401.01
DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Các Mục tiêu chung về An toàn và An ninh/An ninh của các Tòa nhà và Khuôn viên

Giám thị Trường (Giám thị) đảm bảo Trường Công lập Quận Prince William xây dựng một kế hoạch an ninh và an toàn thông qua sự tham gia của học sinh, phụ huynh, và nhân viên chuyên nghiệp. Những kế hoạch như vậy phải thống nhất với triết lý về an ninh và an toàn.
Giám thị Trường cũng sẽ đề xuất các quy tắc, quy định, nhân sự, và các yêu cầu về ngân sách để thực hiện mọi kế hoạch trong Học khu.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Quản lý Rủi ro (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-279.8 & § 22.1-137.3

Đã thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 28 tháng 8 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM