" میباشد.
   ‎ ‎ 
  12. "پاسخ دهنده" به متعلم، کارمند یا شخص ثالث تحت کنترل PWCS است که گزارش شده است در رفتار نادرستی که می تواند آزار و اذیت جنسی تایتل IX باشد، انجام داده است. برای درخواست استیناف و دریافت اخطاریه‎​های این مقرره، خوانده شامل والدین متعلم زیر 18 سال می‎​شود.
   ‎ ‎ 
  13. "روز مکتب" به معنای هر روزی است که در آن صنوف برگزار می شود.
   ‎ ‎ 
  14. "متعلم" به معنای فردی است که در یک مکتب یا برنامه PWCS ثبت نام کرده یا به دنبال ثبت نام در آن است.
   ‎ ‎ 
  15. "هماهنگ کننده تایتل IX" شخصی است که توسط PWCS تعیین و مجاز شده است تا تلاش های خود را برای رعایت مسئولیت های خود تحت تایتل  IX اصلاحات آموزش فدرال در سال 1‏IX‏72 هماهنگ نماید. دفتر تایتل  IX و حقوق دانش آموزی شامل هماهنگ کننده عنوان و محقق (های) عنوان IX میباشد.
   ‎ ‎ 
  16. "عنوان نهم آزار جنسی" به معنای رفتار بر اساس جنسیت است که یک یا چند مورد از موارد ذیل را برآورده می نماید:
   ‎ ‎ 
   1. یک کارمند PWCS که ارائه کمک، فواید یا خدمات PWCS را به مشارکت یک فرد در رفتار جنسی ناخواسته مشروط می کند. ‎6‎;‎
    ‎ ‎ 
   2. رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی توسط یک فرد معقول به قدری شدید، فراگیر و به طور عینی توهین آمیز تعیین شده است که عملاً متعلم را از دسترسی برابر به برنامه یا فعالیت آموزشی PWCS محروم می کند یا
    ‎ ‎ 
   3. یک عمل خشونت آمیز مشخص‎:‎
    ‎ ‎ 
    1. خشونت دوستیابی همانطور که در 34 U.S.C. 122IX1(a)‏(10)، شامل خشونت انجام شده توسط متعلم می شود: الف) که در یک رابطه اجتماعی با ماهیت عاشقانه یا صمیمی با قربانی بوده یا بوده است. و ب) در مواردی که وجود چنین رابطه ای باید بر اساس در نظر گرفتن طول رابطه، نوع رابطه و فراوانی تعامل بین متعلمین درگیر در رابطه تعیین شود.
     ‎ ‎ 
    2. خشونت خانگی همانطور که در 34 U.S.C. 122IX1(a)‏(8) شامل جنایات جنایی یا جنحه‎​ای خشونت‎​آمیز ارتکابی توسط همسر فعلی یا سابق یا شریک صمیمی قربانی، توسط شخصی که قربانی با او دارای فرزند مشترک است، توسط شخصی که با او زندگی مشترک دارد یا با قربانی به عنوان یک همسر یا شریک صمیمی زندگی کرده است، توسط شخصی که به طور مشابه با همسر قربانی تحت قوانین خشونت خانگی یا خانوادگی حوزه قضایی دریافت کننده پول کمک مالی قرار دارد، یا توسط هر شخص دیگری علیه بزرگسال یا جوان قربانی که تحت قوانین خشونت خانگی یا خانوادگی حوزه قضایی از اقدامات آن شخص محافظت می شود‎.‎
     ‎ ‎ 
    3. تجاوز جنسی طبق تعریف ‎20 U.S.C. 10IX2(f)(6)(A)(v)‎، با این تفاوت که نوازش، برای اهداف تایتل IX، باید به عنوان لمس عمدی و غیر توافقی (اعم از روی لباس یا زیر لباس) و/یا سینه تعریف شود. ، سینه یا باسن زیر لباس؛ یا لمس عمدی و غیر توافقی سینه، فاق، سینه یا باسن بر روی لباس به نحوی که منجر به تماس بیش از لحظه ای یا ایجاد الگوی رفتاری با شکایت کننده شود. نوازش نباید شامل لمس کردن باشد، حتی بدون رضایت، اگر شرایط مربوط به حادثه نشان دهنده قصد جنسی نباشد.
     ‎ ‎ 
    4. تعقیب طبق تعریف ‎34 U.S.C. 122IX1(a)(30)‎، شامل دخیل شدن در رفتاری است که متوجه شخص خاصی می شود که باعث می شود یک فرد معقول: الف) از امنیت خود یا سایرین ترس داشته باشد. یا ب) از ناراحتی عاطفی قابل توجهی رنج می برند‎.‎
     ‎ ‎ 

هماهنگ کننده تایتل IX و معاونت آموزش ویژه و خدمات دانش آموزی مسئول اجرا و نظارت بر این مقرره هستند.

 

این مقرره و هر پالیسی مربوطه باید حداقل هر پنج سال یکبار بازنگری و در صورت لزوم تجدید شود.

 

 

پانویس ها و منابع

 

‎ 1 - رویه‎​های این مقرره برای شکایت‎​های آزار جنسی که گفته می‎​شود در 14 اگوست سال 2020 یا بعد از آن رخ داده است، مطابق با دستورالعمل‎​های ارائه‎​شده توسط دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش ایالات متحده اعمال می‎​شود. شکایات مربوط به آزار و اذیت جنسی که ادعا می‎​شود قبل از آن تاریخ رخ داده است، امکان دارد بر اساس دستورالعمل‎​های لازم الاجرا در زمان جرم ادعایی، با تنظیماتی که برای اطمینان از اجرای این روند توسط مقامات PWCS که در موضوعات مربوط به تایتل IX بسیار آموزش دیده‎​اند، مورد رسیدگی قرار گیرد.

‎ 2 - برای اهداف این مقرره، ارجاعات به «قانون رفتار» PWCS شامل مقررات ‎681-1«برنامه های آموزش غیرسنتی» ‎743-1، "انضباط دانش آموزی"؛ ‎744-1 "تعلیق کوتاه مدت متعلمین"؛ ‎745-1، "تعلیق یا اخراج طولانی مدت دانش آموزان"؛ ‎745-2 "انضباط دانش آموزان دارای معلولیت"؛ ‎745-3 "انضباط دانش آموزان مدرسه تابستانی" و PWCS “‎قانون رفتار‎”‎ است.

‎ 3 - این گونه ادعاها تابع پروسیجر های مربوط به رسیدگی و حل و فصل تخلفات کارمندان میباشد.

‎ 4 - تعاریف این اصطلاحات در بخش چهاردهم واژه نامه ارائه شده است.

‎ 5 - پیوندی به صفحه وب عنوان کارمندانIX ‎و‎ ‎عدالت متعلم را می‎​توانید در وب‎​ سایت PWCSدر بخش «دیپارتمنت ها» پیدا کنید.

‎ 6- این گونه ادعاها بر اساس پروسیجر های مربوط به بررسی و حل و فصل تخلفات کارمندان مندرج در مقرره 2-507 "آزار و اذیت جنسی شامل کارمندان" تنظیم میگردد.