Policy 610 Curriculum Development-Vietnamese

610

GIẢNG DẠY

Xây dựng Chương trình Giảng dạy

Trường Công lập Quận Prince William sẽ thiết lập các quy định cung cấp hướng dẫn phù hợp cho việc xây dựng, xét duyệt và sửa đổi chương trình giảng dạy. Những hướng dẫn này sẽ phản ánh các nghiên cứu mới nhất liên quan đến việc dạy và học và sẽ giải quyết sự liên kết chương trình giảng dạy với các Tiêu chuẩn Học tập. Các hướng dẫn cũng cung cấp cơ hội cho các sáng kiến đổi mới dựa trên nghiên cứu, hỗ trợ sứ mệnh, mục đích và mục tiêu của Học khu và từ đó có thể đạt đến đỉnh cao trong một nền giáo dục tốt hơn cho học sinh. Trường học và nhân viên văn phòng trung ương sẽ tuân theo các quy trình được chỉ định trong việc phát triển, xin phê duyệt và đánh giá hiệu quả của các chương trình mới.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-253.13:1; 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 5 tháng 5 năm 1993
Đã sửa đổi: Ngày 19 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM