Quyển Chính sách và quy định

Phần 6000 - Hướng dẫn

Tiêu đề CHÍNH SÁCH - Quản lý lớp học

Mã 602

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 18/6/1974

Sửa đổi lần cuối 26/6/2019Hướng dẫn

CHÍNH SÁCH 602

QUẢN LÝ LỚP HỌC

Quản lý lớp học sẽ là một yếu tố cần thiết của môi trường giáo dục mong muốn. Kỹ thuật giảng dạy thích hợp sẽ được thực hiện để đáp ứng độ tuổi, cấp lớp, và/hoặc nhu cầu giảng dạy và đặc điểm của học sinh. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp sẽ được cung cấp chương trình đào tạo chuyên môn phù hợp cần thiết để đáp các mục tiêu được thông qua.

Phó giám thi học sinh và phát trienr chuyên môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.


Cơ sở pháp lý

BộGiáo dục Virginia, Sổ tay hướng dẫn để thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng và mục tiêu cho các trường công ở Virginia (phiên bản hiện tại).