Policy 744 Short-Term Susp. of Students

Quyển                                   Chính sách và quy định
Chương                               700 - Học sinh
Tiêu đề                                 CHÍNH SÁCH - Đình chỉ học sinh ngắn hạn
Mã                                          744
Trạng thái                           Hoạt động
Được thông qua             Ngày 23 tháng 6 năm 1999
Sửa đổi lần cuối              Ngày 27 tháng 6 năm 2023
Các lần sửa trước         Ngày 25 tháng 4 năm 2017; Ngày 4 tháng 3 năm 2020

 

Học sinh

Chính sách 744

Đình chỉ Ngắn hạn Học sinh

Hiệu trưởng có quyền áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với học sinh, bao gồm cả đề nghị đình chỉ học tập ngắn hạn (một đến 10 ngày học), vì hành vi không phù hợp với môi trường giáo dục K-12, hành vi vi phạm cụ thể các chính sách và quy định của Hội đồng Trường học Quận Prince William, một số điều khoản của luật tiểu bang và liên bang, các hành vi phạm tội được tóm tắt trong “Quy tắc ứng xử” hoặc hành vi khác có tác động tiêu cực đến hoạt động của trường, sức khỏe, an toàn hoặc an ninh của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường hoặc cơ hội giáo dục của các học sinh khác. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba không bị đình chỉ học tập ngắn hạn quá ba ngày học, trừ khi hành vi phạm tội liên quan đến tổn hại về thể chất hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất cho người khác hoặc khi Phó Giám đốc Cấp độ thích hợp, đóng vai trò là người được Giám đốc chỉ định, thấy rằng có tồn tại các tình tiết tăng nặng, như được Bộ Giáo dục Virginia xác định và được tham chiếu trong Quy định 744-1, “Đình chỉ Ngắn hạn học sinh.”

Các thủ tục quản lý việc đình chỉ học sinh ngắn hạn và kháng cáo về việc đình chỉ ngắn hạn được quy định trong Quy định 744-1, “Đình chỉ học sinh ngắn hạn”. Việc đình chỉ liên quan đến học sinh khuyết tật cũng được điều chỉnh theo các thủ tục được nêu trong Quy định 745-2, “Kỷ luật học sinh khuyết tật.”

Phó Giám đốc Học khu phụ trách Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học và Phó Giám đốc Cấp độ (hoặc người được chỉ định )chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.