Policy 653.01 Academic Freedom - Vietnamese

653.01

Hướng dẫn

Tự do học thuật

Hội đồng Trường Quận Prince William tìm cách thiết lập một môi trường giáo dục học sinh trong truyền thống dân chủ để thúc đẩy công nhận tự do cá nhân, lương tâm xã hội, và trách nhiệm xã hội; truyền cảm hứng nhận thức có ý nghĩa và tôn trọng Hiến pháp Tiểu bang và Liên bang và Bản Tuyên ngôn Dân quyền; và để thấm nhuần giá trị của cá nhân. Những giá trị dân chủ này sẽ được truyền đạt trong một bầu không khí trong đó có sự khuyến khích về tự do học tập cho giáo viên và học sinh.

Phó Tổng Giám đốc Đặc trách Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia § 22.1-78.
Đã thông qua: Ngày 3 tháng 6 năm 1981
Đã Xét duyệt/Sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM