Policy 664 Guidelines for Student Recognition

664

GIẢNG DẠY

Hướng dẫn Khen thưởng Học sinh

Hội đồng Trường Quận Prince William khuyến khích khen thưởng nhất quán và ý nghĩa đối với thành tích học tập của học sinh từ khối sáu đến khối 12. Vì vậy, nhân viên nhà trường phải tuân thủ các hướng dẫn được nêu trong các quy định từ 664-1 đến 664-5 để xác định hội đủ điều kiện cho học sinh xuất sắc, học sinh nhất khối, giấy khen, Hiệp hội Danh dự Quốc gia và Hiệp hội Danh dự Trẻ em Quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Học tập Chuyên nghịêp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát chính sách này.

Chính sách này và bất kỳ quy định liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Bộ luật Virginia §§ 22.1-78 và 22.1-253.13:7

Đã thông qua: Ngày 5 tháng 5 năm 1993
Đã xét duyệt/sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2019

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUẬN PRINCE WILLIAM