Policy 777 Threat Assessment Procedures

777
HỌC SINH
Quy trình Đánh giá Mối đe dọa

Căn cứ Bộ luật Virginia § 22.1-79.4, Hội đồng Trường Quận Prince William đã xây dựng quy trình đánh giá mối đe dọa phù hợp với mô hình do Trung tâm An toàn Trường học Virginia cung cấp.

Các trách nhiệm theo luật định cần được hoàn thành:

Mỗi trường học sẽ thành lập một nhóm đánh giá mối đe dọa chính thức nhằm đánh giá và can thiệp khi học sinh có hành vi đe dọa đến an toàn của nhân viên nhà trường hoặc học sinh.

A. Thành viên mỗi nhóm là những cá nhân có chuyên môn tư vấn, giảng dạy, điều hành trường học và thi hành pháp luật.

B. Mỗi nhóm sẽ:

1. Hướng dẫn học sinh, giáo viên và nhân viên cách nhận biết hành vi đe dọa hoặc hành vi sai trái đe dọa cộng đồng, trường học và bản thân;

2. Xác định thành viên trong cộng đồng nhà trường nhận báo cáo hành vi đe dọa; và

3. Thực hiện các chính sách của Hội đồng Trường nhằm đánh giá sự can thiệp khi học sinh có hành vi đe dọa an toàn của nhân viên nhà trường hoặc học sinh.

C. Tất cả nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu của Học khu phải báo cáo các mối đe dọa hoặc hành vi có thể tượng trưng cho mối đe dọa cho cộng đồng, trường học hoặc bản thân. Các mối đe dọa tự làm hại bản thân không được điều tra thông qua quy trình đánh giá mối đe dọa nhưng phải tuân thủ theo Bộ luật Virginia § 22.1-272.1, và Các Hướng dẫn Sàng lọc Phòng chống tự tử của Học khu Công lập Quận Prince William.

D. Biện pháp kỷ luật và thi hành pháp luật phải được thực thi theo yêu cầu của Chính Sách Hội Đồng Trường và Bộ luật Virginia mà không phụ thuộc hoạt động đánh giá mối đe dọa. Không nội dung nào trong chính sách này ngăn cản nhân viên Học khu hành động ngay lập tức để giải quyết mối đe dọa sắp xảy ra.

E. Mỗi nhóm đánh giá mối đe dọa được thành lập theo Bộ luật Virginia § 22.1-79.4 có trách nhiệm báo cáo dữ liệu định lượng về hoạt động của nhóm dựa trên hướng dẫn do Bộ Dịch vụ Tư pháp Hình sự thành lập.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và được chỉnh sửa khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý:

Bộ luật Virginia § 22.1-79.4

Đã thông qua: Ngày 2 tháng 4 năm 2003
Đã sửa đổi: Ngày 18 tháng 9 năm 2019