712
HỌC SINH
Việc Xếp lớp của Học sinh
Việc Xếp lớp đối với Cặp song sinh hoặc Anh chị em sinh ba hoặc nhiều hơn

Phụ huynh có thể yêu cầu xếp cặp song sinh hoặc anh chị em nhập học tại cùng trường cùng khối vào cùng lớp hoặc khác lớp. Các trường có thể trình bày kiến nghị về việc xếp lớp cho phụ huynh.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-79.3.

Đã thông qua: Ngày 15 tháng 6 năm 2011
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 24 tháng 1 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM