Policy 733 Bullying and Harassment of Students

Quyển
Chính sách và quy định

Mục: 700 - Học sinh
Tiêu đề: CHÍNH SÁCH - Bắt nạt và Quấy rối Học sinh

Mã luật
733

Trạng thái
Đang hoạt động

Thông qua
07/04/1999

Sửa đổi lần cuối
27/06/2023

Các lần sửa trước
26/06/2019

Chính sách này sẽ thay thế cho phiên bản 26/07/2019 vào ngày 20/08/2023.

Học sinh

Chính sách 733

Bắt nạt và Quấy rối Học sinh

Chính sách của Hội Đồng Giáo dục Quận Prince William là không học sinh nào phải chịu sự bắt nạt hoặc quấy rối. Mục đích của Hội đồng Giáo dục Nhà trường là duy trì một môi trường giáo dục miễn bắt nạt và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Những hành vi bắt nạt bao gồm các hành động gây ra sự lạm dụng về thể chất, lời nói, hoặc cảm xúc của người khác là bị cấm. Quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp tiểu bang hoặc liên bang đều bị cấm theo Chính sách 738, “Không phân biệt đối xử và quấy rối đối với Học sinh” và Quy định” and Giải quyết các cáo buộc đối với Học sinh về Phân biệt đối xử hoặc Quấy rối.”

Tán tỉnh tình dục không mong muốn, yêu cầu ưu ái tình dục và hành vi bằng lời nói hoặc thể chất khác có tính chất tình dục dẫn đến hoặc cấu thành quấy rối tình dục đều bị cấm theo Chính sách 738, “Không phân biệt đối xử và quấy rối học sinh,” Quy định 738-3, “Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối,” và, nếu hành vi đó cấu thành Quấy rối tình dục Tiêu đề IX, Quy định 738-1, “Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh có hành vi sai trái tình dục.”

Bắt nạt và quấy rối gây phạm bởi các học sinh chống đối với các học sinh hoặc nhân viên sẽ bị đưa ra kỷ luật, tới đến và bao gồm cả bị trục xuất.

Học sinh cần phải cảm thấy tự do để báo cáo những vụ bắt nạt và quấy rối mà không sợ bị trả thù bởi người bị cáo buộc. Bất kỳ nỗ lực trả thù phải được giải quyết bằng biện pháp khắc phục, lên đến và bao gồm cả trục xuất những học sinh là những người liên quan đến hành vi trả thù.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Học tập và Thành công sau trung học (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ các quy định nào khác có liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất một lần mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.

 

Khuôn khổ pháp lý

Bộ Luật Virginia § 22.1-208.01, Yêu cầu Giáo dục Cá tính

Bộ Luật Virginia, § 22.1-276,01, Các Định nghĩa.

Bộ luật Virginia § 22.1-279.6, Các hướng dẫn dành cho Hội đồng Giáo dục và các chính sách mẫu cho các quy tắc ứng xử của học sinh; quy định của hội đồng trường

Bộ luật § 22.1-291.4, Bắt nạt và lạm dụng bị cấm trong Môi trường làm việc

Tham khảo

738- POLICY- Bắt nạt và Quấy rối Học sinh

738-3 - QUY ĐỊNH - Giải quyết các tố cáo chống lại học sinh liên quan tới phân biệt đối xử hoặc quấy rối.