Policy 647 Student Publications-Vietnamese

647

GIẢNG DẠY

Ấn phẩm Học sinh

Phân phối Ấn phẩm Tổng quát

A. Các trường có thể tài trợ ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử của học sinh như báo trường, trang web của lớp, blog, niên giám và tạp chí văn học với điều kiện các ấn phẩm đó thúc đẩy tinh thần trường học hoặc tinh thần cộng đồng, nâng cao quyền công dân có trách nhiệm và bổ sung chương trình giảng dạy thường xuyên bằng kinh nghiệm xác thực thông qua viết lách, sửa đổi, chỉnh sửa, thiết kế, nhiếp ảnh và/hoặc hình ảnh kỹ thuật số, quản lý kinh doanh và các định dạng phương tiện truyền thông xã hội khác.

Ấn phẩm học sinh là một bộ phận cấu thành toàn bộ chương trình trường học. Vì ấn phẩm học sinh đòi hỏi phải đầu tư thời gian học, thiết bị và nhân sự khoa nên các ấn phẩm phải chịu sự giám sát của quản trị viên và giáo viên. Sau khi được hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) phê duyệt lần cuối, đội ngũ biên tập viên học sinh và giáo viên cố vấn sẽ thiết lập các chính sách biên tập nhằm thúc đẩy tinh thần trường học hoặc tinh thần cộng đồng, nâng cao quyền công dân có trách nhiệm và bổ sung chương trình giảng dạy thường xuyên bằng kinh nghiệm viết lách xác thực.

B. Nội dung cấm

Tuy học sinh được khuyến khích bày tỏ ý kiến nhưng nghiêm cấm học sinh mang ấn phẩm do nhà trường tài trợ, ấn phẩm văn bản hoặc ấn phẩm điện tử vào trường để sử dụng hoặc phân phối nếu ấn phẩm đó có chứa các nội dung sau:

1. Gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc an toàn của học sinh;
2. Dẫn dắt hiệu trưởng hoặc người được chỉ định dự báo sự gián đoạn đáng kể các hoạt động của trường;
3. Mang tính phỉ báng;
4. Là hành vi phạm tội hoặc ủng hộ thực hiện hành vi phạm tội;
5. Chứa nội dung khiêu dâm, thô tục, dâm dục hoặc không phù hợp;
6. Đe dọa, quấy rối hoặc phân biệt đối xử giữa các học sinh hoặc giáo viên; hoặc
7. Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tán thành sử dụng rượu bia, ma túy hoặc các chất bất hợp pháp khác cùng với các hoạt động liên quan.

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia § 22.1-253.13:7; Bethel School Dist v. Fraser, 478 U.S. 675 (1086); Morse v. Frederick 551 U.S. 393 (2007).

Đã thông qua: Ngày 9 tháng 2 năm 1979
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 13 tháng 11 năm 2018

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM