733

HỌC SINH

Bắt nạt và Quấy rối Học sinh

Chính sách của Hội Đồng Giáo dục Quận Prince William là không học sinh nào phải chịu sự bắt nạt hoặc quấy rối. Mục đích của Hội đồng Giáo dục Nhà trường là duy trì một môi trường giáo dục miễn bắt nạt và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Những hành vi bắt nạt bao gồm các hành động gây ra sự lạm dụng về thể chất, lời nói, hoặc cảm xúc của người khác là bị cấm. Những bước tiến có tính nhục dục không được hoan nghênh, các yêu cầu thuận ý nhục dục, và hành vi bằng lời nói hoặc thể chất khác có tính chất nhục dục mang đến hoặc tạo thành quấy rối nhục dục là bị nghiêm cấm theo Chính sách 738, "Không phân biệt đối xử và Quấy rối Học sinh" và Quy định 738-3, "Quấy rối Học sinh."

Bắt nạt và quấy rối gây phạm bởi các học sinh chống đối với các học sinh hoặc nhân viên sẽ bị đưa ra kỷ luật, tới đến và bao gồm cả bị trục xuất.

Học sinh cần phải cảm thấy tự do để báo cáo những vụ bắt nạt và quấy rối mà không sợ bị trả thù bởi người bị cáo buộc. Bất kỳ nỗ lực trả thù phải được giải quyết bằng biện pháp khắc phục, lên đến và bao gồm cả trục xuất những học sinh là những người liên quan đến hành vi trả thù.

Phó Tổng Giám đốc Khoa Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Chính sách nầy và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Luật:
Bộ Luật Virginia §§ 22.1-208.01; 22.1-279.6; 22.1-276.01; 22.1-291.4

Chấp thuận: Ngày 7 tháng 4 năm 1999
Xem xét/Sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN PRINCE WILLIAM