کتاب                                                         پالیسۍ او مقررات
برخه                                                          700 - زده کوونکي
عنوان                                                       پالیسی- د زده کوونکی ځائ پر ځائ کول (شاملول) - د غبرګونی ماشومانو یا له یو څخه زیاتو ماشومانو شاملول
کوډ                                                           712
حالت                                                        فعال
خپل شوئ/تصویب شوئ                15 جون, 2011
د بیاځلی کتلو وروستی نیټه            24 جنوري, 2018


زده کوونکي

پالیسی 712

د زده کوونکی ځائ پر ځائ کول یا شاملول

د غبرګونی ماشومانو یا له یو څخه زیاتو ماشومانو شاملول

  

والدین کولی شي هم په یو ښوونځي کې او هم په یو درجه کی په یو ټولګي کی یا په جلا ټولګي کی د غبرګونی یا له یو څخه زیاتو ماشومانو شاملولو وړاندیز وکړي. ښوونځي کولئ شي چی والدینو ته دا سفارش وړاندی کړي چی ماشومان په کوم ټولګی کی شامل کړي.

د زده کوونکو د زده کړې او احتساب ایسوسی ایټ سپرانټنډنټ (یا استازی) د دې پالیسۍ پلي کولو او ورڅخه د نظارت کولو مسؤلیت په غاړه لري.

دا پالیسي او نور اړوند مقررات باید لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو کې بیاځلی وکتل شي او د اړتیا پر اساس دی پکی بدلون رامنځ ته شي.