Policy 405.02 Vandalism - Vietnamese

405.02
DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Hành vi Phá hoại

Hội đồng Trường Quận Prince William (PWCSB) yêu cầu hiệu trưởng hoặc giám sát viên báo cáo cho người giám sát trực tiếp của họ về mọi hành vi phạm tội, hành vi phạm lỗi, mất mát hoặc các tình huống bất thường khác xảy ra trong tầm kiểm soát của hiệu trưởng hoặc giám sát viên.

PWCSB sẽ quy trách nhiệm mọi cá nhân, phụ huynh hoặc học sinh về hành vi gây thiệt hại hoặc phá hoại mọi loại tài sản bao gồm nhưng không giới hạn ở sách, vật tư, thiết bị, tòa nhà và khuôn viên trường trong các trường hợp như sau:

1. Học sinh: Làm hư hỏng hoặc gây thiệt hại cho tài sản vì bất cẩn hoặc cố ý phá hỏng.

2. Phụ huynh: Trẻ vị thành niên có hành vi cố ý phá hoại hoặc cố ý gây thiệt hại đối với tài sản công theo quy định của Bộ luật Virginia § 8.01-43.

Ban giám hiệu Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) sẽ thu tiền bồi thường tương xứng với mất mát do hành vi làm hư hỏng hoặc gây thiệt hại do bất cẩn và/hoặc có biện pháp kỷ luật thích hợp đối với học sinh có hành vi bất cẩn hoặc cố ý dẫn đến hư hỏng hoặc thiệt hại.

Ban giám hiệu PWCS sẽ yêu cầu cá nhân bị kết án vì hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào thuộc Tiêu mục 18.2 dẫn đến thiệt hại hoặc mất mát tài sản theo quy định của Bộ luật Virginia § 19.2-305.1 tiến hành bồi thường.

Trong những trường hợp thích hợp nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của cộng đồng, Giám thị Trường có thể từ bỏ truy tố về tội cố ý gây thiệt hại hoặc cố ý phá hoại và chấp nhận tiền bồi thường từ phụ huynh của trẻ vị thành niên chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại hoặc phá hoại. Trong những trường hợp như vậy, Giám thị Trường có thể chấp nhận bồi thường dưới hình thức lao động hoặc dịch vụ do trẻ vị thành niên thực hiện thay cho khoản tiền bồi thường.

Phó Giám thị Phụ trách Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 8.01-43 và 19.2-305.1

Đã thông qua: Ngày 1 tháng 10 năm 1980
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 21 tháng 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM