Học sinh

CHÍNH SÁCH 744

ĐÌNH CHỈ NGẮN HẠN HỌC SINH

Hiệu trưởng có thể đình chỉ một học sinh trong một khoảng thời gian hợp lý cho hành vi, bao gồm vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Trường quận Prince William và/hoặc những vi phạm được tóm tắt trong "Quy tắc ứng xử", được cung cấp cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ hàng năm, và trong đó, với các chính sách và quy định của ngành giáo dục được công bố trên trang web của ngành giáo dục.

Ban giám hiệu trường có quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật khi học sinh, bao gồm đề xuất cho học sinh bị tạm đình chỉ ngắn hạn (một đến 10 ngày học). Học sinh ở trường mầm non tới lớp ba có thể không bị đình chỉ ngắn hạn quá ba ngày, ngoại trừ trường hợp hành vi vi phạm liên quan đến thiệt hại về cơ thể hoặc có nguy cơ đe dọa đáng tin cậy của việc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, hoặc khi cấp phó giám thị điều hành, đóng vai trò là người được chỉ định của Giám thị, thấy rằng có những tình tiết tăng nặng tồn tại, như được đề xuất bởi Bộ Giáo dục Virginia và tham chiếu tới Quy chế 744-1.

Hiệu trưởng có thể đình chỉ một học sinh tối đa năm ngày. Với sự chấp thuận của Phó Giám thị của khối, hiệu trưởng có thể đình chỉ một học sinh tới tối đa 10 ngày.

Các thủ tục điều hành đình chỉ học sinh ngắn hạn và kháng cáo của các đình chỉ ngắn hạn được quy định trong quy chế 744-1, "Đình chỉ ngắn hạn học sinh." Đình chỉ liên quan đến học sinh Khuyết tật cũng được điều chỉnh bởi các thủ tục quy định trong qui chế 745-2, "Kỷ luật đối với học sinh Khuyết tật."

Phó giám thị phụ trách Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ sinh viên và Phó giám thị (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm triển khai và theo dõi chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định nào liên quan sẽ được đánh giá ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo

Luật Virginia Điều § 22.1-78; Luật lệ Quy định

Luật Virginia § 22.1-253.13:7 (C) (3), Tiêu chuẩn 7. Chính sách Hội đồng trường

Luật Virginia § 22.1-276.01, Định nghĩa.

Luật Virginia § 22.1-277, Đình chỉ Đuổi học sinh nói chung.

Luật Virginia § 22.1-277.04; Đình chỉ ngắn hạn thủ tục; Nhập học lại

Luật Virginia § 22.1-279.6, Hướng dẫn của Hội đồng Trường chính sách hình cho quy định hành vi của học sinh; Quy chế của Hội đồng trường.

Tham khảo chéo

744-1 - QUY CHẾ - Đình chỉ học với học sinh

745-2 - QUY CHẾ - Kỷ luật học sinh khuyết tật

Thông qua: Ngày 23 tháng 6 năm 1999

Sửa đổi: Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Sửa đổi: Ngày 4 tháng 3 năm 2020 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM