Policy 723 Entrance Requirement

723
HỌC SINH
Yêu cầu Đầu vào: Khám Sức khỏe và Tiêm ngừa

Hội đồng Trường Quận Prince William đã thông qua các yêu cầu đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ luật Virginia và Bộ Y tế Virginia. Những yêu cầu trên nhằm thúc đẩy môi trường lành mạnh và an toàn thuận lợi cho việc học tập.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và mọi quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-3 đến 22.1-7; 22.1-199; 22.1-270 đến 22.1­275.1; 52-31.1; "Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento năm 2001" 42 U.S.C. § 1131 và Quy định của Hội đồng Y tế Tiểu bang Virginia 12 VAC5-110-1 và các điều luật khác

Đã thông qua: Ngày 25 tháng 6 năm 2003
Đã xét duyệt/sửa đổi: Tháng 10 năm 2018 HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM