Policy 052.01 Pledge of Allegiance to the Flag

052.01
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Tuyên thệ Trung thành Dưới Cờ

Một ngày học tại Học khu Công lập Quận Prince William sẽ bắt đầu bằng lễ Tuyên thệ Trung thành Dưới Cờ của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ.

"Tôi cam kết trung thành trước Cờ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và với nền Cộng hòa mà quốc gia này bảo vệ, một Quốc gia dưới sự dẫn dắt của Chúa, không gì có thể chia cắt, tự do và công bằng cho tất cả."

Không bắt buộc phải tham gia và hình thức tham gia là trước toàn trường bằng liên lạc nội bộ hoặc thông qua những giáo viên có thể mong muốn dẫn dắt lớp học của mình trong Lễ tuyên thệ. Tất cả học sinh, giáo viên và bất kỳ du khách nào trong trường sẽ đứng nghiêm trang
trong khi Tuyên thệ. Các cá nhân, vì niềm tin tôn giáo hoặc cam kết cá nhân sâu sắc khác, không tham gia vào Lễ tuyên thệ trung thành sẽ đứng hoặc ngồi im lặng để thể hiện sự tôn trọng quan điểm của người khác.

Lá Cờ Mỹ sẽ được treo sao cho phù hợp trong tất cả các lớp học.

Tài liệu Tham khảo Pháp lý: Bộ Luật Virginia, § 22.1-202,

Đã thông qua Ngày 20 tháng 12 năm 1995
Được duyệt/Sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM