Policy 643 Interscholastic Activities - General

643

GIẢNG DẠY

Hoạt động Liên trường - Tổng quát

Học sinh được khuyến khích tham gia vào pháp y, sân khấu, múa, nghệ thuật thị giác và các cuộc thi âm nhạc, các ngày hội, các buổi thuyết trình, và các hoạt động thể thao khi họ đóng góp vào mục đích và mục tiêu của Học khu Công lập Quận Prince William.

Các cuộc thi, các ngày hội, và các buổi thuyết trình trường tiểu học sẽ được giới hạn trong khuôn viên trường trừ phi được hiệu trưởng và Cấp Phó Tổng Giám đốc phù tương ứng phê duyệt.

Các bài thuyết trình cấp trung học cơ sở, ngoại trừ các bài thuyết trình thuộc lĩnh vực âm nhạc, sẽ được giới hạn trong khuôn viên trường trừ khi được hiệu trưởng và Cấp Phó Tổng giám đốc tương ứng phê duyệt. Các bài thuyết trình âm nhạc có thể được thực hiện bởi các trường trung học cơ sở đến các trường tiểu học nhánh tại các lễ hội âm nhạc của quận và tất cả các quận được tài trợ bởi Hiệp hội Nhà Giáo dục Âm nhạc Virginia, Hiệp hội Chỉ huy Dàn nhạc và Ban nhạc Virginia, và Học khu Công lập Quận Prince William.

Các hoạt động của trường trung học phổ thông và thể thao liên trường tuân thủ "Cẩm nang Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia" đối với các hoạt động liên trường và các hoạt động được tài trợ của Hiệp hội Nhà giáo dục Âm nhạc Virginia, Hiệp hội Chỉ huy Dàn nhạc và Ban nhạc Virginia, và cùng với các hoạt động của Học khu Công lập Quận Prince William.

Việc biểu diễn của các ban nhạc như nhóm diễu hành sẽ được lựa chọn cẩn thận và giới hạn về số lượng. Nhìn chung, việc biểu diễn chỉ được giới hạn trong cộng đồng địa phương hoặc cộng đồng phụ cận.

Phó Tổng giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và quy định liên quan sẽ được xét duyệt ít nhất năm năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

Legal References: 8 VAC 20-131-200; "Cẩm nang Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia" (Hiện hành).
Đã thông qua: Ngày 17 tháng 9 năm 1986
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 26 tháng 6 năm 2019
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM