722
HỌC SINH
Phụ huynh Giảng dạy Tại nhà và Đăng ký Giảng dạy Tại nhà Một phần và Học sinh Trường Tư thục

Khi thỏa mãn các yêu cầu được nêu trong Bộ luật Virginia § 22.1-254.1, việc giảng dạy tại nhà của phụ huynh/người giám hộ được công nhận là một hình thức giáo dục thay thế theo chính sách của Khối thịnh vượng chung Virginia. Học sinh trường tư thục được giảng dạy tại nhà đủ điều kiện và cư trú tại Quận Prince William có thể đăng ký nhập học tại Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tối đa hai khóa học tín chỉ mỗi học kỳ và đủ điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa tại các trường không thuộc Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia. Học sinh chờ xử lý kỷ luật, học sinh bị đình chỉ dài hạn hoặc bị cho thôi học tại bất kỳ trường nào và hiện đang được giảng dạy tại nhà không đủ điều kiện đăng ký nhập học một phần tại PWCS hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa của PWCS.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-254.1.
Đã thông qua: Ngày 2 tháng 6 năm 2004
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 24 tháng 10 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM