Policy 761 Psychological Services for Students

761
HỌC SINH
Dịch Vụ Tư Vấn Tâm Lý Cho Học Sinh

Chức năng chính của nhà tâm lý học của trường và các chuyên gia sức khỏe tâm lý khác là hỗ trợ học sinh, phụ huynh, giám hiệu và nhân viên nhà trường về các vấn đề liên quan đến thành tích học tập, tương tác với bạn học, hành vi và phát triển xã hội/cảm xúc của học sinh.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham Khảo Văn Bản Pháp Lý: §§ 22.1-78; 22.1-277; 22.1-277.08, Tiêu Chuẩn § 22.1-253.13:2, Tiêu Chuẩn 2. Nhân viên giảng dạy, nhân viên hành chính và nhân viên hỗ trợ, các mục 20-542-560 đến 580, Title 8, Bộ Luật Hành Chính Virginia.

Thông qua: Ngày 18/6/1974
Xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26/6/2019 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM