Policy 741 Corporal Punishment

741

HỌC SINH

Nhục Hình

Hội đồng Trường Quận Prince William cấm sử dụng hình phạt thể xác theo định nghĩa trong
§ 22.1-279.1 của Bộ Luật Virginia. Các điều khoản Bộ Luật Virginia quy định những trường hợp cụ thể liên quan đến việc sử dụng tiếp cận thể chất hợp lý. Nhân viên nhà trường không bị cấm sử dụng việc tiếp xúc thể chất ngẫu nhiên, nhỏ, hoặc hợp lý với học sinh, hoặc các hành động khác được thiết lập theo trật tự và kiểm soát, sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để dập tắt sự xáo trộn hoặc loại trừ một học sinh khỏi một cảnh gây rối đe dọa gây thương tích về thể chất đến cho người hoặc gây thiệt hại cho tài sản, sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để ngăn chặn học sinh tự gây tổn hại về thể chất cho bản thân, sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để tự vệ bản thân hoặc tự vệ cho người khác, hoặc sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để có được sự sở hữu của các vũ khí hoặc các vật thể nguy hiểm khác hoặc các vật liệu hoặc vật dụng được kiểm soát thuộc quyền sở hữu hoặc trong tầm kiểm soát của học sinh.

Phó Tổng Giám đốc Học sinh Học tập và Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham khảo Pháp lý:
Bộ luật Virginia §§ 22.1-279.1; 63.2-1511.


Đã Thông qua: Ngày 18 tháng 6 năm 1974
Được Duyệt/Sửa đổi: Ngày 28 tháng 2 năm 2018
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM